Blog

Blog / 29.03.2019

Kreatywność dłużników sięga w niektórych sytuacjach zenitu. Zdarza się, że niewypłacalność jest wynikiem braku środków finansowych, często jednak jest związana z niedostateczną etyką prowadzonego biznesu. Na czym polega windykacja wierzytelności i jak może pomóc adwokat w odzyskaniu należnych środków?

Blog / 15.03.2019

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami (art. 647 1 kodeksu cywilnego), Inwestor odpowiada solidarnie z Wykonawcą (Generalnym Wykonawcą) za zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony Inwestorowi przez Wykonawcę lub Podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót. Inwestor ma prawo do złożenia w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia mu zgłoszenia, Podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciwu wobec wykonywania tych robót przez Podwykonawcę. Zarówno zgłoszenie jak i sprzeciw Inwestora, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Należy jednak pamiętać, że wysłanie zgłoszenia mailem bez opatrzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym nie spełnia ustawowego wymogu formy pisemnej i w świetle nowych przepisów będzie nieważne. Dokonanie zgłoszenia o którym mowa powyżej, nie jest wymagane jeżeli Inwestor i Wykonawca już w umowie zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, określili szczegółowy przedmiot robót budowlanych wykonywanych przez oznaczonego Podwykonawcę. Istotą wskazanych przepisów oraz solidarnego charakteru zobowiązania Inwestora i Generalnego Wykonawcy jest to, że Podwykonawca co do zasady może żądać zapłaty całości albo też części należności od wszystkich zobowiązanych solidarnie łącznie, od niektórych z nich lub od każdego z osobna. Powyższe oznacza, że Podwykonawca może żądać zapłaty należnego mu wynagrodzenia bezpośrednio od Inwestora, bez potrzeby wcześniejszego podejmowania jakichkolwiek działań zmierzających do zaspokojenia roszczenia od Generalnego Wykonawcy. Ponadto odpowiedzialność Inwestora nie ma charakteru posiłkowego, w związku z tym Podwykonawca nie ma również obowiązku wykazywania, że dochodzenie wierzytelności od Generalnego Wykonawcy może być utrudnione czy okazało się bezskuteczne. Ważnym jest, aby przed wykonaniem prac Podwykonawca upewnił, że został zgłoszony Inwestorowi przez Wykonawcę oraz że zgłoszenie to jest dokonane prawidłowo (czyli ma formę pisemnej). W razie wątpliwości Podwykonawca może samodzielnie zgłosić Inwestorowi fakt powierzenia mu danego zakresu robót. Podwykonawca ze względów bezpieczeństwa powinien przystąpić do wykonywania robót dopiero po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie sprzeciwu przez Inwestora (30 dni od dnia doręczenia mu zgłoszenia), bowiem Inwestor odpowiada za zapłatę wynagrodzenia za te roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony przez przystąpieniem do ich wykonywania. Jeżeli zgłoszenie zostanie dokonane po przystąpieniu przez Podwykonawcę do wykonywania robót, za roboty wykonane przez dokonaniem zgłoszenia Inwestor nie będzie ponosił odpowiedzialności finansowej. Inwestor ponosi odpowiedzialność za zapłatę Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokości ustalonej w umowie między Podwykonawcą a Wykonawcą chyba że ta wysokość przekracza wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze Zgłoszenia albo z Umowy. W takim wypadku, Inwestor nadal jest odpowiedzialny za zapłatę wobec Podwykonawcy, ale wynagrodzenie jest ograniczone do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze Zgłoszenia albo z Umowy. Należy zaznaczyć, że powyżej wskazane przepisy stosuje się odpowiednio do solidarnej odpowiedzialności Inwestora, Wykonawcy i Podwykonawcy, który zawarł umowę z dalszym Podwykonawcą, za zapłatę wynagrodzenia dalszemu Podwykonawcy. Regulacja zawarta w art. 6471 k.c. daje Podwykonawcom możliwość otrzymania wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane od Inwestora, w sytuacji gdy Generalny Wykonawca odmawia dokonania zapłaty. Co więcej - Inwestor musi zapłacić wynagrodzenie należne Podwykonawcy nawet w przypadku gdy za dane roboty zapłacił już Generalnemu Wykonawcy (w takim przypadku Inwestor może dochodzić od Generalnego Wykonawcy zwrotu kwot wypłaconych Podwykonawcy, ale tylko w przypadku gdy wypłata nastąpiła zgodnie z art. 6471 k.c.). Podwykonawca jednak może otrzymać od Inwestora wynagrodzenie wyłącznie w przypadku gdy jest ono mu należne od Generalnego Wykonawcy, czyli za roboty które zostały faktycznie wykonane przez Podwykonawcę w sposób prawidłowy. Powyższe przepisy są wynikiem nowelizacji Kodeksu cywilnego. Przed 1 czerwca 2017 r. powstanie solidarnej odpowiedzialności Inwestora i Wykonawcy, uwarunkowane było zaistnieniem jednej z trzech możliwych przesłanek tj. czynnym wyrażeniem przez Inwestora zgody na zawarcie przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą, brakiem sprzeciwu Inwestora lub zastrzeżeń w terminie 14 dni w stosunku do umowy, która ma być zawarta z Podwykonawcą albo też ustaleniem w umowie Inwestora z Wykonawcą zakresu robót wykonywanych przez Podwykonawcę. W najbardziej skrajnych przypadkach domniemywano istnienie zgody Inwestora na zawarcie umowy z Podwykonawcą (zachowanie bierne Inwestora). Tym samym dopuszczano rozwiązanie, zgodnie, z którym zgoda Inwestora mogła być wyrażona przez jego każde zachowanie się, co oznaczało również, że wyrażeniem zgody było nawet tolerowanie obecności Podwykonawcy na placu budowy. Przepisy obowiązujące do 1 czerwca 2017 roku, były przedmiotem licznych kontrowersji i rodziły wiele trudności interpretacyjnych. Ich nowelizacja była niezbędna również z uwagi na nieuczciwe praktyki Inwestorów i Generalnych Wykonawców wobec Podwykonawców. Obowiązujące aktualnie zapisy Kodeksu cywilnego, rozstrzygają niektóre z wątpliwości i przyczyniają się do wzmocnienia pewności obrotu. Z jednej strony chronią Podwykonawcę, a z drugiej zabezpieczają interesy Inwestora. Nowelizację kodeksu cywilnego z punktu widzenia Inwestora, ocenić należy pozytywnie przede wszystkim jeśli chodzi o ograniczenie kwotowe odpowiedzialności solidarnej Inwestora, której górną granicę wyznacza wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Korzystne dla Podwykonawcy są natomiast przepisy dające możliwość zgłoszenia zakresu robót zarówno przez Wykonawcę, jak i samego Podwykonawcę. Za pozytywną ocenę zasługuje również wprowadzenie ustawowego wymogu, aby zgłoszenie szczegółowego zakresu robót przez Wykonawcę lub Podwykonawcę dokonane było pod rygorem nieważności na piśmie i to jeszcze przed przystąpieniem do wykonywania tych robót....

Blog, Prawo cywilne / 21.01.2019

Wstępując w związek małżeński zakładamy, że podjęta decyzja pozwoli nam wspólnie przejść przez życie. Rzeczywistość bywa jednak nieprzewidywalna i czasem zmuszeni jesteśmy do podjęcia kroków, które zakończą małżeństwo. Jak wziąć rozwód?
Prawo karne / 20.12.2018

Życie bywa czasem nieprzewidywalne, generuje problemy, na które nie jesteśmy przygotowani. Sytuacje, w których pojawia się konflikt z obowiązującymi przepisami prawa prowadzą czasem do bardzo nieprzyjemnych konsekwencji. Podczas czynności zatrzymania przez organy ścigania często nie znamy swoich uprawień, nie wiemy jak zachować się w trakcie wykonywanych, z naszym udziałem, czynności procesowych. Jakie uprawnienia ma zatrzymany a jakie tymczasowo aresztowany? Jak może pomóc adwokat w przypadku zatrzymania oraz wydania postanowienia o tymczasowym aresztowaniu?
Blog, Prawo karne / 12.11.2018

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi sposobów zaskarżania wyroków, bądź też możliwościami działania w postępowaniu wykonawczym (po uprawomocnieniu się wyroku) spróbuje przybliżyć Państwu tą problematykę. I Kodeks postępowania karnego 1. Wyrok Sądu I instancji (nieprawomocny): Kodeks postępowania karnego przewiduje 4 tryby postępowania: postępowanie zwyczajne, postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego, postępowanie nakazowe oraz postępowanie przyspieszone. a) postępowanie zwyczajne. W toku postępowania zwyczajnego sąd orzeka wyrokiem. Wyrok ten jest ogłaszany ustnie. Oskarżonemu przysługuje prawo do wniesienia wniosku o pisemne uzasadnienie tego wyroku w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku do sądu, który wydał wyrok. Wniosek o uzasadnienie wyroku należy sporządzić według następującego wzoru: Miejscowość, dnia ………… 20….. roku Sąd Rejonowy/Sąd Okręgowy adres Dane oskarżonego Sygnatura akt Wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia Działając w imieniu własnym na podstawie art. 422 § 1 i 2 k.p.k. wnoszę o: 1. sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku wydanego w dniu ……….. 20….roku przez Sąd……. w sprawie o sygn. akt……… (w całości – gdy nie zgadzamy się z całym wyrokiem; w części dotyczącej czynu……. – w przypadku gdy nie zgadzamy się z wyrokiem w zakresie skazania za dany czyn, a w pozostałym zakresie zgadzamy się z wyrokiem; w części dotyczącej orzeczenia o karze lub/i środkach karnych – w przypadku gdy nie kwestionujemy winy, ale nie zgadzamy się z karą lub/i środkiem karnym); 2. doręczenie na adres oskarżonego odpisu w/w wyroku wraz z uzasadnieniem. Podpis oskarżonego W przypadku otrzymania żądanego wyroku wraz z uzasadnieniem proszę pamiętać, iż w postępowaniu karnym termin do wniesienia apelacji wynosi 14 dni od dnia doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem. b) postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego. W toku postępowania w sprawach z oskarżenia prywatnego w zakresie zaskarżania wyroków stosuje się przepisy o postępowaniu zwyczajnym. c) postępowanie nakazowe. Sąd na posiedzeniu bez udziału oskarżonego może wydać wyrok w sytuacjach przewidzianych w Kodeksie postępowania karnego. Oskarżony, który nie zgadza się z wyrokiem nakazowym, powinien w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego wyroku wnieść sprzeciw do sądu, który wydał wyrok według następującego wzoru: Miejscowość, dnia ………… 20….. roku Sąd Rejonowy adres Dane oskarżonego Sygnatura akt SPRZECIW od wyroku nakazowego Działając w imieniu własnym na podstawie art. 506 § 1 k.p.k. wnoszę sprzeciw od: wyroku nakazowego wydanego przez Sąd ……….. w dniu …….. 20…… roku w sprawie prowadzonej pod sygn. akt ……… Podpis oskarżonego Po wniesieniu sprzeciwu wyrok nakazowy traci moc, a sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych. d) postępowanie przyspieszone. wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienie wyroku składa się ustnie do protokołu rozprawy lub posiedzenia, lub na piśmie w terminie 3 dni od daty doręczenia wyroku. Termin do wniesienia apelacji wynosi 7 dni od daty doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem. Z uwagi na rygory występujące w postępowaniu przyśpieszonym, by rozprawa była rozpoznawana w trybie zwyczajnym należy zgłosić wniosek dowodowy np. o przesłuchanie w charakterze świadka osoby, która miałaby istotne informacje dotyczące przedmiotowej sprawy. Przypominam, iż samodzielne prowadzenie obrony w sprawach karnych może doprowadzić do sytuacji, w której adwokat nie będzie w stanie pomóc, albo znacznie ograniczy się jego pole manewru, w przypadku jego zgłoszenia do sprawy w charakterze obrońcy oskarżonego. Dlatego też, proszę zawsze korzystać z pomocy adwokata w toku postępowania karnego już na etapie postępowania przygotowawczego, czy to w formie konsultacji prawnych, czy też jako obrońcy. 2. Wyrok prawomocny. W przypadku, gdy wyrok skazujący staje się prawomocny, to wobec skazanego można orzec następujące kary lub/i środki karne (w zależności od popełnionego przestępstwa). Karami przewidzianymi w Kodeksie karnym są: a) grzywna (co do zasady ilość stawek dziennych wynosi od 10 do 540, zaś wysokość stawki dziennej to kwota od 10 złotych do 2000 złotych); b) ograniczenie wolności (trwa od miesiąca do 2 lat i wymierzana jest w miesiącach i latach); c) pozbawienie wolności (trwa od miesiąca do 15 lat i wymierzana jest w miesiącach i latach); d) 25 lat pozbawienia wolności; e) dożywotnie pozbawienie wolności. Środkami karnymi przewidzianymi w Kodeksie karnym są: a) pozbawienie praw publicznych (od 1 roku do 10 lat); b) zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania zawodu, prowadzenia działalności gospodarczej (od 1 roku do 15 lat); c) zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem. leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi (od 1 roku do 15 lat); d) zakaz przebywania w określonych miejscach, środowiskach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu (od 1 roku do 15 lat); e) zakaz wstępu na imprezę masową (od 2 lat do 6 lat); f) zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych (od 1 roku do 10 lat); g) nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym; h) zakaz prowadzenia pojazdów (od 1 roku do 15 lat, jednakże w przypadku skazania sprawcy za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, jeżeli był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia na okres nie krótszy niż 3 lata, możliwe jest również orzeczenie dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów); i) świadczenie pieniężne (w wysokości do 60.000 złotych); j) podanie wyroku do publicznej wiadomości. 3. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie po wydaniu prawomocnego orzeczenia. a) Warunkowe przedterminowe zwolnienie. Skazanego na karę pozbawienia wolności sąd może warunkowo zwolnić z odbycia reszty kary pozbawienia wolności tylko wtedy,...

Blog / 25.10.2018

Obowiązek alimentacyjny wobec dziecka spoczywa na rodzicach, którzy zobowiązani są dostarczyć mu środków utrzymania. Kwestie związane z prawem alimentacyjnym reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Czasem jednak przepisy wydają się nam zawiłe i niezrozumiałe. Jak napisać pozew alimentacyjny, jak wygląda sprawa o alimenty, jak ściągnąć alimenty na dziecko? Poniżej kilka przydatnych informacji.

Blog, Prawo cywilne / 23.08.2018

Pierwszym krokiem na drodze dostosowania swojej firmy do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych jest przeprowadzenie odpowiedniej analizy dot. przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwie, w ramach której każdy przedsiębiorca zinwentaryzuje posiadane zasoby danych osobowych, ustali podstawy prawne przetwarzania oraz dokona oceny ryzyka z tym związanego. Inwentaryzacja danych osobowych W ramach kroku pierwszego każdy przedsiębiorca musi odpowiedzieć sobie na pytanie czy przetwarza dane osobowe? Należy w pierwszej kolejności ustalić wszystkie procesy, w których każda firma przetwarzana dane osobowe osób fizycznych oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Zapewne większość z przedsiębiorców przetwarza dane osobowe w przynajmniej w jednej ze wskazanych poniżej sytuacji -   zatrudniania pracowników, zbierania danych klientów do zamówień, zbierania danych kontaktowych/ klientów w celach marketingowych, tworzenia bazy danych dostawców surowców, zamieszczania zdjęć klientów i pracowników na fanpage firmy, monitoringu terenu firmy, identyfikowania za pomocą systemu gps położenia samochodu firmowego (i pracownika). Podana wyżej lista nie ma w żadnym wypadku charakteru zamkniętego a jednie przykładowy. Wszędzie tam gdzie są m.in. zbierane, utrwalane, organizowane, porządkowane, przechowywane, pobierane, przeglądane, wykorzystywane, ujawniane lub niszczone (tak niszczone także) dane osobowe dochodzi do procesu przetwarzania danych osobowych. Najłatwiej będzie zinwentaryzować posiadane zasoby danych osobowych poprzez podzielenie konkretnych osób fizycznych wedle łączącego je z przedsiębiorstwem stosunku prawnego lub faktycznego. W ten sposób zapewne każdemu przedsiębiorcy uda się ustalić, że przetwarza dane osobowe swoich pracowników, klientów i kontrahentów. Procesy przetwarzanie danych osobowych powinny być takie same dla każdej z powyżej wymienionych grup. I tak np. dane osobowe pracowników przedsiębiorcy przetwarzają w procesie zatrudniania, dokonywania rozliczeń z tytułu pracy w US  i ZUS, a także czasem w związku z świadczeniami socjalnymi (np. dofinansowanie urlopu). Gdy już zostaną ustalone procesy przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwie to w dalszej kolejności należy ustalić za pomocą jakich narzędzi technicznych te dane są przetwarzane. Poprzez narzędzia służące do przetwarzania danych osobowych należy rozumieć wszystko to co służy fizycznie do dokonywania czynności na posiadanych przez nas zbiorach danych. Jak przykład procesów przetwarzania danych osobowych przy użyciu różnych narzędzi można podać przykład ręcznego wypisywania faktury VAT za wykonane usługi oraz wystawiania faktury użyciu specjalistycznego programu do którego należy zalogować się za pośrednictwem strony internetowej. Identyfikacja procesów przetwarzania danych osobowych oraz narzędzi do tego wykorzystywanych pozwoli na dokonanie pełnej inwentaryzacji zasobów danych osobowych. Ustalenie podstaw prawnych przetwarzania Po zinwentaryzowaniu posiadanych zasobów należy przystąpić do ustalenia podstawy prawnej przetwarzania posiadanych danych. Etap ten nie powinien nastręczyć wielu trudności. Zgodnie z art. 6 ust. 1. RODO Przetwarzanie jest zgodne z prawem m.in. gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na to zgodę, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Polecam zapoznać się z całym art. 6 RODO. Dla każdego procesu przetwarzania danych osobowych w firmie musi istniej podstawa prawna albo inaczej – prawne uzasadnienie przetwarzania. Celem wdrożenia RODO w przedsiębiorstwie należy ustalić czy dla zidentyfikowanych w firmie operacji na danych osobowych można dopasować podstawę prawną. Dla celów przedmiotowego artykułu – czyli opisania procesu ustalenia podstaw prawnych przetwarzania - skorzystam jednie z pierwszych trzech najbardziej popularnych podstaw prawnych podam do nich przykłady.   Zgoda buduje...

Blog, Prawo pracy / 20.06.2018

Pracodawcy często mają wątpliwości, czy zapomogi, wczasy pod gruszą i inne świadczenia należne pracownikom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych podlegają zajęciu komorniczemu. Często pojawia się pytanie, czy takie należności należy traktować jak wynagrodzenie za pracę i ustalać kwotę wolną od potrącenia. Na podstawie art. 881 §2 kodeksu postępowania cywilnego w zw. z art. 871 §1 pkt 1, 2 i 3 kodeksy pracy wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, a w razie egzekwowania alimentów 75% tego minimalnego wynagrodzenia. Zgodnie z art. 881 §3  kodeksu postępowania cywilnego komornik wzywa pracodawcę, aby nie wypłacał dłużnikowi poza częścią wolną od zajęcia żadnego wynagrodzenia, lecz  przekazywał zajęte wynagrodzenie bezpośrednio wierzycielowi egzekwującemu. Składnikami wynagrodzenia za pracę wszystkie świadczenia pracownicze ściśle powiązane ze stosunkiem pracy, czyli będące wynikiem świadczonej przez pracownika pracy, a to  wynagrodzenie zasadnicze, premie, nagrody i inne świadczenia uzależnione od rodzaju, charakteru i wyników świadczonej pracy. Świadczenia socjalne z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie zależą od wyników czy rodzaju świadczonej przez pracownika pracy. Podstawowym warunkiem przyznania pracownikowi takich właśnie świadczeń jest spełnienie kryteriów socjalnych określonych w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a świadczenia te stanowią pomoc socjalną. W związku z tym przepisy o egzekucji z wynagrodzenia za pracę nie mają zastosowania do pomocy socjalnej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Nie oznacza to jednak, że komornik w ogóle nie może przeprowadzić egzekucji ze świadczeń przyznawanych pracownikom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.  Tytułem do zajęcia świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jest zajęcie komornicze, którego podstawę prawną stanowi art. 895 i następne kodeksu postępowania cywilnego. Przepis ten dotyczy egzekucji z innych wierzytelności niż wynagrodzenie za pracę, w tym m.in. świadczeń socjalnych przyznawanych pracownikom i innym osobom uprawnionym. Na podstawie tych samych przepisów może być prowadzona egzekucja wierzytelności przysługującej pracownikowi,  a której przedmiotem jest świadczenie rzeczowe przyznane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych....