Prawo cywilne

Blog, Prawo cywilne / 26.03.2020

Jeżeli płatnik składek na ubezpieczenia oraz inne fundusze, na które składki pobiera Zakład Ubezpieczeń Społecznych posiada zadłużenie w ZUS i nie jest w stanie go spłacić może wystąpić do ZUS o pomoc. Pomoc na może zostać udzielona w 3 wariantach: 1. prolongowanie spłaty zobowiązań względem ZUS; 2. rozłożenie na raty spłaty zobowiązań względem ZUS; 3. umorzenie spłaty zobowiązań względem ZUS. Umorzenie długu względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będzie możliwe jeżeli ZUS stwierdzi całkowitą nieściągalność należności lub uzna, że dłużnik jest w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej. Całkowita nieściągalność należności zachodzi, gdy m.in. dłużnik zmarł i nie pozostawił majątku, który pozwala na spłatę długu, ani nie ma spadkobierców lub innych następców prawnych, dłużnik nie prowadzi już działalności gospodarczej i nie ma majątku, który pozwala na spłatę długu, oraz nie ma małżonka, wspólników lub następców prawnych, w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwot przekraczających wydatki egzekucyjne. Natomiast o trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej mówimy, wówczas gdy płatnik składek ZUS udowodni przed Zakład Ubezpieczeń Społecznych, że w sytuacji opłacenia należności składkowych nie mógłby zaspokoić niezbędnych potrzeb życiowych swoich, jak również swojej rodziny. Jeżeli przedsiębiorca ma problem z bieżącym opłaceniem składek to może wówczas wnioskować do ZUS o przesunięcie terminu ich płatności. Przedsiębiorca może również uniknąć naliczania odsetek, jeśli podpisze z ZUS umowę o odroczenie terminu płatności składek. O odroczenie terminu płatności składek może ubiegać się każdy płatnik aktualnie zobowiązany do ich opłacania, który ma chwilowe problemy finansowe, uniemożliwiające pozyskanie środków na uregulowanie składek. Płatnik składek ZUS może odroczyć składki na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. Co ważne, należy pamiętać, iż odroczenie może dotyczyć tylko składek bieżących lub przyszłych, których termin płatności jeszcze nie upłynął. Jeżeli przedsiębiorca ma problem z opłaceniem składek może on również skorzystać z ulgi, która polegać będzie na rozłożeniu zadłużenia na raty. W tym celu płatnik składek powinien złożyć wniosek o rozłożenie na raty. Przedsiębiorcy mogą rozłożyć na raty następujące składki: na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych wraz z odsetkami za zwłokę naliczonymi do dnia złożenia wniosku. Na raty zostaną również rozłożone dodatkowa opłata i koszty upomnienia. Co więcej, osoba prowadząca działalność gospodarczą może ją zawiesić. W czasie przerwy w funkcjonowaniu firmy przedsiębiorca nie ma obowiązku odprowadzania do ZUS składek ubezpieczeniowych. Jeśli przedsiębiorca zawiesi prowadzoną działalność, spowoduje to ustanie obowiązku ubezpieczeń w okresie od dnia, w którym nastąpiło rozpoczęcie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. Ubezpieczeniom tym przedsiębiorca nie będzie podlegał aż do dnia poprzedzającego dzień wznowienia tej działalności. ...

Blog, Prawo cywilne / 21.01.2019

Wstępując w związek małżeński zakładamy, że podjęta decyzja pozwoli nam wspólnie przejść przez życie. Rzeczywistość bywa jednak nieprzewidywalna i czasem zmuszeni jesteśmy do podjęcia kroków, które zakończą małżeństwo. Jak wziąć rozwód?
Blog, Prawo cywilne / 23.08.2018

Pierwszym krokiem na drodze dostosowania swojej firmy do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych jest przeprowadzenie odpowiedniej analizy dot. przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwie, w ramach której każdy przedsiębiorca zinwentaryzuje posiadane zasoby danych osobowych, ustali podstawy prawne przetwarzania oraz dokona oceny ryzyka z tym związanego. Inwentaryzacja danych osobowych W ramach kroku pierwszego każdy przedsiębiorca musi odpowiedzieć sobie na pytanie czy przetwarza dane osobowe? Należy w pierwszej kolejności ustalić wszystkie procesy, w których każda firma przetwarzana dane osobowe osób fizycznych oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Zapewne większość z przedsiębiorców przetwarza dane osobowe w przynajmniej w jednej ze wskazanych poniżej sytuacji -   zatrudniania pracowników, zbierania danych klientów do zamówień, zbierania danych kontaktowych/ klientów w celach marketingowych, tworzenia bazy danych dostawców surowców, zamieszczania zdjęć klientów i pracowników na fanpage firmy, monitoringu terenu firmy, identyfikowania za pomocą systemu gps położenia samochodu firmowego (i pracownika). Podana wyżej lista nie ma w żadnym wypadku charakteru zamkniętego a jednie przykładowy. Wszędzie tam gdzie są m.in. zbierane, utrwalane, organizowane, porządkowane, przechowywane, pobierane, przeglądane, wykorzystywane, ujawniane lub niszczone (tak niszczone także) dane osobowe dochodzi do procesu przetwarzania danych osobowych. Najłatwiej będzie zinwentaryzować posiadane zasoby danych osobowych poprzez podzielenie konkretnych osób fizycznych wedle łączącego je z przedsiębiorstwem stosunku prawnego lub faktycznego. W ten sposób zapewne każdemu przedsiębiorcy uda się ustalić, że przetwarza dane osobowe swoich pracowników, klientów i kontrahentów. Procesy przetwarzanie danych osobowych powinny być takie same dla każdej z powyżej wymienionych grup. I tak np. dane osobowe pracowników przedsiębiorcy przetwarzają w procesie zatrudniania, dokonywania rozliczeń z tytułu pracy w US  i ZUS, a także czasem w związku z świadczeniami socjalnymi (np. dofinansowanie urlopu). Gdy już zostaną ustalone procesy przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwie to w dalszej kolejności należy ustalić za pomocą jakich narzędzi technicznych te dane są przetwarzane. Poprzez narzędzia służące do przetwarzania danych osobowych należy rozumieć wszystko to co służy fizycznie do dokonywania czynności na posiadanych przez nas zbiorach danych. Jak przykład procesów przetwarzania danych osobowych przy użyciu różnych narzędzi można podać przykład ręcznego wypisywania faktury VAT za wykonane usługi oraz wystawiania faktury użyciu specjalistycznego programu do którego należy zalogować się za pośrednictwem strony internetowej. Identyfikacja procesów przetwarzania danych osobowych oraz narzędzi do tego wykorzystywanych pozwoli na dokonanie pełnej inwentaryzacji zasobów danych osobowych. Ustalenie podstaw prawnych przetwarzania Po zinwentaryzowaniu posiadanych zasobów należy przystąpić do ustalenia podstawy prawnej przetwarzania posiadanych danych. Etap ten nie powinien nastręczyć wielu trudności. Zgodnie z art. 6 ust. 1. RODO Przetwarzanie jest zgodne z prawem m.in. gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na to zgodę, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Polecam zapoznać się z całym art. 6 RODO. Dla każdego procesu przetwarzania danych osobowych w firmie musi istniej podstawa prawna albo inaczej – prawne uzasadnienie przetwarzania. Celem wdrożenia RODO w przedsiębiorstwie należy ustalić czy dla zidentyfikowanych w firmie operacji na danych osobowych można dopasować podstawę prawną. Dla celów przedmiotowego artykułu – czyli opisania procesu ustalenia podstaw prawnych przetwarzania - skorzystam jednie z pierwszych trzech najbardziej popularnych podstaw prawnych podam do nich przykłady.   Zgoda buduje...

Prawo cywilne / 28.10.2016

Ostatnio w praktyce mieliśmy do czynienia z roszczeniem małoletniego dziecka wobec jego rodzica. Rodzic, który jest zarazem głównym opiekunem dziecka, może w czasie wykonywania władzy rodzicielskiej, czyli do osiągnięcia pełnoletniości przez dziecko, występować do sądu z roszczeniami w imieniu dziecka, w tym przeciwko drugiemu rodzicowi. Co w sytuacji, gdy rodzic, bez względu na przyczyny, doprowadzi do przedawnienia roszczenia przysługującego dziecku.