Problem z Park Partner

Problem z Park Partner

W związku z ogromnym zainteresowaniem, z jakim spotkały się działania firmy Park Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej poniżej przybliżymy problematykę związaną z używaniem blokad na koła przez prywatne podmioty oraz sposoby reakcji na te działania.

Analizując kwestię Park Partner, należy rozpatrzyć problem w dwóch aspektach – podstawy prawnej na działania w/w przedsiębiorcy oraz legalności tychże działań.

Odnosząc się do podstawy prawnej takiego działania przedsiębiorcy wskazać należy, iż najprawdopodobniej opiera on swoje działanie na treści art. 670 § 1 Kodeksu cywilnego (dalej jako k.c.). Parkując na parkingu płatnym niestrzeżonym przystępujemy do umowy najmu miejsca parkingowego, z którą to wiąże się obowiązek zapłaty czynszu wynajmującemu. Dla zabezpieczenia czynszu oraz świadczeń dodatkowych, z którymi najemca zalega nie dłużej niż rok, wynajmującemu przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych do przedmiotu najmu. Co prawda art. 829 k.p.c. ogranicza zbiór przedmiotów, które nie mogą być przedmiotem zastawu, to jednak pojazd mechaniczny, mimo, iż byłby przedmiotem niezbędnym do osobistej pracy zarobkowej dłużnika, może być przedmiotem zastawu.

Wskazując na podstawę legalności tych działań nie można pominąć uprawnienia wynajmującego do sprzeciwienia się usunięcia rzeczy obciążonych zastawem i zatrzymania jej na własne niebezpieczeństwo, dopóki zaległy czynsz nie zostanie zapłacony (na podstawie art. 672 § 2 k.c.). Oznacza to, że wynajmujący zatrzymuje rzecz najemcy, ale bierze na siebie odpowiedzialność również za przypadkową utratę lub zniszczenie zatrzymanego przedmiotu zastawu, mimo zachowania należytej, a nawet szczególnej staranności.

Odpowiadając na pytanie, czy takie działania wypełniają znamiona czynu zabronionego z Kodeksu karnego, powołać trzeba Uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 27 kwietnia 1994 roku w sprawie prowadzonej pod sygn. akt I KZP 8/94. Stan faktyczny tej sprawy, wydaje się być zbliżony, albowiem nie dysponuje się jeszcze orzeczeniami wprost odnoszącymi się do przedstawionej sytuacji. W tej sprawie oskarżony – mechanik, odmówił wydania samochodu osobowego pokrzywdzonemu, który został mu powierzony do remontu, uzasadniając swoją postawę tym, iż poniósł on określone koszty robocizny i koszty zakupu części zamiennych, których pokrzywdzony nie chciał mu zwrócić. Sąd Najwyższy we wskazanym wyżej orzeczeniu podkreślił, iż: „(…)osoba fizyczna stosująca przemoc skierowaną wobec rzeczy, ma do tego prawo wynikające z ustawy, do stosowania tzw. samopomocy własnej, a więc do żądania od innej osoby określonego zachowania się lub ma prawo do użycia środka zmuszenia, np. do zatrzymania rzeczy czy to tytułem zastawu, czy to celem zabezpieczenia świadczenia wzajemnego (por. np. art. 432 § 1 i 2, art. 461 § 1, art. 488 § 2, art. 670 § 1, art. 671 § 2, art. 850 k.c.), w jej działaniu brak jest cech przestępstwa. Nie oznacza to, oczywiście, prawa do „samosądu” i dopuszczalności egzekwowania swoich roszczeń wówczas, gdy ich istnienie jest przedmiotem sporu, a z ustawy nie wynika wyraźnie określone uprawnienie do stosowania samopomocy własnej.”.

Działanie Park Partner ma jedynie na celu identyfikacje najemcy miejsca parkingowego, albowiem nie są oni władni ustalić danych osobowych właściciela pojazdu po numerze rejestracyjnym, a później zobowiązać go do wskazania kierującego pojazdem, który wynajął miejsce parkingowe.

Na chwilę obecną najlepszą radą dla pozostałych kierujących będzie stosowanie się do następujących zasad.

1. Należy wezwać Policję. Wiadomo, iż na chwilę obecną istnieją dwie interpretacje przedmiotowej sytuacji. Pierwsza – zakładanie blokad na koło pojazdu na terenie prywatnym, nie będącym drogą publiczną nie jest przestępstwem lub wykroczeniem, więc Policja nie może żądać usunięcia takiej blokady, a druga, że takie działanie wyczerpuje znamiona czynu zabronionego w postaci czynienia rzeczy niezdatną do użytku, a funkcjonariusze Policji powinni podjąć interwencję i wezwać do usunięcia blokady lub w przypadku niepodporządkowania się wezwanego, użyć odpowiednich środków by przywrócić stan zgodny z prawem.

2. W przypadku, gdy sposób działania opisany w punkcie pierwszym nie zadziała, należy poinformować firmę Park Partner o woli zdjęcia blokady. Przed podjęciem takiego działania pracownik spółki zażąda od państwa bądź opłaty w gotówce, bądź podpisania oświadczenia. Na druku oświadczenia należy nanieść swoje uwagi dotyczące nie tylko samego działania, ale również np. złego oznakowania terenu, czy nieczytelnego regulaminu). Po wypełnieniu oświadczenia, trzeba również wysłać do siedziby spółki (ul. Roździeńskiego 11, 41-300 Dąbrowa Górnicza) oświadczenie o złożeniu oświadczenia woli pod wpływem groźby wg. wzoru poniżej.

 

 

Park Partner Sp. z o.o.

Dane składającego oświadczenie.

OŚWIADCZENIE O UCHYLENIU SIĘ OD SKUTKÓW PRAWNYCH OŚWIADCZENIA WOLI ZŁOŻONEGO POD WPŁYWEM GROŹBY

Działając w imieniu własnym uchylam się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego w dniu ……………… pod wpływem groźby, w którym zobowiązałem się do zapłaty kwoty ……….. za ……………………..

Wskazuję, iż osoba działająca w imieniu państwa spółki swym bezprawnym zachowaniem polegającym na groźbie ………………….. (np. nie zdjęcia blokady i unieruchomienia mojego samochodu na nieokreślony bliżej czas) zmusił mnie do podpisania oświadczenia z dnia …………………….. Złożyłem takie oświadczenie woli jedynie dlatego, że obawiałem się, iż mój samochód będzie zniszczony bądź niezdatny do użytku, a w zaistniałej sytuacji obawa ta była obiektywnie uzasadniona.

Czytelny podpis

 

Powyższe oświadczenie powinno zostać wysłane do siedziby spółki za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, tak aby mieć dowód, iż otrzymała ona państwa oświadczenie.

W przypadku skierowania sprawy na drogę sądową Kancelaria służy pomocą i radą w toku postępowania sądowego.

Tomasz Rybczyński
tomasz.rybczynski@kancelariakrs.pl