Author: Katarzyna Knapek

Blog, Prawo gospodarcze / 03.12.2021

W dzisiejszych czasach wiele firm boryka się z kłopotami finansowymi. Jeśli nie jesteśmy w stanie regulować swoich zobowiązań, potrzebna będzie pomoc specjalistycznej kancelarii. Kiedy ogłosić upadłość, a kiedy rozpocząć restrukturyzację firmy? Czym jest restrukturyzacja firmy? Na czym polega upadłość? Prawo upadłościowe Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne Czym jest restrukturyzacja firmy? Bywa, że wydatki w firmie przewyższą zyski. Często spirala długów jest tak duża, że jedynym ratunkiem dla właściciela firmy wydaje się być bankructwo. Jednak z wielu powodów, przedsiębiorcy wolą nie ogłaszać upadłości – w zamian za to, często proponowanym rozwiązaniem jest restrukturyzacja firmy. Prawo upadłościowe nakierowane jest raczej na zamknięcie firny – natomiast w przypadku restrukturyzacji, po jej zakończeniu z dużym prawdopodobieństwem będziesz nadal prowadzić działalność. Restrukturyzację możesz przeprowadzić zarówno wtedy, kiedy jesteś zagrożony niewypłacalnością, jak i w momencie, kiedy wiesz już, że jesteś niewypłacalny. Warto tutaj zaznaczyć, że postępowanie restrukturyzacyjne może być przeprowadzone również na wniosek dłużnika, nie, jak w przypadku upadłości, wierzyciela. Działania płynące z tego procesu mają przynieść firmie ulgę i na nowo podejść do sposobu rozłożenia rat. Jednak podobnie jak w przypadku upadłości proces ten musi odbyć się przy pomocy sądu. Na czym polega upadłość? Prawo upadłościowe W przypadku każdej firmy istnieje ryzyko zadłużenia. Profesjonalna obsługa korporacyjna firmy pozwala na większą kontrolę nad finansami oraz solidne udokumentowanie wszystkich procesów, które dzieją się w ramach współpracy pomiędzy różnymi podmiotami. W przypadku prawa upadłościowego ważne będą wszelkie papiery, które zostały nagromadzone przez lata działania firmy. Sama upadłość jest ogłaszana przez wiele firm, które nie potrafią sobie poradzić z zadłużeniem. Prawo upadłościowe i naprawcze prowadzi, jak już zostało wspomniane, do zamknięcia działalności (chyba, że dogadasz się w tej sprawie z wierzycielem). Proces upadłości ma prawo zainicjować zarówno dłużnik, jak i wierzyciel, choć najczęściej to właśnie dłużnik zgłasza się w tej sprawie do sądu. Upadłość, tak jak restrukturyzacja prowadzi do tego, że długi są na nowo rozkładane, a jeśli przedsiębiorca jest niewypłacalny, ostatecznie, w rzadkich przypadkach, może prowadzić do umorzenia długów. Jeśli dłużnik stał się niewypłacalny w sposób zawiniony, sąd może orzec o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej nawet przez 10 lat. Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne Zarówno prawo upadłościowe, jak i prawo restrukturyzacyjne mają stanowić pomoc dla przedsiębiorcy, który jest niewypłacalny. W przypadku restrukturyzacji firmę raczej się „ratuje” niż zamyka, natomiast prawo upadłościowe mówi o tym, że z zasady likwiduje się przedsiębiorstwo. Sąd może tutaj orzec o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej, natomiast w przypadku restrukturyzacji firmy, ogłoszenie takiego zakazu jest niemożliwe....

Blog, Prawo pracy / 03.12.2021

Na przedsiębiorcach ciąży obowiązek przestrzegania zapisów wielu przepisów prawa, m.in. Ustawy o rachunkowości, Prawa przedsiębiorców czy Kodeksu Cywilnego. Gdy zatrudniają pracowników, dodatkowo zobowiązani są do stosowania w codziennej praktyce Prawa pracy. Pochylmy się dzisiaj nad tą gałęzią prawa. Czym jest Prawo pracy? Prawo pracy – porady, najważniejsze zapisy Komu pomoże prawnik? Prawo pracy dla każdego! Czym jest Prawo pracy? Prawo pracy to gałąź prawa, w której zawarte są wszelkie prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców, pozostających w stosunku pracy. Jego podstawą są zapisy Kodeku pracy. Został on wydany 26 czerwca 1974 roku, jednakże od tamtej pory jest aktualizowany i dostosowywany do zachodzących w społeczeństwie zmian. Składa się on z 15 działów, w których określono m.in.: obowiązki pracodawcy i pracownika, wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia, czas pracy, urlopy, BHP czy kwestie związane z zatrudnianiem nieletnich. Przepisy związane z Prawem pracy mogą znajdować się także w Konstytucji, innych ustawach, postanowieniach układów zbiorowych, regulaminach i statutach. Prawo pracy – porady, najważniejsze zapisy Dokumentów określających prawo pracy jest wiele, jednak warto znać ich najważniejsze zapisy. Wśród nich nadrzędne jest prawo do pracy, które przysługuje każdemu człowiekowi. Może on swobodnie nawiązywać stosunek pracy w wybranym przez siebie zawodzie i za adekwatną według niego stawkę, jednak przedsiębiorca ma prawo do wyboru najlepszego kandydata. Pracodawca ma obowiązek poszanowania dóbr osobistych oraz godności pracownika, za ich naruszenie może grozić odpowiedzialność prawna. Kolejną z powinności przedsiębiorcy jest brak dyskryminacji poszczególnych pracowników. Osoby wykonujące taką samą pracę powinny mieć identyczne prawa oraz uzyskiwać jednorodne zarobki. Zakazana jest dyskryminacja ze względu na m.in. płeć, rasę czy wiek. W każdym przypadku wynagrodzenie powinni być godziwe, czyli adekwatne do wykonywanej pracy. Ponadto pracodawca powinien ułatwić zatrudnionym podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych oraz doszkalanie się. Pracownicy mają prawo do zrzeszania się, by móc efektywniej dochodzić swoich praw, a także uczestniczyć w zarządzaniu zakładem pracy, jak i uzyskiwać wszelkie niezbędne informacje. Nie mniej ważnym aspektem jest niezbywalne prawo do wypoczynku, a w przypadku braku możliwości skorzystania z niego, wypłacenie przez pracodawcę ekwiwalentu pieniężnego. Osoba zatrudniająca jest także prawnie zobowiązana do zapewnienia pracownikom bezpiecznych oraz godnych warunków pracy. Zgodnie z prawem na pracodawcy ciąży obowiązek zaspokojenia potrzeb bytowych, kulturalnych oraz socjalnych pracowników – w miarę posiadanych środków. Wszelkie zapisy w umowach, regulaminach czy statutach nie mogą być mniej korzystne niż przepisy Prawa pracy. Wiedza ta jest kluczowa zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. W związku z tym warto czytać tego typu porady prawne Prawa pracy, by zdobywać wiedzę w prosty sposób oraz by posiadać aktualne informacje na ten temat. Komu pomoże prawnik? Prawo pracy dla każdego! Adwokat lub radca prawny od prawa pracy to osoba, która specjalizuje się w zagadnieniach związanych z Kodeksem pracy oraz aktów pokrewnych. Może ona świadczyć usługi szerokiemu gronu klientów. Bardzo ważnym aspektem działalności wielu kancelarii jest obsługa prawna firm, czyli pracodawców. Obejmować może m.in.: sporządzanie oraz opiniowanie umów o pracę i regulaminów, zapewnienie zgodnego z przepisami prawa rozwiązania stosunku pracy (indywidualnego oraz zbiorowego), reprezentację pracodawcy w sporach z pracownikiem, pracownikami. Często stosowaną formą pomocy prawnej są także negocjacje ze związkami pracowniczymi oraz ochrona tajemnic przedsiębiorstwa. Warto podkreślić, że kancelarie adwokackie, w tym nasza, świadczą również usługi dla pracowników, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę, zweryfikować pewne fakty, jak i rozwiązać spór związany ze stosunkiem pracy – w czasie jego trwania oraz po rozwiązaniu umowy. Podejmujemy współpracę także z organizacjami pracowników....

Blog / 27.10.2021

Według definicji start-up jest tymczasową organizacją lub młodym innowacyjnym przedsiębiorstwem, które dopiero poszukuje modelu biznesowego, mającego zapewnić mu zyskowny wzrost. Upraszczając, można więc stwierdzić, że start-up to firma, która dopiero się rozwija, a jak wiadomo, na początku takiej drogi zawsze pojawiają się różnego rodzaju trudności. Część z nich można szybko rozwiązać, jednak potrzebna jest do tego pomoc prawna dla przedsiębiorców. Pomoc prawna dla firm – gdzie jej szukać? Fachowa pomoc prawna to coś niezwykle cennego, gdy prowadzi się firmę, zwłaszcza w przypadku początkujących przedsiębiorców. Warto zdecydować za tego typu usługi, jednak najpierw należy zorientować się, gdzie istnieje możliwość otrzymania wsparcia prawnego na najwyższym poziomie. Pomoc prawna dla firm to jedna z wielu usług kancelarii prawnych. Prawnicy, którzy zajmują się obsługa prawną firm to zarówno radcy prawni, jak i adwokaci. Najlepszym rozwiązaniem jest nawiązanie stałej współpracy z wybraną kancelarią, dzięki czemu zawsze będzie istniała możliwość konsultacji. Ponadto w sytuacji, gdy ci sami prawnicy zajmują się sprawami firmy, są lepiej zorientowani i można liczyć na szybszą reakcję z ich strony. Na jaką pomoc prawną mogą liczyć start-upy? Pomoc prawna przydaje się tak naprawdę już przy zakładaniu firmy, gdy należy określić jej status, założenia oraz formę organizacyjną. Konieczne jest też trzymanie się przepisów prawnych dotyczących star-upów, gdyż jest to jeden z warunków ich szybkiego rozwoju. Porady prawne są też niezwykle ważne w przypadku starania się o dotacje lub dofinansowanie różnego rodzaju innowacji. Doświadczeni prawnicy doradzają również w takich kwestiach, jak zawieranie umów. Początkujący przedsiębiorcy bardzo często mają problem ze skonstruowaniem umowy we właściwy sposób, tak aby nie naruszała interesów Klienta, czy też aby nie znalazły się w niej warunki niemożliwe do spełnienia. Jak już wspomnieliśmy, start-up to nowe przedsiębiorstwo, dla którego darmowa pomoc prawna może być szczególnie ważna. W związku z tym warto trzymać rękę na pulsie i śledzić np. wiadomości płynące z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która organizuje różnego rodzaju projekty, w tym oferując wsparcie finansowe, które może zostać przeznaczone na pomoc prawną. Porady prawne dla firm – jaka forma współpracy? Zwróciliśmy wcześniej uwagę na to, że najlepszą formą współpracy z kancelarią prawną jest związanie się z nią na stałe, tak by nie musieć np. za każdym razem, gdy jest taka potrzeba szukać innego specjalisty. Jeśli chodzi o sposób wynagradzania, to wiele kancelarii prawnych daje możliwość różnych form płatności. Popularną formą jest wynagrodzenie ryczałtowe lub godzinowe, bądź też wynagrodzenie mieszane. W przypadku, gdy firma nie chce przekroczyć ustalonej kwoty, przeznaczonej na kwestie prawne, warto zaproponować stawkę godzinną z ograniczeniem budżetu. Zdarza się również, że kancelarie pobierają dodatkowe wynagrodzenie za realnie osiągnięty rezultat ich pracy....

Blog / 27.10.2021

Powstawanie wzajemnych należności wpisane jest w funkcjonowanie zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. Wielu z nich pełni jednocześnie rolę wierzycieli oraz dłużników. Obydwie grupy mogą liczyć na pomoc adwokata przy windykacji, odzyskiwaniu należności. Jakie wsparcie oferuje nasza kancelaria? Czym jest windykacja? Windykacja długów to pojęcie znane wielu z nas – z teorii lub z praktyki. Jest to odzyskiwanie przez wierzyciela należnych mu środków zgodnie z przepisami prawa, które obowiązują na terenie danego kraju. Jej głównym celem jest skłonienie dłużnika do oddania środków, które nie są jego własnością. Wyróżniamy dwa rodzaje windykacji: miękka nazywana także polubowną zawiązana z informowaniem dłużnika o konieczności spłaty długu za pomocą m.in. monitów czy przedsądowego wezwania do zapłaty; twarda zazwyczaj następuje wtedy, kiedy mniej łagodne rozwiązania nie dają oczekiwanych rezultatów; wiąże się z wejściem na sądową ścieżkę postępowania, a także bardzo często z postępowaniem egzekucyjnym, o którym decyzja wydawana jest przez sąd; skutkuje także wpisaniem dłużnika do rejestrów np. BIK oraz KRD. Windykacja należności w wielu przypadkach wykonywana jest z pomocą prawników. W jaki sposób mogą wspomóc cały proces? Windykacja – pomoc prawna dla wierzycieli Odzyskiwanie należności z adwokatem może być przeprowadzone zarówno przez osoby fizyczne, jak i przedsiębiorców. Wierzyciele mogą zlecić kancelariom przeprowadzenie windykacji na etapie przedsądowym. Polega ona przede wszystkim na analizie sprawy przez prawnika, przygotowaniu wezwania do zapłaty, a także wysłaniu go do dłużnika. Gdy działanie to nie przyniesie efektów, wchodzi się na ścieżkę sądową. Prawnik doradza swojemu klientowi w toku całego postępowania. Doradztwo może być związane np. z: wyborem odpowiedniej metody egzekucji, przygotowaniem wniosku o udzielenie zabezpieczenia majątkowego, który uniemożliwia dłużnikowi wyzbycie się majątku, ze złożeniem pozwu do sądu, jak i z reprezentacją przed sądem. Prawnik udziela wsparcia na wszystkich etapach windykacji twardej, podczas postępowania sądowego, klauzulowego oraz egzekucyjnego. Gdy dojdzie do egzekucji komorniczej na podstawie wyroku sądowego, prawodawca zazwyczaj jest w stałym kontakcie oraz we współpracy z komornikiem, tak by móc doprowadzić do odzyskania należności od dłużnika w sposób szybki i zadowalający. Pomoc profesjonalistów z zakresu prawa może znacząco usprawnić windykację należności. Pozwala także na pewność związaną z dopełnieniem wszelkich formalności oraz zniwelowanie stresu w związku z postępowaniem. Dzięki pomocy kancelarii możliwe jest szybsze osiągnięcie zamierzonych celów. Pomoc adwokata przy windykacji względem dłużnika W przypadku windykacji mamy do czynienia z dwoma stronami – wierzycielem oraz dłużnikiem. Warto podkreślić, że osoby, które mają kłopoty ze spłaceniem należności, również mogą skorzystać z pomocy kancelarii prawnej. Świadczymy usługi m.in. z zakresu powództwa przeciwegzekucyjnego. Związane jest to z podważeniem w określonych przypadkach prawa wykonawczego związanego z odzyskaniem należności. Dzięki pomocy kancelarii możliwe jest wstrzymanie działań związanych z egzekwowaniem długów, jak i negocjacje z wierzycielami w celu zawarcia ugody. Prawnik może stać się reprezentantem dłużnika w czasie trwania procesu windykacyjnego. Dba on o odzyskiwanie należności pieniężnych w sposób jak najmniej krzywdzący i dotkliwy dla zadłużonego. Kontroluje także czy w toku postępowania uszanowane zostały wszystkie prawa oraz przywileje jego klienta. Ponadto procedurą, z której z pomocą kancelarii prawnej korzysta wiele zadłużonych, niewypłacalnych osób jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej....

Prawo gospodarcze / 30.08.2021

Od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązuje Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Najprościej rzecz ujmując, RODO wprowadza zmiany w zakresie danych osobowych, przy czym nie precyzuje, w jaki sposób należy je wdrożyć w konkretnych firmach. W związku z tym, dużą popularnością cieszą się porady prawne RODO. Jak wdrożyć RODO w firmie? RODO pomoc prawna – co daje? Jak wdrożyć RODO w firmie? Wdrożenie RODO w firmie to złożony proces, który zmierza do przeprowadzenia audytu RODO, a następnie dokonania niezbędnych zmian. Ogromną rolę odgrywa w całym tym procesie pomoc prawna RODO, bez której większość przedsiębiorców nie jest w stanie sobie poradzić. RODO pomoc prawna odpowiada m.in. za przeprowadzenie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych. Aby właściwie wprowadzić RODO w firmie, należy wykonać kilka istotnych kroków. Pierwszym jest przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa danych osobowych, w wyniku którego ujawnione zostaną wszystkie niezgodności z nowymi przepisami, a następnie dokonanie analizy ryzyka. Dzięki takiej analizie możliwe jest wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które stanowią podstawę zabezpieczenia danych osobowych. Obsługa prawna RODO jest tu bardzo istotna, gdyż pomaga określić, jakie środki bezpieczeństwa będą właściwe w konkretnym przypadku. Następnie konieczne jest opracowanie dokumentacji i znowu najlepszą osobą do wykonania tego zadania jest prawnik od RODO. Dalej należy wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych. Nie jest to krok obligatoryjny, wyznaczenie IOD jest obowiązkowe w przypadku urzędów i innych podmiotów publicznych, poza sądami. Co jeszcze jest konieczne, aby można było stwierdzić, że RODO zostało wdrożone w danej firmie? Otóż trzeba dostosować obowiązujące umowy powierzenia danych osobowych oraz opracować procedury przejrzystej komunikacji. Niezbędne jest również zebranie upoważnień do przetwarzania danych osobowych. RODO pomoc prawna – co daje? Jak już wspomnieliśmy, pomoc prawna przy wdrażaniu RODO jest bardzo ważna. Kancelarie prawne oferują w tym zakresie bezpłatne porady prawne RODO, jak i pełne wsparcie obejmujące przeprowadzenie audytu RODO w siedzibie klienta oraz przygotowanie odpowiedniej dokumentacji. Większość firm ma trudność z samodzielnym przygotowaniem takich dokumentów, jak klauzula informacyjna, polityka bezpieczeństwa, rejestr czynności przetwarzania, rejestr naruszeń, czy umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, a to tylko część niezbędnej dokumentacji. RODO porady prawne dotyczą także szkoleń pracowników przedsiębiorstwa, w którym wdrażane są nowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych. Jest to ostatni etap wdrażania RODO i wypełnienie go przy wsparciu prawników jest najlepszym rozwiązaniem....

Prawo gospodarcze / 29.06.2021

Współpraca pomiędzy prawnikami a przedsiębiorcami istniała praktycznie od zawsze. Nawet najbardziej doświadczeni biznesmeni w krytycznych momentach zwracali się o pomoc do kancelarii prawnych, które pomagały im w rozwiązaniu najtrudniejszych problemów. Duże firmy niejednokrotnie tworzyły własne działy prawne, w których zatrudniały specjalistów czuwających nad tym, aby wszystko przebiegało zgodnie z prawem. Współcześnie kancelarie prawne bardzo rozszerzyły wachlarz swoich usług, dostosowując je do potrzeb przedsiębiorstw każdego rodzaju. Jaką zatem pomoc możemy uzyskać dzięki współpracy z kancelarią? Co obejmuje pomoc prawna dla firm? Prawnik dla firm – na jakich zasadach funkcjonuje współpraca? Pomoc prawna Katowice – dlaczego warto podjąć współpracę? Co obejmuje pomoc prawna dla firm? Duże kancelarie prawne oferują bardzo szeroki zakres usług. Nawet jeśli wydaje się nam, że w danej kwestii nie uzyskamy pomocy, to dobrze jest się upewnić, gdyż godne polecenia kancelarie współpracują ze specjalistami wielu dziedzin. Pomoc prawna to nie tylko reprezentowanie interesów firmy w sądzie, gdyż takie sytuacje należą do ostateczności. Obsługa prawna firm to przede wszystkim: pomoc w zakładaniu spółek oraz oddziałów, stowarzyszeń i fundacji. Ważnym elementem jest również bieżąca obsługa prawna związana z organizacją korporacyjną, a także pracami rad nadzorczych, zarządów spółek, czy zgromadzeń (w tym zgromadzeń wspólników i zarządów). Wiele firm szuka wsparcia także w takich kwestiach, jak finansowanie działalności spółek czy postępowanie upadłościowe i naprawcze. Ogromnym wsparciem dla firm jest również przygotowywanie opinii i analiz prawnych, opiniowanie projektów umów oraz kontraktów, pomoc prawna przy odszkodowaniach, a także inne prace związane z codzienną działalnością firm. Prawnik dla firm – na jakich zasadach funkcjonuje współpraca? Tak jak już wspominaliśmy, niektóre duże firmy decydują się na założenie własnych działów prawnych i zatrudnienie prawników na pełen etat. To rozwiązanie ma swoje wady i zalety. Główną wadą są bez wątpienia wysokie koszty, gdyż zatrudnienie jednego prawnika bardzo często nie wystarcza, a stworzenie wieloosobowego działu jest równoznaczne ze stworzeniem kilku miejsc pracy dla osób, które być może nie zawsze będą miały się czym zajmować. Bez wątpienia w większości przypadków najlepszym rozwiązaniem jest współpraca z kancelarią zewnętrzną, która ma w swojej ofercie różne zasady rozliczeń. Nie trzeba przy tym obawiać się, że w danym momencie akurat żaden pracownik kancelarii nie będzie miał dla naszej firmy czasu. Współpraca z kancelarią zewnętrzną zakłada nieprzerwany dostęp do obsługi prawnej. Najczęściej zostaje przydzielony opiekun sprawy do stałej dyspozycji. Pomoc prawna Katowice – dlaczego warto podjąć współpracę? Ogromną zaletą tego rozwiązania jest możliwość wyboru najdogodniejszej formy rozliczenia. Wśród dostępnych opcji znajdziemy: wynagrodzenie ryczałtowe, wynagrodzenie mieszane (ryczałtowo-godzinowe), stawka godzinowa z ograniczeniem budżetu, stawka godzinowa. Kolejną zaletą jest wsparcie prawników specjalizujących się w różnych dziedzinach prawa, co daje kompleksową pomoc w każdej sytuacji....

Blog, Prawo pracy / 31.03.2021

Jakie są najczęstsze problemy prawne w pracy i jak sobie z nimi radzić? Sprawdzamy, jak kancelaria prawna może pomóc pracownikom oraz pracodawcom w rozwiązywaniu sporów i co obejmuje zakres usług kancelarii specjalizujących się w prawie pracy. Najczęstsze problemy prawne w pracy W każdej firmie prędzej czy później dochodzi do jakichś konfliktów na linii pracodawca-pracownik. W tym czasie najważniejsza jest spokojna rozmowa i podjęcie negocjacji, jednak nie zawsze jest to możliwe… Z pomocą przychodzą wtedy doświadczone kancelarie prawne, które specjalizują się w takich obszarach jak prawo pracy. Adwokaci pomagają prowadzić rozmowy i negocjacje, ich usługi obejmują również prawo umów – świadczą m.in. porady prawne w zakresie opiniowania umów pracowniczych. A jakie konflikty najczęściej występują na linii pracodawca-pracownik i jak sobie z nimi radzić? Najczęstsze problemy związane z prawem pracy dotyczą: zwolnień, w tym zwolnień dyscyplinarnych, spraw związanych z wynagrodzeniem, w tym spraw dotyczących braku wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, dokumentacji pracowniczej, w tym umów z pracownikami, mobbingu, molestowania, dyskryminacji i zachowań rasistowskich, uprawnień związanych z rodzicielstwem, ochrony danych osobowych w zatrudnieniu. Prawo pracy – pomoc prawna dla przedsiębiorców Profesjonalne kancelarie świadczą pomoc prawną z zakresu prawa pracy, zarówno dla pracowników, jak i przedsiębiorców. Mogą reprezentować pracodawców w sporach z pracownikami, prowadzić rozmowy, ale również opiniować zasadność zwolnień. Ich pomoc jest więc kluczowa w poważniejszych sporach z pracownikami. Ponadto warto pamiętać, że pracodawcy są zobowiązani do posiadania regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania czy innych dokumentów wewnętrznych, które powinny być sporządzone w sposób przemyślany, by w razie sporów działać na korzyść przedsiębiorcy. Sporządzenie takich dokumentów również można zlecić prawnikowi, warto również zwrócić się o pomoc do adwokata, aby je zaopiniował, gdy masz obawy, że dokumentacja ta jest nieaktualna. Pomoc prawna dla pracowników Z profesjonalnej porady prawnej z zakresu prawa pracy mogą skorzystać również pracownicy, którzy zostali niesłusznie zwolnieni z pracy, nie otrzymali wynagrodzenia za nadgodziny lub są w jakimś innym sporze z pracodawcą. Ponadto wiele kancelarii oferuje porady prawne online dla pracowników, które są jedną z najbardziej polecanych form pomocy prawnej w dobie pandemii. Od 2019 roku zgodnie z ustawą, pracownicy mogą również skorzystać z darmowej porady prawnej z zakresu prawa pracy, a także z nieodpłatnej mediacji (muszą jedynie oświadczyć, że nie są w stanie uiścić honorarium za odpłatną poradę prawną). Warto również pamiętać, że nie zawsze trzeba wychodzić na drogę sądową, wiele spraw można załatwić polubownie. Nie trzeba także od razu zwalniać pracownika, gdy naruszy on porządek i organizację pracy – można na przykład zastosować kary porządkowe (upomnienie, naganę lub karę pieniężną)....

Blog / 26.02.2021

Gdzie możliwe są darmowe porady prawne? Ile kosztuje pomoc prawna adwokata, radcy prawnego czy notariusza? Sprawdzamy cenniki usług prawniczych, wyjaśniamy, od czego zależy koszt porady prawnej w naszej i innych kancelariach adwokackich w Katowicach. Od czego zależy koszt porady prawnej? W większości kancelarii to, ile kosztuje porada prawna, zależy głównie od zawiłości sprawy, a także dziedziny prawa, której dotyczy. Nasza Kancelaria Adwokacka Katowice oferuje szeroki zakres usług (dotyczących takich obszarów jak prawo rodzinne, prawo karne, RODO czy obsługa prawna firm i wiele innych) świadczonych przez profesjonalnych adwokatów i prawników. Dlatego też w Kancelarii KRS zastosowaliśmy różne zasady rozliczeń z adwokatem, dopasowane do potrzeb poszczególnych klientów. Oprócz stawki godzinowej mogą Państwo wybrać np. wynagrodzenie ryczałtowe lub mieszane. Warto jednak pamiętać, że istnieje minimalna stawka, od której prawnicy mogą ustalać swój cennik. Stawkę tę wyznacza Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. Na cenę porady prawnej wpływa również lokalizacja – inaczej cenić będzie się adwokat Katowice, inaczej prawnik w małej miejscowości, ponadto istotne jest również doświadczenie takiego specjalisty. Darmowe porady prawne – gdzie ich szukać? A czy możliwe są bezpłatne porady prawne i gdzie ich szukać? Od kilku lat w Polsce można skorzystać z darmowej porady prawnej w ramach programu realizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Wystarczy tylko złożyć oświadczenie, potwierdzające, że nie stać Państwa na komercyjne usługi tego typu. Ile kosztuje porada prawna u radcy prawnego i adwokata? Biorąc pod uwagę wspomniane wcześniej czynniki, standardowa porada prawna u adwokata lub radcy prawnego kosztuje około 100-300 złotych. Najwięcej zwykle zapłacimy za spotkanie konsultacyjne w profesjonalnej kancelarii w Warszawie, z kolei taka pomoc prawna Katowice to najczęściej koszt około 150 złotych. Później należy liczyć się z kosztami sporządzenia odpowiednich dokumentów czy prowadzenia spraw, ponieważ taka porada zwykle łączy się już z dodatkową usługą, np. sporządzeniem jakiejś umowy lub pisma. Dla przykładu koszt sporządzenia umowy może wynieść około 300-500 złotych, z kolei udział adwokata lub radcy prawnego w sprawie rozwodowej to koszt od około 1500 złotych (w przypadku prostych spraw – bez orzekania o winie). Ile kosztuje porada prawna u notariusza? Rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości reguluje również maksymalną wysokość taksy notarialnej, od której w dużej mierze zależy to, ile kosztuje porada u notariusza. Warto też wiedzieć, że jego wynagrodzenie może być wyższe, gdy pracuje poza kancelarią notarialną – za każdą rozpoczętą godzinę notariusz może sobie doliczyć 50 złotych. Do kancelarii notarialnej rzadko kiedy przychodzi się wyłącznie po poradę prawną, zwykle przychodzi się tam już w jasno określonym celu. Jednak porada prawna u notariusza jak najbardziej jest możliwa i większość kancelarii nie pobierze za nią opłat....

Blog / 26.02.2021

Kto może ci pomóc w sprawach karnych, rodzinnych czy biznesowych sporach? Gdzie pomoc prawną mogą uzyskać przedsiębiorcy, a gdzie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej? Sprawdzamy. Gdzie szukać pomocy prawnej w sprawach biznesowych? Pomoc prawna w sprawach rodzinnych Gdzie szukać pomocy prawnej w sprawach karnych? Gdzie szukać pomocy prawnej w sprawach biznesowych? Jeśli prowadzisz firmę lub dopiero myślisz nad otwarciem działalności, to niezbędna okaże się dla ciebie pomoc doświadczonego prawnika. Wykwalifikowany adwokat Katowice będzie chronił twoją firmę przed niewiedzą, brakiem czasu i błędami, które nieumyślnie mógłbyś popełnić, tym samym ratując cię przed wysokimi karami finansowymi. A w czym dokładnie Kancelaria Adwokacka Katowice pomaga przedsiębiorcom? Na jaką pomoc prawną dla firm można liczyć, korzystając z usług kancelarii? Obsługa prawna firm, obsługa korporacyjna to profesjonalna pomoc prawna dostosowana do potrzeb danego przedsiębiorstwa. Może ona dotyczyć zarówno start-upów, jak i fuzji i przejęcia spółek czy ich finansowania. Z pomocy prawnej Katowice warto również skorzystać w celu skonstruowania kontaktów handlowych czy pomocy przy negocjacjach biznesowych. A gdzie jeszcze można szukać pomocy prawnej w sprawach biznesowych? Przede wszystkim u dobrych adwokatów i radców prawnych, w przypadku tego drugiego, przedsiębiorca może nawiązać z nim stosunek pracy. Jednak trzeba zadawać sobie sprawę, że radca prawny ma ograniczone kompetencje, np. w kwestii obrony w sprawach karnych. Tacy profesjonaliści często oferują porady prawne online, warto więc rozważyć tę opcję, jeśli np. ze względów pandemii, wolisz nie spotykać się osobiście. A czy istnieje nieodpłatna pomoc prawna dla firm? Darmowa porada prawna dla firm to oferta niektórych serwisów prawniczych, o pomoc można poprosić również na branżowym forum. Jednak warto wiedzieć, że przedsiębiorca nie może skorzystać z rządowych programów darmowych porad prawnych. Dlatego najlepszą opcją okaże się współpraca z doświadczonym adwokatem lub kancelarią prawną w ramach obsługi prawnej dla firm. Pomoc prawna w sprawach rodzinnych Jeśli szukasz pomocy prawnej w kwestii rozwodu, separacji, kontaktów z dzieckiem czy alimentów, powinieneś zgłosić się do prawnika, którego specjalizacją jest prawo rodzinne. Tylko taki adwokat będzie w stanie w pełni rozwiązać twoje problemy, a także (na późniejszym etapie) reprezentować cię przed sądem. Jednak prawo rodzinne to również sprawy dotyczące ustalenia ojcostwa czy ubezwłasnowolnienia, w których również pomoże ci doświadczona kancelaria adwokacka. Gdzie szukać pomocy prawnej w sprawach karnych? Jeśli zostałeś pokrzywdzony w przestępstwie, w pierwszej kolejności powinieneś zgłosić się na policję lub do prokuratury. Oprócz tego warto również poprosić o pomoc doświadczonego prawnika specjalizującego się w prawie karnym, który będzie w stanie pomóc ci na każdym etapie postępowania. Dobry adwokat to również ogromne wsparcie przy zatrzymaniu, szczególnie jeśli stawiane są ci (lub twoim bliskim) poważne zarzuty. A gdzie jeszcze można szukać pomocy prawnej w sprawach karnych? Ofiarom przemocy w rodzinie pomagają specjalne fundacje i ośrodki interwencji kryzysowej, przy których pracują również prawnicy. Oprócz tego możesz skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, jeśli nie stać cię na odpłatną poradę (musisz tylko złożyć stosowne oświadczenie). Darmowa pomoc prawna świadczona jest przez adwokatów lub radców prawnych, a niekiedy również aplikantów. Obejmuje zarówno sprawy z zakresu prawa karnego, jak i rodzinnego, prawa pracy i wielu innych. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie Sądu Okręgowego w Katowicach....

Blog / 03.02.2021

Dobry adwokat Katowice powinien wyróżniać się szeroką wiedzą prawniczą i wysokimi umiejętnościami negocjacyjnymi, a jak go znaleźć? Na co zwrócić szczególną uwagę, poszukując dobrego adwokata w Katowicach? Co powinieneś wziąć pod uwagę w pierwszej kolejności? Podpowiadamy. Opinie o kancelarii prawnej Adwokat Katowice – sprawy karne, karne skarbowe czy rodzinne? Skuteczny adwokat Katowice posiada duże doświadczenie Ile kosztuje dobry adwokat Katowice? Opinie o kancelarii prawnej Bez względu na to, jakiego specjalistę wybierasz, powinieneś kierować się opinią: znajomych, rodziny, a nawet zupełnie obcych ludzi, którzy wcześniej korzystali z usług wybranego przez ciebie adwokata z Katowic. Chociaż na opinie znalezione w internecie, warto zawsze wziąć poprawkę – nigdy nie masz pewności, czy nie napisała ich nieuczciwa konkurencja. Dobrego adwokata Katowice „z polecenia” możesz też znaleźć na tematycznych forach lub lokalnych grupach w serwisach społecznościowych. A co jeszcze jest istotne, gdy szukasz skutecznego prawnika? Adwokat Katowice – sprawy karne, karne skarbowe czy rodzinne? Gdy szukasz dobrego adwokata w Katowicach, zależy ci na specjaliście, którzy rozwiąże twój konkretny problem. Dlatego priorytetem powinna być dla ciebie przede wszystkim specjalizacja adwokata. W naszej kancelarii pracuje kilku specjalistów, dlatego możemy pochwalić się bardzo szerokim zakresem usług, w skład których wchodzi m.in. prawo rodzinne, prawo budowlane, windykacja należności, prawo karne i karne skarbowe, znajdziesz tu nawet adwokata od prawa pracy Katowice. Jednak nie każda kancelaria jest w stanie skutecznie pomóc w tak wielu sprawach, musisz więc mieć to na uwadze i wybrać specjalistę, który będzie miał doświadczenie w rozwiązywaniu podobnych problemów prawnych. A jeśli mowa o doświadczeniu, to… Skuteczny adwokat Katowice posiada duże doświadczenie Przede wszystkim sprawdź, jak długo wybrana przez ciebie kancelaria adwokacka jest na rynku. Wielkoletnie doświadczenie to szansa na to, że adwokat Katowice będzie w stanie poradzić sobie nawet z najtrudniejszymi sprawami. Nie można jednak skreślać początkujących prawników – bywa, że wykazują się oni większym zaangażowaniem i entuzjazmem, mogą więc być świetnymi doradcami i pomagać w mniej zawiłych problemach prawnych. Ile kosztuje dobry adwokat Katowice? A cena? Czy warto kierować się cennikiem usług adwokackich, wybierając specjalistę z Katowic? Z pewnością jest to istotny czynnik, jednak koszty adwokackie nie zawsze muszą iść w parze z doświadczeniem i wiedzą danego prawnika. Warto jednak wiedzieć, że przy ustalaniu opłaty bierze się pod uwagę głównie rodzaj i stopień zawiłości sprawy oraz wymagany nakład pracy adwokata. Jednak dobre kancelarie adwokackie przyjmują różne zasady rozliczeń, dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów. Jeśli zależy ci na zminimalizowaniu kosztów, możesz również rozważyć skorzystanie z usług prawnika online, to także niezwykle bezpieczna opcja w czasie pandemii....

Blog / 16.12.2020

Kompleksowa obsługa prawna firmy to w realiach dzisiejszej gospodarki niezbędny element, który powinien uwzględnić każdy przedsiębiorca. Stale zmieniające się przepisy i regulacje prawne, szeroki zakres problemów prawnych podczas prowadzenia działalności gospodarczej wymaga fachowego wsparcia. Trzeba jednak wiedzieć, czym kierować się, wybierając kancelarię do obsługi prawnej firmy?
Blog / 20.10.2020

Obowiązujące przepisy Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia dopuszczają możliwość uchylenia mandatu zarówno z urzędu jak i na wniosek złożony do sądu. Kiedy odwołać się od mandatu? Co zrobić, aby skutecznie odwołać się od mandatu? Ile czasu na zapłacenie mandatu? Kiedy odwołać się od mandatu? Jak napisać odwołanie od mandatu? Przedawnienie mandatu   Ile czasu na zapłacenie mandatu? Przyjęcie nałożonego przez uprawnione służby mandatu wiąże się z określonymi skutkami natury prawnej. Uznanie przez nas mandatu oznacza, że staje się on prawomocny i od chwili jego przyjęcia mamy 7 dni na zapłacenie. Należność najlepiej uiścić przelewem internetowym lub nadać przekaz w oddziale poczty. Przyjęty i niezapłacony mandat wiąże się z konsekwencją późniejszej egzekucji i windykacji należności, np. w formie pobrania nadpłaty podatku przez urząd skarbowy. Kiedy odwołać się od mandatu? W sytuacji, w której mandat został nałożony w naszej opinii niesłusznie należy się od niego odwołać. Możemy złożyć wniosek o odwołanie mandatu kiedy: czyn ukarany nie jest czynem zabronionym lub wykroczeniem nałożona grzywna jest wyższa niż jej wysokość przewidziana w przepisach nasze działanie uzasadnione było obroną konieczną lub dobrem chronionym prawem czyn zabroniony został popełniony przez małoletniego poniżej 17 roku życia wykroczenie spowodowane było upośledzeniem umysłowym, chorobą psychiczną lub w chwili zakłócenia naszych czynności psychicznych jedynie sąd może ukarać za kwestionowane przepisami działanie. Uchylenie mandatu karnego następuje m. in. na wniosek osoby ukaranej, jej opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego złożony nie później niż w terminie 7 dniu od daty jego uprawomocnienia. Wniosek o uchylenie mandatu należy złożyć w wyznaczonym terminie wraz ze stosownymi dokumentami. Jak napisać odwołanie od mandatu? Wniosek o odwołanie od mandatu musi zostać sporządzony w formie pisemnej, jednak przepisy nie wskazują dokładnie co taki formularz powinien zawierać. W praktyce nie obowiązuje jednolity wzór odwołania. We wniosku o odwołanie mandatu muszą znaleźć się informacje jak nasze imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego, seria i numer wystawionego mandatu oraz dokładny opis zdarzenia z uzasadnieniem podważenia nałożonej kary. Dobrze też załączyć kopię mandatu w dobrej jakości, tak by sąd mógł bez problemu odczytać wszystkie potrzebne dane. Wniosek o odwołanie mandatu należy złożyć w sądzie rejonowym, zgodnie z właściwością miejscową wystawienia mandatu. Można zrobić to osobiście, korzystając z biura podawczego instytucji lub wysłać go listem poleconym. Sąd poinformuje o wyznaczonej dacie posiedzenia w przedmiotowej sprawie. Decyzją sądu w takich sytuacjach zostaje wydane postanowienie o uchyleniu mandatu lub o odmowie jego uchylenia. Przedawnienie mandatu Przedawnienie mandatu karnego kredytowanego następuje po upływie 3 lat od daty uprawomocnienia się mandatu. W przypadku mandatów zaocznych, np. wystawionych za nieprawidłowe parkowanie kwestie przedawnienia kształtują się odmiennie. Tutaj kierowca, który nie uiszcza zapłaty może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za popełnione wykroczenie w trybie procesowym. Ostatecznemu przedawnieniu ulega nie sam mandat, ale wykroczenie....