Prawo cywilne

Prawo cywilne / 28.03.2023

Pod pojęciem „usprawiedliwionych potrzeb” należy rozumieć potrzeby, których zaspokojenie pozwoli zapewnić uprawnionemu prawidłowy rozwój fizyczny oraz duchowy, dostosowany do wieku i zdolności. Nie ma możliwości, aby wskazać pełny katalog usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego do alimentów. Potrzeby materialne oraz niematerialne kształtują się dla każdej osoby odmiennie i zależą od cech indywidualnych m.in. wieku, stanu zdrowia, nawyków, zainteresowań, wykształcenia oraz zdolności. Od czego zależy zakres świadczeń alimentacyjnych? Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od dwóch czynników: 1. usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz 2. zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Poprzez usprawiedliwione potrzeby, rozumieć należy co do zasady, potrzeby w postaci zapewnienia mieszkania, wyżywienia, odzieży i obuwia, środków higienicznych oraz kosmetyków. Bez wątpienia zakres usprawiedliwionych potrzeb obejmuje koszty leczenia, zarówno jeśli chodzi o leczenie bieżących infekcji jak i leczenie specjalizacyjne, a także opiekę dentystyczną i ortodontyczną. Powyższe uwzględnia wizyty lekarskie, zakup leków i suplementów, koszt niezbędnych badań, zabiegów i operacji oraz rehabilitacji, a także regularnych kontroli w przypadku m.in. chorób przewlekłych. Jakie są dodatkowe elementy potrzeb usprawiedliwionych? Obok potrzeb w zakresie koniecznej egzystencji, usprawiedliwione potrzeby obejmują również dodatkowe elementy, uzależnione od cech indywidualnych osoby uprawnionej, związane np. z nauką w szkole i zajęciami dodatkowymi oraz kursami, a także wyjazdami wakacyjnymi. Inaczej kształtują się zatem usprawiedliwione potrzeby małoletniego dziecka, które musi się rozwijać i zdobywać wiedzę oraz nowe umiejętności, a inaczej będą kształtowały się usprawiedliwione potrzeby osoby dorosłej. Jak wskazuje doświadczenie życiowe małoletnie dziecko pozostające w wieku szkolnym, dla prawidłowego rozwoju oraz nauki generuje koszty związane nie tylko ze swoim utrzymaniem, ale również znaczne koszty dodatkowe. Obejmują one zakup książek i pomocy naukowych oraz przyborów szkolnych, a także wydatki związane z korepetycjami, ubezpieczeniem, komitetem rodzicielskim czy wycieczkami szkolnymi. W przypadku małoletniego dziecka należy wziąć również pod uwagę nie tylko edukacją szkolną, ale również zajęcia dodatkowe, które mają na celu rozwój umiejętności dziecka np. kursy języków obcych, zajęcia sportowe czy też naukę gry na instrumencie. Podobnie należy traktować specjalistyczne kursy przygotowujące do egzaminów, które mają pozwolić na uzyskanie lepszych wyników. Do usprawiedliwionych potrzeb bez wątpienia należy również zaliczyć koszty związane z wypoczynkiem oraz rozrywką odpowiednią do wieku i potrzeb m.in. wyjazdy wakacyjne, kino, teatr czy też zakup sprzętu sportowego. Jak oceniać zakres usprawiedliwionych potrzeb? Zatem zakres usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego należy oceniać indywidualnie i konkretnie w każdym przypadku. Co istotne, w ramach obowiązku alimentacyjnego przewiduje się zaspokajanie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, a nie wszystkich jego potrzeb. Należy zaznaczyć, że pojęcie usprawiedliwionych potrzeb kształtuje się odmiennie w zależności od tego, czy chodzi o usprawiedliwione potrzeby krewnego w linii prostej, czy też dziecko, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Odróżnić należy zatem sytuację, w której określa się zakres świadczeń alimentacyjnych rodziców wobec dzieci, od sytuacji ustalania wysokości obowiązku alimentacyjnego wobec pozostałych uprawnionych do alimentacji. W przypadku dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, rodzaj i rozmiar usprawiedliwionych potrzeb jest dodatkowo kształtowany poprzez zasadę utrzymania równej stopy życiowej dzieci i rodziców. Powyższe oznacza, że jeżeli rodzice mają takie możliwości majątkowe i zarobkowe, to powinni oni zaspokajać potrzeby dzieci nawet na wyższym poziomie niż ich usprawiedliwione potrzeby, tj. na takim poziomie, który pozwoli zrównać stopę życiową rodzica i dziecka. Możliwa jest zatem sytuacja, w której rozmiar możliwości majątkowych i zarobkowych zobowiązanego, może doprowadzić do uzyskiwania przez uprawnionego świadczenia alimentacyjnego na wyższym poziomie, niż wynikałoby to z ustalonych jego usprawiedliwionych potrzeb. (Adw. Urszula Klisiewicz - Makuła)...

Prawo cywilne / 20.03.2023

W pierwszej kolejności wskazania wymagają, że w czasie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej, majątek małżonków jest objęty wspólnością łączną, która ma charakter bezudziałowy. Po ustaniu wspólności natomiast dochodzi do przekształcenia wspólności łącznej we wspólność ułamkową. Najczęściej do ustania wspólności majątkowej małżeńskiej, dochodzi z chwilą rozwodu. Przepisy dotyczące majątku wspólnego Do majątku wspólnego, po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, należy zaliczyć przepisy zawarte w art. 43 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie ze wskazanym przepisem małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. W związku z tym wprowadzona została zasada równości udziałów majątków w majątku wspólnym. Powyższe ma również uzasadnienie w zasadzie równości praw i obowiązków, wyrażoną m.in. w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z którą kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym. Powyższa zasada nie ma jednak charakteru bezwzględnego. Zgodnie z art. 43 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Należy podkreślić, że określenie nierównych udziałów w majątku wspólnym ma charakter wyjątkowy. Jakie są powody odejścia od równości udziałów majątku? Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie wskazuje wprost katalogu ważnych powodów, które uzasadniałyby odejście od równości udziałów majątku. Takie okoliczności zostały wypracowane przez Sądy w wydanych dotychczas orzeczeniach. Zgodnie z Wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 19 grudnia 2012 roku (sygn. akt II CSK 259/12, LEX), „Przez ważne powody rozumie się takie okoliczności, które oceniane z punktu widzenia zasad współżycia społecznego sprzeciwiają się przyznaniu jednemu z małżonków korzyści z tej części majątku wspólnego, do powstania której ten małżonek się nie przyczynił. Przy ocenie istnienia ważnych powodów należy mieć na względzie całokształt postępowania małżonków w czasie trwania wspólności majątkowej w zakresie wykonywania ciążących na nich obowiązków względem rodziny, którą przez swój związek założyli.” Mogą to być zatem następujące sytuacje: jeden z małżonków w sposób rażący i uporczywy nie przyczynia się do powiększania majątku wspólnego stosownie do swych sił i możliwości zarobkowych; jeden z małżonków trwoni majątek wspólny; jeden z małżonków przeznacza majątek wspólny na uzależnienie np. zakup alkoholu, zakupy, hazard. jeden z małżonków przeznacza majątek wspólny na wysoko ryzykowne operacje finansowe. Co ważne, Sąd przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia również nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym. Zatem przy ustalaniu udziałów znaczenie ma nie tylko działanie małżonków mające na celu powiększenie majątku, ale również całokształt ich starań w związku z założoną rodziną. Ocena Sądu nie skupia się bowiem wyłącznie na czystych obliczeniach matematycznych w zakresie uzyskiwanych dochodów, ale również staraniach małżonków na rzecz rodziny. Udziały w majątku wspólnym - ocena sądu Należy zaznaczyć, że zazwyczaj kwestionowanie zasady równych udziałów w majątku wspólnym dochodzone jest w toku postępowania o podział majątku. Orzecznictwo Sądu Najwyższego dopuszcza natomiast możliwość wytoczenia powództwa o ustalenie udziałów w majątku wspólnym, w trybie odrębnego powództwa. Co istotne, po dokonaniu podziału majątku wspólnego małżonków, nie można już żądać ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym, bowiem przestał istnieć już majątek wspólny. Ponadto zgodnie z art. 501 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w razie ustania wspólności, udziały małżonków są równe, chyba że umowa majątkowa małżeńska stanowi inaczej. Przepis ten nie wyłącza zastosowania art. 43 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W związku z powyższym, w obowiązującym stanie prawnym, ustawodawca umożliwił odejście od zasady równości udziałów w intercyzie. Każdy z małżonków może również w tym przypadku powoływać się na okoliczności wskazane w art. 43 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. (Adw. Urszula Klisiewicz - Makuła)...

Blog, Prawo cywilne / 06.03.2023

Sytuacja każdej pary będzie inna, trudno zatem znaleźć idealny wzór na pozew rozwodowy bez orzekania o winie. Można jednak mniej więcej nakreślić, co w takim wniosku powinno się znaleźć. W dzisiejszym artykule przybliżmy, jak napisać pozew o tzw. szybki rozwód bez orzekania o winie. Jak powinien wyglądać pozew o rozwód bez orzekania o winie? W każdym pozwie rozwodowym, niezależnie od sytuacji, czy jest to z orzeczeniem o winie, czy bez. Należy umieścić podstawowe informacje jak datę złożenia wniosku i adres sądu okręgowego. To element stały, który się nie zmienia, ponadto należy podać także dane osobowe powoda oraz osoby pozwanej, czyli imię i nazwisko, numery PESEL i aktualny miejsce zamieszkania. To rzeczy niezmienne, niezależnie od tego, na jaki pozew się zdecydujemy. Pozew o szybki rozwód, kiedy są dzieci Pozew o rozwód bez orzekania o winie, kiedy partnerzy mają wspólne dziecko, nie należy do najłatwiejszych, może on być bardziej skomplikowany, warto wtedy sięgnąć po pomoc prawnika, który specjalizuje się w prawie rodzinnym. Trzeba nie tylko wskazać w pozwie, jak i kiedy nastąpił rozkład pożycia małżeńskiego, ale też, jakie są relacje z małoletnim i jak będzie wyglądała jego sytuacja po zakończeniu związku. Z tego też powodu, wnioski te są bardziej skomplikowane. Zatem, poza opisem relacji partnerów, należy także uwzględnić takie informacje jak to, z kim aktualnie mieszka dziecko, ale też czy dziecko akceptuje rozwód rodziców. W tym przypadku najważniejsze jest dobro dziecko. We wniosku należy dołączyć także porozumienie małżonków w sprawie wykonywania władzy rodzicielskiej, czy oboje mają pełne prawo do opieki nad małoletnim, oraz plan, w jaki sposób będą utrzymywane kontakty rodzinne. Pozew o szybki rozwód, kiedy nie ma dzieci Wspólny pozew o rozwód bez orzekania o winie musi zawierać szczegółowy opis rozpadu pożycia małżeńskiego – jest to warunek konieczny do otrzymania rozwodu. Warto opisać dokładnie, jak wyglądało pożycie, czy się układało, czy może wręcz przeciwnie, a wniosek o rozwód bez orzekania o winie był tylko skutkiem niezgodności charakterów, której wcześniej nie zauważono. Warto opisać, kiedy nastąpiło oddalenie oraz czy partnerów łączy jakakolwiek więź: finansowa, uczuciowa, fizyczna. Jakie dokumenty należy załączyć do pozwu rozwodowego? Stałym elementem pozwu jest odpis skróconego aktu małżeństwa wraz z dowodem opłaty skarbowej, jeśli para, składa wspólny wniosek o rozwód bez orzekania o winie, ma dziecko, należy także załączyć skrócony odpis aktu urodzenia (i dowód opłaty skarbowej) oraz rodzicielski pran wychowawczy, który uwzględnia co stanie się z dzieckiem po rozstaniu. Należy także załączyć dowód na uiszczenie opłaty sądowej, wynosi ona 600 złotych. Należy pamiętać o tym, że pozew musi zostać sporządzony w trzech egzemplarzach, dla pary oraz jeden dla sądu. Jeśli wniosek o szybki rozwód zostanie złożony poprawnie, a sąd nie będzie miał wątpliwości co do tego, że jest to decyzja wspólna, to orzeczenie wyroku może nastąpić już po 3/4 miesiącach....

Blog, Prawo cywilne / 06.03.2023

Zakończenie małżeństwa wcale nie musi oznaczać wieloletnich batalii, wzajemnych oskarżeń czy niekończących się rozpraw na sali sądowej. Rozwód bez orzekania o winie to niewątpliwie najszybszy sposób na zakończenie relacji. Dzisiaj sprawdzimy wady i zalety tej formy. Zapraszamy do lektury! Czym jest rozwód bez orzekania o winie? Zalety rozwodu bez orzekania o winie Jakie są minusy rozwodu bez orzekania o winie? Czym jest rozwód bez orzekania o winie? Złożenie pozwu o rozwód bez orzekania o winie ma rację bytu tylko w momencie, kiedy oboje małżonków są zgodni co do tej formy zakończenia swojego małżeństwa. Statystyki rozwodowe jasno wskazują, że jest to najczęściej wybierana forma rozwodów w naszym kraju. A ile trwa rozwód bez orzekania o winie? Jest to tryb sprawny i pozwala na uzyskanie rozwodu już na pierwszej rozprawie. Co równie istotne, nie musi być poprzedzony separacją. Zalety rozwodu bez orzekania o winie Jak już zostało wcześniej wspomniane, rozwód bez orzekania o winie jest najczęściej wybieraną formą zakończenia małżeństwa. Nie można się temu dziwić, ponieważ wiąże się on z wieloma zaletami, o których piszemy poniżej. Czas uzyskania rozwodu Decydując się na rozwód bez orzekania o winie, musimy zdawać sobie sprawę, że postępowanie dowodowe będzie mniej szczegółowe niż w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie. Sąd nie przeprowadzając badania wielu dowodów, skraca czas trwania całego procesu, co przekłada się na zdecydowanie szybszy finał sprawy, możliwy już na pierwszej rozprawie. Niższe koszty To ile kosztuje rozwód bez orzekania o winie, również jest bardzo ciekawą kwestią. Ostatecznie może on kosztować małżonka nawet 150 zł. Co prawda, składając pozew o rozwód, należy wpłacić pełną kwotę 600 zł, jednak po uprawomocnieniu się wyroku połowa tej kwoty, czyli 300 zł zostaje zwrócona do równego podziału, pomiędzy byłych już małżonków. Mniej nerwów i stresu podczas rozprawy rozwodowej Faktem jest, iż rozwód bez orzekania o winie jest mniej stresogenny. Jeśli małżonkowie są zgodni co do sposobu zakończenia swojego związku, nie mają potrzeby wskazywania winnego rozpadu ich małżeństwa i chcą, by proces odbywał się bez przysłowiowego „prania brudów”, wówczas jest to najlepsza ku temu forma. Relacje ex-małżonków Nie ma co ukrywać, że wieloletnie procesy sądowe angażujące świadków, przedstawianie dowodów i przerzucanie się odpowiedzialnością i winą za rozpad związku, mogą całkowicie pogrzebać możliwość utrzymywania relacji po zakończeniu małżeństwa. A co w przypadku kiedy para ma dzieci? W takim przypadku rozwód bez orzekania o winie a dzieci to najlepszy sposób, by bez problemów angażować się w ich wychowanie. Rozwód bez orzekania o winie a podział majątku Sprawa podziału majątku również w tym przypadku jest ułatwiona. Jeśli małżonkowie potrafią wypracować wspólne stanowisko, mogą notarialnie ustalić szczegóły podziału majątku i przedstawić taki dokument na rozprawie. Na pewno pozwoli to jeszcze bardziej przyspieszyć całą sprawę. Jakie są minusy rozwodu bez orzekania o winie? Rozwód bez orzekania o winie nie jest oczywiście bez wad. Jedną z trudniejszych kwestii jest ta związana z alimentami. Jeśli sąd orzeknie, że żaden z małżonków nie ponosi odpowiedzialności za rozpad małżeństwa, to niedopuszczalna staje się sytuacja związana z domaganiem się tzw. rozszerzonych alimentów. Można skorzystać jedynie z alimentów standardowych dotyczących niedostatku. Warto jednak zaznaczyć, że obowiązek alimentacyjny kończy się po 5 latach od uzyskania rozwodu lub po wstąpieniu przez byłego współmałżonka w nowy związek małżeński. Dla wielu osób znaczącym minusem rozwodu bez orzekania o winie jest brak satysfakcji związanej z niewskazaniem winnego rozpadu małżeństwa. Najczęściej dotyczy to spraw związanych ze zdradami lub oszustwami. W takich przypadkach wskazanie winnego rozpadu małżeństwa pozwala na poczucie sprawiedliwości za wyrządzone krzywdy....

Blog, Prawo cywilne / 09.02.2023

Rozwiązanie małżeństwa nie należy do najprzyjemniejszych przeżyć w życiu, jednak polski system prawny pozwala na jego zakończenie w sposób szybki i komfortowy. Jest to rozwód bez orzekania o winie. Czym on dokładnie jest i ile trwa? Wszystko wyjaśniamy poniżej! Jak wygląda rozwód bez orzekania o winie? Ile trwa rozwód bez orzekania o winie? Ile kosztuje rozwód bez orzekania o winie? Jakie są korzyści rozwodu bez orzekania o winie? Jak wygląda rozwód bez orzekania o winie? Prawo do rozwodu posiada każdy małżonek, według którego doszło do rozkładu pożycia małżeńskiego. Świadczą o tym tzw. pozytywne przesłanki, czyli brak prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego, brak współżycia i brak miłości. Co ważne, trwały rozkład pożycia małżeńskiego musi trwać od minimum pół roku. Prawo rodzinne dopuszcza rozwód bez orzekania o winie, a co więcej, jest to prawdopodobnie najczęściej wybierana forma zakończenia małżeństwa w Polsce. W tym przypadku Sąd nie ma obowiązku zbadania czy bezpośrednim powodem rozpadu małżeństwa był któryś ze współmałżonków. Co ważne składając pozew o rozwód bez orzekania o winie, nie trzeba przed sądem omawiać i roztrząsać powodów, dla których małżeństwo ma się rozwiązać. Należy jedynie udowodnić, że zaistniały przesłanki pozytywne, a nie było tych negatywnych co do wzięcia rozwodu. Najczęściej składany jest pozew o rozwód bez orzekania o winie z powodu niezgodności charakterów. Ile trwa rozwód bez orzekania o winie? Rozwód bez orzekania o winie trwa zazwyczaj około kilkunastu tygodni, a na samą rozprawę, chcący się rozwieść małżonkowie, muszą czekać około dwóch miesięcy. Czas ten zależny jest od wyboru sędziego oraz tego, jaki właściwy miejscowo sąd orzeka w sprawie mającego nastąpić rozwodu. Sama rozprawa rozwodowa bez orzekania o winie trwa około godziny, W trakcie trwającego posiedzenia sąd przesłuchuje małżonków, a dowód z tego przesłuchania jest obligatoryjny. Co więcej, do rozwodu bez orzekania o winie nie potrzeba świadków, o ile małżonkowie nie mają wspólnych dzieci. Ile kosztuje rozwód bez orzekania o winie? To ile kosztuje rozwód bez orzekania o winie, ustalone jest odgórnie, a koszty kształtują się następująco: opłata za pozew o rozwód wynosi 600 zł, opłata skarbowa za pełnomocnictwo to koszt 17 zł, opłata za odpis wyroku - 20 zł. Do tych kosztów mogą dojść również koszty związane z obsługą prawną, jednak można przyjąć, że łączny koszt rozwodu bez orzekania o winie może wynieść nawet kilka tysięcy złotych. Jakie są korzyści rozwodu bez orzekania o winie? Rozwód bez orzekania o winie pozwala na zachowanie właściwych relacji pomiędzy byłymi małżonkami, bez konieczności udowadniania swoich racji przed sądem. Jest to dobry sposób na zakończenie małżeństwa zwłaszcza w sytuacji, kiedy byli partnerzy posiadają dzieci. Ten rodzaj rozwodu nie wskazuje na winnych i niewinnych rozpadu małżeństwa, dlatego też eks małżonkowie traktowani są na równi....

Blog, Prawo cywilne / 09.02.2023

Rozwód bez orzekania o winie to najczęściej wybierana opcja zakończenia małżeństwa. Jest to możliwość, dzięki której szybko i komfortowo można prawnie zakończyć związek. Ważną kwestią, z nim związaną, są również alimenty i to na nich się dzisiaj skupimy. Czytaj dalej, a dowiesz się wszystkiego, co najważniejsze! Rozwód bez orzekania o winie a alimenty W myśl obowiązujących przepisów prawa rodzinnego i opiekuńczego, w przypadku rozwodu bez orzekania o winie, lub też obopólnej winy małżonków, były małżonek znajdujący się w tzw. niedostatku może wystąpić z żądaniem otrzymania alimentów od byłego partnera. Omawiając kwestie rozwodu bez orzekania o winie a alimentów, niezwykle ważne jest pojęcie „niedostatku”. Otóż jest to taki stan, w którym były współmałżonek nie jest w stanie zaspokoić swoich potrzeb samodzielnie. Jedną z częstszych przyczyn rzeczonego niedostatku jest zajmowanie się dziećmi, które nie pozwoliło na osiągnięcie kwalifikacji zawodowych wraz z podjęciem zatrudnienia. Ważne jest, żeby pamiętać, że niedostatek nie dotyczy sytuacji, w której to rozwód jest przyczyną pogorszenia się sytuacji materialnej byłego współmałżonka. To, w jakiej wysokości mogą zostać ustalone alimenty, jest decyzją sądu, który dokładnej analizie poddaje zarówno usprawiedliwione potrzeby byłego współmałżonka, jak i możliwości finansowe zobowiązanego. Rozwód bez orzekania o winie a podział majątku Niezależnie od trybu rozwodu, każdy pozwala na podział majątku. Najprościej jest tego dokonać podczas procesu rozwodowego. Warto pamiętać, że złożenie pozwu o rozwód bez orzekania o winie oznacza, że byli współmałżonkowie, są zgodni co do podziału majątku i zawierają w tej kwestii ugodę. Najczęściej dzielą się oni majątkiem po połowie, natomiast możliwe są również inne rozwiązania. Najsprawniej rozwód bez orzekania o winie a podział majątku przebiega w sytuacji, kiedy para nie ma dzieci. Jeśli byli małżonkowie posiadają potomstwo, wówczas wziąć pod uwagę trzeba zapewnienie dzieciom zabezpieczenia finansowego i uwzględnić koszty ich utrzymania. Korzystne jest wówczas skorzystanie z pomocy prawnej, a doświadczony specjalista na pewno wskaże najkorzystniejsze wyjście. Rozwód bez orzekania o winie a dzieci Rozwód bez orzekania o winie a alimenty na dzieci to temat dosyć trudny, jednak warto wiedzieć, że są one przez sąd ustalane obowiązkowo. Zasady alimentacji dzieci są takie same, zarówno przy rozwodzie bez orzekania o winie, jak i tym ze wskazanym winnym rozpadu małżeństwa. Należy pamiętać, że obowiązek alimentacyjny to realizacja obowiązków rodzica wobec dziecka i nie powinno się od niego uchylać. ...

Blog, Prawo cywilne / 01.02.2023

Sprawy rozwodowe potrafią trwać wiele miesięcy, wiele osób chciałoby, żeby małżeństwo zakończyło się po jednej, ewentualnie dwóch rozprawach sądowych, da się to zrobić, pisząc pozew o rozwód za porozumieniem stron, bez orzekania o winie, tzw. szybki rozwód. W dzisiejszym artykule wyjaśnimy, czy warto zdecydować się na rozwód za porozumieniem stron. Najczęstszym powodem rozstań jest niedopasowanie partnerów, po kilku miesiącach albo latach małżeństwa zdają sobie sprawę, że ich charaktery do siebie nie pasują i postanawiają się rozwieść – często z orzekaniem o winę. Innymi przyczynami rozwodu są zdrady, rozłąki, uzależnienia, czy przemoc, wszystkie te sytuacje rzadko kończą się rozwodem za porozumieniem stron, a procesy sądowe mogą trwać lata, ponieważ udowodnienie winy małżonka nie jest łatwe, trzeba do tego zebrać szereg różnych dowodów, które wskazują na winę. Czy warto zdecydować się na rozwód za porozumieniem stron? Rozwód za porozumieniem stron może być kuszący, jeśli były małżonkowie ze sobą współpracują, to są w stanie zakończyć sprawę sądową w niecałe pół roku. Przy odpowiednim przygotowaniu, rozwód wraz z podziałem majątku można uzyskać już na pierwszej rozprawie, jednak trzeba się do tego skrupulatnie przygotować z prawnikiem, który specjalizuje się w prawie rodzinnym. Ile trwa rozwód za porozumieniem stron? Prawdą jest, że rozwód za porozumieniem stron często jest szybszy, ale nie dlatego, że sam proces jest mniej skomplikowany, a dlatego, że małżonkowie współpracują ze sobą i potrafią rozstrzygnąć wszystkie kwestie związane z ich dotychczasowym życiem. Rozwód za porozumieniem stron można przeprowadzić z orzeczeniem o winę małżonków, mogą oni wspólnie zdecydować na rozwód z orzeczeniem o winie, jeśli oboje są winni rozpadu pożycia małżeńskiego. Związek małżeński można zakończyć już na pierwszej rozprawie, czyli około 3 miesiące po złożeniu pozwu o rozwód za porozumieniem stron. Proces sądowy można łatwo skrócić, jeśli para potrafi zadecydować sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania, o władzy rodzicielskiej nad dziećmi, o wysokości alimentów na nie oraz o częstotliwości kontaktów z drugim rodzicem. Rozwód za porozumieniem stron to także mniej stresujących sytuacji z najbliższą rodziną i przyjaciółmi w roli świadków. Jak przygotować się do rozwodu bez orzekania o winie? Należy przede wszystkim pamiętać o tym, że porozumienie stron jest konieczną przesłanką do rozwodu bez orzekania o winie. Uczulamy na to, ponieważ rozwód z porozumieniem stron, a bez orzekania o winie nie są tym samym, za porozumieniem można się także rozwieść z orzeczeniem winy. Sąd nie orzeka o winie tylko wtedy, gdy współmałżonkowie złożą zgodny wniosek o rozwód za porozumieniem stron, co oznacza, że jest on niemożliwy, jeśli jedna osoba nie wyraża na to zgody. W trakcie procesu warto ustalić wysokość ewentualnych alimentów na byłego współmałżonka. Według Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego małżonek, który nie został obarczony winą za rozpad pożycia małżeńskiego, zobowiązany jest do płacenia alimentów byłemu małżonkowi, jeśli znajduje się on w gorszej sytuacji finansowej. Rozwód za porozumieniem stron a dziecko Warto wspomnieć o tym, że jeśli para nie potrafi się dogadać, a mimo to, chce zdecydować się na rozwód za porozumieniem stron, może wnioskować o mediatora, który pomoże dojść do porozumienia i sformułuje ugodę tak, by była korzystna dla wszystkich. Wszelkie kwestie można także rozwiązać z prawnikami i porozmawiać wspólnie o rozstaniu, dzieciach i podziale majątku. Mimo wszystko rozwód za porozumieniem stron jest często lepszym rozwiązaniem dla małżonków, pozwala on na bezstresowe zakończenie relacji i wkroczenie w nowy etap życia....

Blog, Prawo cywilne / 26.03.2020

Jeżeli płatnik składek na ubezpieczenia oraz inne fundusze, na które składki pobiera Zakład Ubezpieczeń Społecznych posiada zadłużenie w ZUS i nie jest w stanie go spłacić może wystąpić do ZUS o pomoc. Pomoc na może zostać udzielona w 3 wariantach: 1. prolongowanie spłaty zobowiązań względem ZUS; 2. rozłożenie na raty spłaty zobowiązań względem ZUS; 3. umorzenie spłaty zobowiązań względem ZUS. Umorzenie długu względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będzie możliwe jeżeli ZUS stwierdzi całkowitą nieściągalność należności lub uzna, że dłużnik jest w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej. Całkowita nieściągalność należności zachodzi, gdy m.in. dłużnik zmarł i nie pozostawił majątku, który pozwala na spłatę długu, ani nie ma spadkobierców lub innych następców prawnych, dłużnik nie prowadzi już działalności gospodarczej i nie ma majątku, który pozwala na spłatę długu, oraz nie ma małżonka, wspólników lub następców prawnych, w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwot przekraczających wydatki egzekucyjne. Natomiast o trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej mówimy, wówczas gdy płatnik składek ZUS udowodni przed Zakład Ubezpieczeń Społecznych, że w sytuacji opłacenia należności składkowych nie mógłby zaspokoić niezbędnych potrzeb życiowych swoich, jak również swojej rodziny. Jeżeli przedsiębiorca ma problem z bieżącym opłaceniem składek to może wówczas wnioskować do ZUS o przesunięcie terminu ich płatności. Przedsiębiorca może również uniknąć naliczania odsetek, jeśli podpisze z ZUS umowę o odroczenie terminu płatności składek. O odroczenie terminu płatności składek może ubiegać się każdy płatnik aktualnie zobowiązany do ich opłacania, który ma chwilowe problemy finansowe, uniemożliwiające pozyskanie środków na uregulowanie składek. Płatnik składek ZUS może odroczyć składki na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. Co ważne, należy pamiętać, iż odroczenie może dotyczyć tylko składek bieżących lub przyszłych, których termin płatności jeszcze nie upłynął. Jeżeli przedsiębiorca ma problem z opłaceniem składek może on również skorzystać z ulgi, która polegać będzie na rozłożeniu zadłużenia na raty. W tym celu płatnik składek powinien złożyć wniosek o rozłożenie na raty. Przedsiębiorcy mogą rozłożyć na raty następujące składki: na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych wraz z odsetkami za zwłokę naliczonymi do dnia złożenia wniosku. Na raty zostaną również rozłożone dodatkowa opłata i koszty upomnienia. Co więcej, osoba prowadząca działalność gospodarczą może ją zawiesić. W czasie przerwy w funkcjonowaniu firmy przedsiębiorca nie ma obowiązku odprowadzania do ZUS składek ubezpieczeniowych. Jeśli przedsiębiorca zawiesi prowadzoną działalność, spowoduje to ustanie obowiązku ubezpieczeń w okresie od dnia, w którym nastąpiło rozpoczęcie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. Ubezpieczeniom tym przedsiębiorca nie będzie podlegał aż do dnia poprzedzającego dzień wznowienia tej działalności. ...

Blog, Prawo cywilne / 21.01.2019

Wstępując w związek małżeński zakładamy, że podjęta decyzja pozwoli nam wspólnie przejść przez życie. Rzeczywistość bywa jednak nieprzewidywalna i czasem zmuszeni jesteśmy do podjęcia kroków, które zakończą małżeństwo. Jak wziąć rozwód?
Blog, Prawo cywilne / 23.08.2018

Pierwszym krokiem na drodze dostosowania swojej firmy do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych jest przeprowadzenie odpowiedniej analizy dot. przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwie, w ramach której każdy przedsiębiorca zinwentaryzuje posiadane zasoby danych osobowych, ustali podstawy prawne przetwarzania oraz dokona oceny ryzyka z tym związanego. Inwentaryzacja danych osobowych W ramach kroku pierwszego każdy przedsiębiorca musi odpowiedzieć sobie na pytanie czy przetwarza dane osobowe? Należy w pierwszej kolejności ustalić wszystkie procesy, w których każda firma przetwarzana dane osobowe osób fizycznych oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Zapewne większość z przedsiębiorców przetwarza dane osobowe w przynajmniej w jednej ze wskazanych poniżej sytuacji -   zatrudniania pracowników, zbierania danych klientów do zamówień, zbierania danych kontaktowych/ klientów w celach marketingowych, tworzenia bazy danych dostawców surowców, zamieszczania zdjęć klientów i pracowników na fanpage firmy, monitoringu terenu firmy, identyfikowania za pomocą systemu gps położenia samochodu firmowego (i pracownika). Podana wyżej lista nie ma w żadnym wypadku charakteru zamkniętego a jednie przykładowy. Wszędzie tam gdzie są m.in. zbierane, utrwalane, organizowane, porządkowane, przechowywane, pobierane, przeglądane, wykorzystywane, ujawniane lub niszczone (tak niszczone także) dane osobowe dochodzi do procesu przetwarzania danych osobowych. Najłatwiej będzie zinwentaryzować posiadane zasoby danych osobowych poprzez podzielenie konkretnych osób fizycznych wedle łączącego je z przedsiębiorstwem stosunku prawnego lub faktycznego. W ten sposób zapewne każdemu przedsiębiorcy uda się ustalić, że przetwarza dane osobowe swoich pracowników, klientów i kontrahentów. Procesy przetwarzanie danych osobowych powinny być takie same dla każdej z powyżej wymienionych grup. I tak np. dane osobowe pracowników przedsiębiorcy przetwarzają w procesie zatrudniania, dokonywania rozliczeń z tytułu pracy w US  i ZUS, a także czasem w związku z świadczeniami socjalnymi (np. dofinansowanie urlopu). Gdy już zostaną ustalone procesy przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwie to w dalszej kolejności należy ustalić za pomocą jakich narzędzi technicznych te dane są przetwarzane. Poprzez narzędzia służące do przetwarzania danych osobowych należy rozumieć wszystko to co służy fizycznie do dokonywania czynności na posiadanych przez nas zbiorach danych. Jak przykład procesów przetwarzania danych osobowych przy użyciu różnych narzędzi można podać przykład ręcznego wypisywania faktury VAT za wykonane usługi oraz wystawiania faktury użyciu specjalistycznego programu do którego należy zalogować się za pośrednictwem strony internetowej. Identyfikacja procesów przetwarzania danych osobowych oraz narzędzi do tego wykorzystywanych pozwoli na dokonanie pełnej inwentaryzacji zasobów danych osobowych. Ustalenie podstaw prawnych przetwarzania Po zinwentaryzowaniu posiadanych zasobów należy przystąpić do ustalenia podstawy prawnej przetwarzania posiadanych danych. Etap ten nie powinien nastręczyć wielu trudności. Zgodnie z art. 6 ust. 1. RODO Przetwarzanie jest zgodne z prawem m.in. gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na to zgodę, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Polecam zapoznać się z całym art. 6 RODO. Dla każdego procesu przetwarzania danych osobowych w firmie musi istniej podstawa prawna albo inaczej – prawne uzasadnienie przetwarzania. Celem wdrożenia RODO w przedsiębiorstwie należy ustalić czy dla zidentyfikowanych w firmie operacji na danych osobowych można dopasować podstawę prawną. Dla celów przedmiotowego artykułu – czyli opisania procesu ustalenia podstaw prawnych przetwarzania - skorzystam jednie z pierwszych trzech najbardziej popularnych podstaw prawnych podam do nich przykłady.   Zgoda buduje...

Prawo cywilne / 28.10.2016

Ostatnio w praktyce mieliśmy do czynienia z roszczeniem małoletniego dziecka wobec jego rodzica. Rodzic, który jest zarazem głównym opiekunem dziecka, może w czasie wykonywania władzy rodzicielskiej, czyli do osiągnięcia pełnoletniości przez dziecko, występować do sądu z roszczeniami w imieniu dziecka, w tym przeciwko drugiemu rodzicowi. Co w sytuacji, gdy rodzic, bez względu na przyczyny, doprowadzi do przedawnienia roszczenia przysługującego dziecku.