Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze / 30.08.2021

Od 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązuje Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Najprościej rzecz ujmując, RODO wprowadza zmiany w zakresie danych osobowych, przy czym nie precyzuje, w jaki sposób należy je wdrożyć w konkretnych firmach. W związku z tym, dużą popularnością cieszą się porady prawne RODO. Jak wdrożyć RODO w firmie? RODO pomoc prawna – co daje? Jak wdrożyć RODO w firmie? Wdrożenie RODO w firmie to złożony proces, który zmierza do przeprowadzenia audytu RODO, a następnie dokonania niezbędnych zmian. Ogromną rolę odgrywa w całym tym procesie pomoc prawna RODO, bez której większość przedsiębiorców nie jest w stanie sobie poradzić. RODO pomoc prawna odpowiada m.in. za przeprowadzenie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych. Aby właściwie wprowadzić RODO w firmie, należy wykonać kilka istotnych kroków. Pierwszym jest przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa danych osobowych, w wyniku którego ujawnione zostaną wszystkie niezgodności z nowymi przepisami, a następnie dokonanie analizy ryzyka. Dzięki takiej analizie możliwe jest wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które stanowią podstawę zabezpieczenia danych osobowych. Obsługa prawna RODO jest tu bardzo istotna, gdyż pomaga określić, jakie środki bezpieczeństwa będą właściwe w konkretnym przypadku. Następnie konieczne jest opracowanie dokumentacji i znowu najlepszą osobą do wykonania tego zadania jest prawnik od RODO. Dalej należy wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych. Nie jest to krok obligatoryjny, wyznaczenie IOD jest obowiązkowe w przypadku urzędów i innych podmiotów publicznych, poza sądami. Co jeszcze jest konieczne, aby można było stwierdzić, że RODO zostało wdrożone w danej firmie? Otóż trzeba dostosować obowiązujące umowy powierzenia danych osobowych oraz opracować procedury przejrzystej komunikacji. Niezbędne jest również zebranie upoważnień do przetwarzania danych osobowych. RODO pomoc prawna – co daje? Jak już wspomnieliśmy, pomoc prawna przy wdrażaniu RODO jest bardzo ważna. Kancelarie prawne oferują w tym zakresie bezpłatne porady prawne RODO, jak i pełne wsparcie obejmujące przeprowadzenie audytu RODO w siedzibie klienta oraz przygotowanie odpowiedniej dokumentacji. Większość firm ma trudność z samodzielnym przygotowaniem takich dokumentów, jak klauzula informacyjna, polityka bezpieczeństwa, rejestr czynności przetwarzania, rejestr naruszeń, czy umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, a to tylko część niezbędnej dokumentacji. RODO porady prawne dotyczą także szkoleń pracowników przedsiębiorstwa, w którym wdrażane są nowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych. Jest to ostatni etap wdrażania RODO i wypełnienie go przy wsparciu prawników jest najlepszym rozwiązaniem....

Prawo gospodarcze / 29.06.2021

Współpraca pomiędzy prawnikami a przedsiębiorcami istniała praktycznie od zawsze. Nawet najbardziej doświadczeni biznesmeni w krytycznych momentach zwracali się o pomoc do kancelarii prawnych, które pomagały im w rozwiązaniu najtrudniejszych problemów. Duże firmy niejednokrotnie tworzyły własne działy prawne, w których zatrudniały specjalistów czuwających nad tym, aby wszystko przebiegało zgodnie z prawem. Współcześnie kancelarie prawne bardzo rozszerzyły wachlarz swoich usług, dostosowując je do potrzeb przedsiębiorstw każdego rodzaju. Jaką zatem pomoc możemy uzyskać dzięki współpracy z kancelarią? Co obejmuje pomoc prawna dla firm? Prawnik dla firm – na jakich zasadach funkcjonuje współpraca? Pomoc prawna Katowice – dlaczego warto podjąć współpracę? Co obejmuje pomoc prawna dla firm? Duże kancelarie prawne oferują bardzo szeroki zakres usług. Nawet jeśli wydaje się nam, że w danej kwestii nie uzyskamy pomocy, to dobrze jest się upewnić, gdyż godne polecenia kancelarie współpracują ze specjalistami wielu dziedzin. Pomoc prawna to nie tylko reprezentowanie interesów firmy w sądzie, gdyż takie sytuacje należą do ostateczności. Obsługa prawna firm to przede wszystkim: pomoc w zakładaniu spółek oraz oddziałów, stowarzyszeń i fundacji. Ważnym elementem jest również bieżąca obsługa prawna związana z organizacją korporacyjną, a także pracami rad nadzorczych, zarządów spółek, czy zgromadzeń (w tym zgromadzeń wspólników i zarządów). Wiele firm szuka wsparcia także w takich kwestiach, jak finansowanie działalności spółek czy postępowanie upadłościowe i naprawcze. Ogromnym wsparciem dla firm jest również przygotowywanie opinii i analiz prawnych, opiniowanie projektów umów oraz kontraktów, pomoc prawna przy odszkodowaniach, a także inne prace związane z codzienną działalnością firm. Prawnik dla firm – na jakich zasadach funkcjonuje współpraca? Tak jak już wspominaliśmy, niektóre duże firmy decydują się na założenie własnych działów prawnych i zatrudnienie prawników na pełen etat. To rozwiązanie ma swoje wady i zalety. Główną wadą są bez wątpienia wysokie koszty, gdyż zatrudnienie jednego prawnika bardzo często nie wystarcza, a stworzenie wieloosobowego działu jest równoznaczne ze stworzeniem kilku miejsc pracy dla osób, które być może nie zawsze będą miały się czym zajmować. Bez wątpienia w większości przypadków najlepszym rozwiązaniem jest współpraca z kancelarią zewnętrzną, która ma w swojej ofercie różne zasady rozliczeń. Nie trzeba przy tym obawiać się, że w danym momencie akurat żaden pracownik kancelarii nie będzie miał dla naszej firmy czasu. Współpraca z kancelarią zewnętrzną zakłada nieprzerwany dostęp do obsługi prawnej. Najczęściej zostaje przydzielony opiekun sprawy do stałej dyspozycji. Pomoc prawna Katowice – dlaczego warto podjąć współpracę? Ogromną zaletą tego rozwiązania jest możliwość wyboru najdogodniejszej formy rozliczenia. Wśród dostępnych opcji znajdziemy: wynagrodzenie ryczałtowe, wynagrodzenie mieszane (ryczałtowo-godzinowe), stawka godzinowa z ograniczeniem budżetu, stawka godzinowa. Kolejną zaletą jest wsparcie prawników specjalizujących się w różnych dziedzinach prawa, co daje kompleksową pomoc w każdej sytuacji....

Blog, Prawo gospodarcze / 02.04.2020

I. Upadłość osób fizycznych. Tak zwana upadłość konsumencka to sądowe postępowanie przeznaczone dla osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej, które stały się niewypłacalne, tj. nie mają m.in. na spłatę kredytów i zaciągniętych pożyczek. Dzięki zmianie ustawy Prawo upadłościowe, od 24 marca 2020 roku z trybu upadłości konsumenckiej mogą korzystać również osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Dla ogłoszenia upadłości konsumenckiej bez znaczenia pozostaje wielkość powstałego zadłużenia, jak długo dłużnik zwlekał ze spłatą, a także czy zadłużenie powstało z jego winy. Efektem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest przede wszystkim oddłużenie niewypłacalnej osoby fizycznej, czyli umorzenie całości lub części jego długów bądź ich spłata. Pojęcie niewypłacalności nie zostało wprost zdefiniowane w ustawie, jednak: • dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. • domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. • wystarczy, że dłużnik nie spłaca swoich zobowiązań w stosunku do jednego wierzyciela; 1. Wniosek o ogłoszenie upadłości. W celu wszczęcia postępowania upadłościowego przed sądem, niezbędne jest złożenie wniosku na formularzu przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Taki wniosek zawiera: 1) dane identyfikujące dłużnika jak imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL, 2) NIP dłużnika, jeżeli dłużnik miał taki numer w ciągu ostatnich dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku; 3) wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika, 4) wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie, 5) aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników, 6) spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty, spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności; wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania, 7) listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych, 8) informację o osiągniętych przychodach oraz o kosztach poniesionych na swoje utrzymanie oraz osób pozostających na utrzymaniu dłużnika, w ostatnich sześciu miesiącach przed dniem złożenia wniosku; 9) informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach; 10) informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10 000 zł; 11) oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej składa się do sądu rejonowego miejsca zwykłego pobytu wnioskodawcy. 2. Dokumenty niezbędne do przygotowania wniosku o upadłość: 1) Dokumenty potwierdzające stan niewypłacalności: a) umowy kredytowe i pożyczkowe zaciągniętych zobowiązań (bankowe i niebankowe) b) korespondencja windykacyjna (wezwania do zapłaty, monity, ponaglenia, upomnienia) c) dokumentacja dotycząca prowadzonych postępowań sądowych o zapłatę; d) dokumentacja uzyskana na skutek prowadzonych postępowań egzekucyjnych (zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, zajęcia rachunków bankowych/wynagrodzenia za pracę); 2) Dokumenty potwierdzające wysokość uzyskiwanych dochodów za ostatnie 6 miesięcy (zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach od pracodawcy, zaświadczenie z ZUS-u,); 3) Dokumenty, na podstawie których możliwe będzie ustalenie kosztów utrzymania dłużnika, a także osób pozostających na jego utrzymaniu; 4) Wszelkie umowy, potwierdzenia dokonania transakcji, które dotyczą składników majątku dłużnika, jeśli ich wartość przekracza 10.000,00 złotych; 3. Koszty postępowania. • opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, którą musi wnieść dłużnik wynosi 30,00 złotych. Przeprowadzenie postępowania upadłościowego łączy się z pewnymi kosztami, do których należą między innymi wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem, zarządem i likwidacją masy upadłości, w szczególności wynagrodzenie syndyka. Decydując się jednak na wszczęcie postępowania upadłościowego, dłużnik nie musi martwić się, że jego majątek nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania. W takiej sytuacji, tymczasowo koszty pokrywa Skarb Państwa. 4. Reprezentowanie przez profesjonalnego pełnomocnika. Prawo upadłościowe, pomimo uproszczonej procedury ogłaszania upadłości konsumenckiej, nie wprowadza jego automatyzmu - postępowanie to nadal pozostaje postępowaniem sądowym, w którym sąd indywidualnie rozpatruje spełnienie przesłanek ogłoszenia upadłości w odniesieniu do każdego wnioskującego konsumenta. W tym celu niezbędne jest dokładne wypełnienie wniosku o ogłoszenie upadłości, w którym należy wykazać niewypłacalność dłużnika, a także szeregu wspomnianych powyżej okoliczności, co wiąże się ze skompletowaniem dużej ilości dokumentów. Ponadto, postępowanie upadłościowe wymaga przeprowadzenia rozpraw, podczas których Sąd może przesłuchać dłużnika. Profesjonalny pełnomocnik w postępowaniu upadłościowym może wykonać szereg czynności, które mogą przybliżyć dłużnika do pozytywnego zakończenia postępowania. Wśród nich można znaleźć: 1) analizę sytuacji finansowej dłużnika, 2) sprawdzenie, czy dłużnik spełnia kryteria, których spełnienie jest niezbędne, by uruchomić postępowanie upadłościowe; 3) opracowanie planu naprawczego w sytuacji, gdy dłużnik nie spełnia powyższych kryteriów; 4) sporządzenie wniosku o upadłość konsumencką; 5) reprezentację dłużnika przed Sądem; 6) wsparcie podczas przebiegu postępowania upadłościowego; Ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest procesem łatwym i odformalizowanym. Ustawa stawia przed dłużnikiem składającym wniosek o upadłość szereg wymogów, a nieprawidłowe wypełnienie wniosku może się wiązać z daleko idącymi konsekwencjami. II. Postępowanie upadłościowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest odrębnym bytem prawny, działającym niezależnie od jej wspólników. Ogłoszenie jej upadłości jest możliwe w przypadku niewypłacalności. Niewypłacalność spółki z o.o. następuje w dwóch przypadkach: • jeżeli utraciła ona zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące • gdy zobowiązania pieniężne spółki przekraczają wartość majątku i stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający 24 miesiące. W przypadku niewypłacalności spółki, na członkach zarządu spoczywa obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie 30 dni od zaistnienia takiego stanu rzeczy. Niezłożenie wniosku w powyższym terminie może pociągnąć za sobą następujące konsekwencje: • mogą oni ponosić odpowiedzialność za zobowiązania spółki swoim prywatnym majątkiem na gruncie art. 299 Kodeksu Spółek Handlowych; • może zostać orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej; • mogą podlegać odpowiedzialności karnej; 1. Wniosek o ogłoszenie upadłości. Wniosek o ogłoszenie upadłości spółki zgłasza się do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę spółki. Wniosek powinien zawierać: 1) nazwę oraz numer oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym, 2) wskazanie miejsca, w którym znajduje się główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika; 3) wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie; Do wniosku powinno się dołączyć: 1) aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników; 2) bilans sporządzony przez dłużnika dla celów postępowania, na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku; 3) spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty, a także listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na jego majątku wraz z datami ich ustanowienia; 4) oświadczenie o spłatach wierzytelności lub innych długów dokonanych w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku; 5) spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika wraz z adresami, z określeniem wierzytelności, daty ich powstania i terminów zapłaty; 6) wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi; 7) informację o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku dłużnika hipotek, zastawów, zastawów rejestrowych, zastawów skarbowych i hipotek morskich oraz innych obciążeń podlegających wpisowi...

Blog, Prawo gospodarcze / 02.04.2020

Kiedy spółka może ogłosić upadłość? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest odrębnym bytem prawny, działającym niezależnie od jej wspólników. Ogłoszenie jej upadłości jest możliwe w przypadku niewypłacalności: 1. gdy zobowiązania pieniężne spółki przekraczają wartość majątku i stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający 24 miesiące, 2. jeżeli utraciła ona zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. W przypadku niewypłacalności spółki, na członkach zarządu spoczywa obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie 30 dni od zaistnienia takiego stanu rzeczy Jaki jest cel przeprowadzenia postępowania upadłościowego? Postępowanie upadłościowe ma zasadniczo dwa cele: 1. Zaspokojenie wierzycieli w jak największym stopniu. 2. W miarę możliwości zachowanie istniejącego przedsiębiorstwa. Wszczęcie postępowania upadłościowego. Postępowanie wszczyna się poprzez złożenie do sądu rejonowego właściwego dla siedziby spółki wniosku o ogłoszenie upadłości. W wniosku takim oprócz podstawowych danych spółki we wniosku należy wskazać między innymi majątek spółki, wskazać wierzycieli, dołączyć bilans spółki. Jakie są koszty postępowania upadłościowego? • koszt złożenia wniosku o upadłość spółki z o.o. do sądu to 1.000 zł, wraz ze złożeniem wniosku należy uiści zaliczkę na poczet kosztów postępowania. Kosztami postępowania upadłościowego są wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem, zarządem i likwidacją masy upadłości. Należy wskazać, iż nie są to małe kwoty, a jeśli majątek spółki nie wystarcza albo wystarcza tylko na pokrycie kosztów postepowania, Sąd oddali wniosek o upadłość. Jakie są konsekwencje przeprowadzenia postępowania upadłościowego? Sposoby zakończenia postępowania: 1. zaspokojenie wszystkich wierzycieli w toku postepowania 2. podział funduszów masy upadłości pomiędzy wierzycieli - przyjęcie ostatecznego planu podziału  3. przyjęcie układu przez zgromadzenie wierzycieli i prawomocne zatwierdzenia tego układu przez Sąd 4. umorzenie postępowania Po zakończeniu postępowania upadłościowego możliwe jest między innymi: • wykreślenie wpisów dotyczących upadłości z rejestrów (np. księgi wieczystej i KRS), • odzyskanie przez dłużnika prawa zarządzania swoim majątkiem. ...

Blog, Prawo gospodarcze / 02.04.2020

Czym jest upadłość konsumencka i kogo dotyczy? Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy stali się niewypłacalni. Niewypłacalność to stan, w którym dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych – np. spłatę kredytów i zaciągniętych pożyczek. Jaki jest cel przeprowadzenia postępowania upadłościowego? Ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma zasadniczo dwa cele: 1. oddłużenie niewypłacalnego konsumenta – umorzenie całości lub części długów dłużnika w stosunku do jego wierzycieli, których dłużnik nie jest, ani nie będzie w stanie zapłacić; 2. odzyskanie należności od niewypłacalnego konsumenta przez jego wierzycieli; W jaki sposób wszcząć postępowanie upadłościowe? Postępowanie upadłościowe wszczyna się poprzez złożenie do sądu rejonowego miejsca zamieszkania dłużnika wniosku o ogłoszenie upadłości. We wniosku takim, oprócz danych wnioskodawcy, należy wykazać między innymi, iż powstał stan niewypłacalności poprzez wymienienie wszystkich długów, a także ujawnić wszystkie dochody dłużnika oraz składniki majątku. Ile kosztuje przeprowadzenie postępowania upadłościowego? Wraz ze złożeniem do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości należy wnieść opłatę w wysokości 30 złotych. Koszty samego postępowania natomiast są uzależnione od czasu trwania postępowania, a także rozmiaru czynności podejmowanych przez syndyka. Decydując się jednak na wszczęcie postępowania upadłościowego, dłużnik nie musi martwić się, że jego majątek nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania. W takiej sytuacji, tymczasowo koszty pokrywa Skarb Państwa. Jakie są konsekwencje przeprowadzenia postępowania upadłościowego? Sąd orzekając o upadłości osoby fizycznej nie bada przyczyny powstania niewypłacalności. Po ogłoszeniu upadłości, postępowanie może zakończyć się w jeden z następujących sposobów: 1. upadły jest tymczasowo niezdolny do dokonywania spłat -> Sąd warunkowo umarza zobowiązania bez ustalania planu spłaty, warunkowo oddłuża 2. upadły jest trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat -> Sąd umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty i oddłuża upadłego 3. upadły nie współpracuje z syndykiem, nie wykonuje nałożonych na niego obowiązków, bądź dane podane we wniosku okażą nieprawdziwe lub niepełne -> Sąd umarza postępowanie bez oddłużania upadłego 4. upadły doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie, bądź ją zwiększył poprzez celowe nieregulowanie należności -> Sad odmawia wydanie postanowienia, które umożliwiłoby oddłużenie upadłego Pomoc w przeprowadzeniu postępowania upadłościowego. Prawo upadłościowe, nie wprowadza automatyzmu ogłoszenia upadłości konsumenckiej – jest to skomplikowany proces, który wymaga dochowania wielu wymogów formalnych. Profesjonalny pełnomocnik w postępowaniu upadłościowym może pomóc w wykoniu szeregu czynności, które przybliżą dłużnika do pozytywnego zakończenia postępowania....

Blog, Prawo gospodarcze / 27.03.2020

Koronawirus sparaliżował działanie polskich przedsiębiorców. Panująca obecnie sytuacja stała się przyczyną kryzysu. Przedsiębiorca, który nie jest w stanie zapłacić należności podatkowych w terminie może złożyć wniosek do organu podatkowego o: 1. prolongowanie spłaty zobowiązań podatkowych; 2. rozłożenie na raty zobowiązań podatkowych; 3. umorzenie spłaty zobowiązań podatkowe. Decyzja o rozłożeniu należności podatkowej na raty, prolongowania spłaty zobowiązań podatkowych, jak również umorzenia ich spłaty uzależniona jest od decyzji urzędu skarbowego. Urząd rozpatruje każdą sprawę przedsiębiorcy w sposób indywidualny. Organ podatkowy uwzględniając ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny może rozłożyć na raty zobowiązania podatkowe, prolongować ich spłatę lub umorzyć. W sytuacji, gdy przedsiębiorca wie lub spodziewa się problemów z zapłatą należności podatkowych warto jest złożyć wniosek o prolongatę terminu do uregulowania należności podatkowych. W przypadku jakichkolwiek późniejszych problemów przedsiębiorcy związanych z brakiem uregulowania należności publiczno prawnych (np. postepowania karno-skarbowego) samo złożenie wniosku będzie świadczyć i dobrej woli przedsiębiorcy i chęci współpracy z organami podatkowymi. Podobnie rzecz się ma, gdy dojdzie już do powstania zaległości podatkowej to zawsze warto składać wniosek o rozłożenie zobowiązania na raty lub umorzenie. W każdym przypadku organ podatkowy kieruje się „ważnym interesem publicznym” oraz „ważnym interesem podatnika”. Ordynacja podatkowa nie zawiera stricte jednoznacznej definicji „ważnego interesu publicznego” oraz „ważnego interesu podatnika”. Zgodnie z orzecznictwem administracyjnym przez „ważny interes podatnika” należy rozumieć, iż jest to sytuacja, gdy z powodu nadzwyczajnych, losowych przypadków, podatnik nie jest w stanie zaległości podatkowych uregulować. Może to być m. in. utrata możliwości zarobkowania lub utrata losowa majątku. „Ważny interes publiczny” jest to natomiast sytuacja, gdy zapłata zaległości podatkowej spowoduje konieczność sięgania przez podatnika do środków pomocy państwa, gdyż nie będzie w stanie zaspakajać swoich potrzeb materialnych. Osobami, które mogą złożyć powyższe wnioski są: podatnik, płatnik, inkasent, spadkobierca podatnika lub płatnika lub osoba trzecia (pełnomocnik). Jeżeli urząd odmówi przedsiębiorcy pomocy w zapłacie należności podatkowych, wówczas przedsiębiorca może ponownie złożyć wniosek, wskazując na nowe okoliczności, które uzasadniają jego prośbę. W takiej sytuacji, organ zobowiązany jest przeprowadzić postępowanie w tym zakresie. Nie ma podstaw do odmowy wszczęcia postępowania z tego powodu, że sprawa została poprzednio zakończona decyzją odmowną. Jeżeli przedsiębiorca nie zgadza się z decyzją urzędu skarbowego może złożyć odwołanie. Przedsiębiorca ma na to 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie należy złożyć do dyrektora izby administracji skarbowej. Pismo należy złożyć za pośrednictwem naczelnika urzędu skarbowego, który wydał decyzję. Jeśli decyzja dyrektora izby administracji skarbowej będzie dla przedsiębiorcy również niekorzystna to wówczas może on zaskarżyć decyzję do sądu administracyjnego. Przedsiębiorca ma na to 30 dni od daty otrzymania decyzji....