Author: Joanna Kostka

Blog, Prawo pracy / 04.02.2021

Chcesz się zwolnić z pracy, ale nie wiesz, w jaki sposób rozwiązać umowę? Dobrze trafiłeś – przedstawimy 3 sposoby, a także podpowiemy, jak napisać podanie o zwolnienie z pracy zgodne z przepisami prawa pracy. Jak napisać podanie o zwolnienie z pracy? Zaczniemy od tego, co powinna zawierać każda umowa dotycząca wypowiedzenia stosunku pracy. Podstawowe informacje, punkty to: miejscowość oraz data; dane pracownika; dane pracodawcy; data zawarcia umowy, którą chcesz rozwiązać; stanowisko pracy; okres wypowiedzenia w przypadku wypowiedzenia za porozumieniem stron; miejsce na podpis. Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron, czyli za zgodą pracownika i pracodawcy, w określonym przez nich terminie. Jeśli zastanawiasz się, jak napisać zwolnienie z pracy za porozumieniem stron, to tak naprawdę zastosowanie mają wszystkie te punkty, które podaliśmy powyżej. Ważne jest określenie, w jakim terminie następuje rozwiązanie stosunku pracy. Tak samo jest w przypadku, gdy zastanawiasz się, jak napisać podanie o zwolnienie z pracy w trybie natychmiastowym, musisz wtedy jedynie ustalić z pracodawcą, że kończycie współpracę w najbliższym możliwym terminie (np. jeszcze tego samego dnia). Ważne jest, że na wypowiedzenie za porozumieniem stron zgodę musi wyrazić pracodawca. Wypowiedzenie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia Pracodawca nie zgodził się na porozumienie lub chcesz zachować okres wypowiedzenia? Wtedy w dokumencie nie musisz wpisywać informacji o terminie ustaniu stosunku pracy, ponieważ to regulują przepisy. Jeśli pracujesz na czas określony, nieokreślony lub na zastępstwo, obowiązują cię następujące terminy: 2-tygodniowy okres wypowiedzenia, gdy zatrudnienie trwało krócej niż 6 miesięcy; miesięczny okres wypowiedzenia, gdy zatrudnienie trwało co najmniej 6 miesięcy, ale nie dłużej, niż 3 lata; 3-miesięczny okres wypowiedzenia, gdy zatrudnienie trwało co najmniej 3 lata. A co w sytuacji, gdy pracodawca nie chce podpisać wypowiedzenia? Nie ma to większego znaczenia, ponieważ wyrażenie chęci odejścia z pracy w formie ustnej również jest wiążąca, aczkolwiek wtedy dobrze, jeśli masz świadków tej sytuacji, na wypadek, jakby pracodawca chciałby cię pozwać do sądu za opuszczenie stanowiska pracy (pamiętaj, że nasza kancelaria prawna pomaga w takich sprawach). Jednocześnie okres wypowiedzenia musi być zachowany. Natychmiastowe odejście z pracy Trzecią z możliwości jest natychmiastowe odejście pracy, określane także jako porzucenie stanowiska pracy. Dzieje się tak w sytuacji, gdy pracownik złoży jednostronne oświadczenie, w którym określa, że chce rozwiązać umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Jakie są tego konsekwencje? To zależy. Przepisy określają, że pracownik może natychmiast odejść z pracy, jeśli pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków, a także wtedy, gdy pracownik posiada orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie i pracodawca nie przeniósł go na inne stanowisko w terminie wskazanym w orzeczeniu. Jeśli pracownik porzuci pracę, nie spełniając wyżej wymienionych warunkach, musi liczyć się ze zwolnieniem dyscyplinarnym. Zwolnienie z pracy – co dalej? Odchodząc z pracy, najczęściej podpisuje się protokół zdawczo-odbiorczy (jeśli otrzymałeś klucze do biura, sprzęt do pracy). Ponadto pracodawca wystawia ci świadectwo pracy. Masz niewykorzystany urlop wypoczynkowy? Dostaniesz za niego ekwiwalent pieniężny. Warto też wiedzieć, że po odejściu z pracy obowiązuje 30-dniowy okres ochronny, dzięki któremu w tym czasie nie utracisz ubezpieczenia zdrowotnego. A kiedy należy się odprawa za zwolnienie z pracy? Tylko wtedy, gdy umowa została rozwiązana z winy pracodawcy i spełnionych zostało kilka dodatkowych warunkach. Nie przysługuje ci to w sytuacji, gdy sam podjąłeś decyzję o zwolnieniu....

Blog / 15.03.2019

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami (art. 647 1 kodeksu cywilnego), Inwestor odpowiada solidarnie z Wykonawcą (Generalnym Wykonawcą) za zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony Inwestorowi przez Wykonawcę lub Podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót. Inwestor ma prawo do złożenia w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia mu zgłoszenia, Podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciwu wobec wykonywania tych robót przez Podwykonawcę. Zarówno zgłoszenie jak i sprzeciw Inwestora, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Należy jednak pamiętać, że wysłanie zgłoszenia mailem bez opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym nie spełnia ustawowego wymogu formy pisemnej i w świetle nowych przepisów będzie nieważne. Dokonanie zgłoszenia o którym mowa powyżej, nie jest wymagane jeżeli Inwestor i Wykonawca już w umowie zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, określili szczegółowy przedmiot robót budowlanych wykonywanych przez oznaczonego Podwykonawcę. Istotą wskazanych przepisów oraz solidarnego charakteru zobowiązania Inwestora i Generalnego Wykonawcy jest to, że Podwykonawca co do zasady może żądać zapłaty całości albo też części należności od wszystkich zobowiązanych solidarnie łącznie, od niektórych z nich lub od każdego z osobna. Powyższe oznacza, że Podwykonawca może żądać zapłaty należnego mu wynagrodzenia bezpośrednio od Inwestora, bez potrzeby wcześniejszego podejmowania jakichkolwiek działań zmierzających do zaspokojenia roszczenia od Generalnego Wykonawcy. Ponadto odpowiedzialność Inwestora nie ma charakteru posiłkowego, w związku z tym Podwykonawca nie ma również obowiązku wykazywania, że dochodzenie wierzytelności od Generalnego Wykonawcy może być utrudnione czy okazało się bezskuteczne. Ważnym jest, aby przed wykonaniem prac Podwykonawca upewnił, że został zgłoszony Inwestorowi przez Wykonawcę oraz że zgłoszenie to jest dokonane prawidłowo (czyli ma formę pisemnej). W razie wątpliwości Podwykonawca może samodzielnie zgłosić Inwestorowi fakt powierzenia mu danego zakresu robót. Podwykonawca ze względów bezpieczeństwa powinien przystąpić do wykonywania robót dopiero po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie sprzeciwu przez Inwestora (30 dni od dnia doręczenia mu zgłoszenia), bowiem Inwestor odpowiada za zapłatę wynagrodzenia za te roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony przez przystąpieniem do ich wykonywania. Jeżeli zgłoszenie zostanie dokonane po przystąpieniu przez Podwykonawcę do wykonywania robót, za roboty wykonane przez dokonaniem zgłoszenia Inwestor nie będzie ponosił odpowiedzialności finansowej. Inwestor ponosi odpowiedzialność za zapłatę Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokości ustalonej w umowie między Podwykonawcą a Wykonawcą chyba że ta wysokość przekracza wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze Zgłoszenia albo z Umowy. W takim wypadku, Inwestor nadal jest odpowiedzialny za zapłatę wobec Podwykonawcy, ale wynagrodzenie jest ograniczone do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze Zgłoszenia albo z Umowy. Należy zaznaczyć, że powyżej wskazane przepisy stosuje się odpowiednio do solidarnej odpowiedzialności Inwestora, Wykonawcy i Podwykonawcy, który zawarł umowę z dalszym Podwykonawcą, za zapłatę wynagrodzenia dalszemu Podwykonawcy. Regulacja zawarta w art. 6471 k.c. daje Podwykonawcom możliwość otrzymania wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane od Inwestora, w sytuacji gdy Generalny Wykonawca odmawia dokonania zapłaty. Co więcej - Inwestor musi zapłacić wynagrodzenie należne Podwykonawcy nawet w przypadku gdy za dane roboty zapłacił już Generalnemu Wykonawcy (w takim przypadku Inwestor może dochodzić od Generalnego Wykonawcy zwrotu kwot wypłaconych Podwykonawcy, ale tylko w przypadku gdy wypłata nastąpiła zgodnie z art. 6471 k.c.). Podwykonawca jednak może otrzymać od Inwestora wynagrodzenie wyłącznie w przypadku gdy jest ono mu należne od Generalnego Wykonawcy, czyli za roboty które zostały faktycznie wykonane przez Podwykonawcę w sposób prawidłowy. Powyższe przepisy są wynikiem nowelizacji Kodeksu cywilnego. Przed 1 czerwca 2017 r. powstanie solidarnej odpowiedzialności Inwestora i Wykonawcy, uwarunkowane było zaistnieniem jednej z trzech możliwych przesłanek tj. czynnym wyrażeniem przez Inwestora zgody na zawarcie przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą, brakiem sprzeciwu Inwestora lub zastrzeżeń w terminie 14 dni w stosunku do umowy, która ma być zawarta z Podwykonawcą albo też ustaleniem w umowie Inwestora z Wykonawcą zakresu robót wykonywanych przez Podwykonawcę. W najbardziej skrajnych przypadkach domniemywano istnienie zgody Inwestora na zawarcie umowy z Podwykonawcą (zachowanie bierne Inwestora). Tym samym dopuszczano rozwiązanie, zgodnie, z którym zgoda Inwestora mogła być wyrażona przez jego każde zachowanie się, co oznaczało również, że wyrażeniem zgody było nawet tolerowanie obecności Podwykonawcy na placu budowy. Przepisy obowiązujące do 1 czerwca 2017 roku, były przedmiotem licznych kontrowersji i rodziły wiele trudności interpretacyjnych. Ich nowelizacja była niezbędna również z uwagi na nieuczciwe praktyki Inwestorów i Generalnych Wykonawców wobec Podwykonawców. Obowiązujące aktualnie zapisy Kodeksu cywilnego, rozstrzygają niektóre z wątpliwości i przyczyniają się do wzmocnienia pewności obrotu. Z jednej strony chronią Podwykonawcę, a z drugiej zabezpieczają interesy Inwestora. Nowelizację kodeksu cywilnego z punktu widzenia Inwestora, ocenić należy pozytywnie przede wszystkim jeśli chodzi o ograniczenie kwotowe odpowiedzialności solidarnej Inwestora, której górną granicę wyznacza wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Korzystne dla Podwykonawcy są natomiast przepisy dające możliwość zgłoszenia zakresu robót zarówno przez Wykonawcę, jak i samego Podwykonawcę. Za pozytywną ocenę zasługuje również wprowadzenie ustawowego wymogu, aby zgłoszenie szczegółowego zakresu robót przez Wykonawcę lub Podwykonawcę dokonane było pod rygorem nieważności na piśmie i to jeszcze przed przystąpieniem do wykonywania tych robót....

Blog, Prawo cywilne / 21.01.2019

Wstępując w związek małżeński zakładamy, że podjęta decyzja pozwoli nam wspólnie przejść przez życie. Rzeczywistość bywa jednak nieprzewidywalna i czasem zmuszeni jesteśmy do podjęcia kroków, które zakończą małżeństwo. Jak wziąć rozwód?
Prawo karne / 20.12.2018

Życie bywa czasem nieprzewidywalne, generuje problemy, na które nie jesteśmy przygotowani. Sytuacje, w których pojawia się konflikt z obowiązującymi przepisami prawa prowadzą czasem do bardzo nieprzyjemnych konsekwencji. Podczas czynności zatrzymania przez organy ścigania często nie znamy swoich uprawień, nie wiemy jak zachować się w trakcie wykonywanych, z naszym udziałem, czynności procesowych. Jakie uprawnienia ma zatrzymany a jakie tymczasowo aresztowany? Jak może pomóc adwokat w przypadku zatrzymania oraz wydania postanowienia o tymczasowym aresztowaniu?