Pomoc Frankowiczom w Kancelarii KRS w Katowicach

Skontaktuj się w sprawie kredytu frankowego

Od 2016 r. nasza Kancelaria w Katowicach zajmuje się prowadzeniem sporów z bankami dotyczących kredytów frankowych, zwaną popularnie pomocą Frankowiczom.

 

  • mamy duże DOŚWIADCZENIE w prowadzeniu sporów z bankami

 

  • sprawy prowadzą KOMPETENTNI i ODPOWIEDZIALNI adwokaci

 

  • w sprawach frankowych przyjmujemy odpowiednią, przemyślaną TAKTYKĘ

 

  • DBAMY o czas i finanse naszych Klientów

 

CO ROBIMY - POMOC PRAWNA DLA FRANKOWICZÓW

Od 2016 r. nasza Kancelaria w Katowicach zajmuje się prowadzeniem sporów z bankami dotyczących kredytów frankowych, zwaną popularnie pomocą Frankowiczom.

Kim są Frankowicze?
Mianem Frankowiczów określane są osoby, które w latach 2006 do 2010 r. zaciągnęły kredyt we frankach na zakup nieruchomości, która przyszłym kredytobiorcom była przedstawiana jako niezwykle korzystna opcja.

Propozycja kredytów we frankach przedstawiana kredytobiorcom
Banki wskazywały na korzyści zaciągania kredytów w CHF – niskie ich oprocentowanie i łatwiejszy do nich dostęp, niejednokrotnie marginalizując ryzyko walutowe, czyli fakt, iż kapitał do spłaty może ulec znacznemu zwiększeniu wraz ze wzrostem wartości waluty. Taka sytuacja miała miejsce w 2010 r. kiedy to kurs CHF zaczął drastycznie rosnąć, a wraz z nim wysokość raty kredytów frankowych oraz zadłużenie klienta względem banku.

Nasi klienci do dnia dzisiejszego borykają się ze skutkami decyzji podjętych w okresie zawierania umowy o kredyt hipoteczny, a to 3 lub 4 krotnie wyższą ratą kredytu do spłaty oraz wysokością kapitału do spłaty.

Czym są spory z bankami w sprawach kredytów frankowych?
Do sporów frankowych należą sprawy, w których występujemy po stornie klienta/ klientki, gdy ten/ta pozywa bank chcąc odfrankować kredyt i uzyskać zwrot wpłaconych środków lub sam/sama został pozwany o zapłatę za korzystanie z kapitału.

Jak Adwokaci Kancelarii KRS pomagają Frankowiczom?
W pierwszym z opisanych przypadków, w zależności od woli klienta, po przeanalizowaniu treści umowy, proponujemy rozwiązanie pozwalające na „od frankowaniu kredytu” lub ustaleniu, przed Sądem, że zawarta umowa jest nieważna.

Analiza zawartej z bankiem umowy kredytowej w CHF polega ustaleniu, czy przedmiotowa umowa zawiera klauzule abuzywne* (niedozwolone) powodujące nieważność całej umowy lub jej część odpowiedzialną za walutową (frankową) jej treść. Ponadto analiza umowy obejmuje stwierdzenie, czy np. pomimo braku tzw. klauzul abuzywnych* występują inne przesłanki do stwierdzenia nieważności umowy.

Spory z bankami, pozwy w sprawie kredytów frankowych
Od 2016 r. reprezentowaliśmy klientów w sporach z niemalże wszystkim popularnymi bankami udzielającymi kredytów CHF, w tym PKO BP, ING, Millenium, mBank, Kredyt Bankiem (Credit Agricole) Getin Bankiem (obecnie BPH S.A), Alior Bankiem odnosząc na tym polu spore sukcesy.

Pomagając naszym klientom w sporach z bankami doprowadzamy do zasądzenia na ich rzecz wszystkich wpłaconych przez nich do banków środków – rat kredytu, odsetek, opłat prowizji i ubezpieczenia oraz ustalenia, że umowa kredytowa jest nieważna.

Składając przeciwko bankowi pozew o ustalenie nieważności umowy i zapłatę jednocześnie składamy wniosek o zabezpieczenie, dążąc do tego, aby już od pierwszych miesięcy sporu klient/ klientka otrzymała wstrzymanie płatności rat kredytów.

*zapisy umowy zawieranej z konsumentem, które nie zostały z nim indywidualnie uzgodnione, a które jednocześnie kształtujące jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy

KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY

Odpowiednio poprowadzony spór z bankiem ma doprowadzić do sytuacji, w której Sąd uzna, że zawarta przez klienta/ klientkę umowa kredytowa o kredyt w CHF (lub innej walucie) jest nieważna i w związku z tym strony powinny zwrócić sobie to co wzajemnie sobie świadczyły. A zatem bank powinien zwrócić klientowi sumę wszystkich wpłaconych przez niego rat, odsetek, opłat, prowizji, kosztów ubezpieczenia itp., a klient powinien zwrócić kwotę (czysty kapitał) jaką uzyskał od banku przy zawieraniu umowy kredytowej. Przyjmuje się zwykle, że po około 11 lat klient spłaca bankowi cały pobrany kapitał.

Aktualne orzecznictwo umożliwia bankowi dochodzenie od klienta zwrotu otrzymanego przez klienta kapitału, ale bez wynagrodzenia za tzw. korzystanie z kapitału, czyli odsetek.

Co oferujemy w ramach pomocy prawnej przy kredytach frankowych

W ramach pomocy prawnej dla Frankowiczów oferujemy:

 • bezpłatną analizę zawartej umowy kredytowej i wskazanie czy istnieją podstawy do wytoczenia sprawy przeciwko Bankowi

W ramach współpracy z klientami analizujemy zawartą z bankiem umowę pod kątem jej nieważności i możliwości odzyskania przez klienta/ klientkę wszystkich wpłaconych środków – w tym wszystkich rat kredytu, odsetek, opłat, prowizji oraz kwot ubezpieczenia.

 • pomoc w zgromadzeniu dokumentów niezbędnych do wszczęcia sporu sądowego

Zdarza się, iż po wielu latach od zawarcia umowy kredytowej klienci nie dysponują treścią zawartej umowy lub zawartych w późniejszym okresie aneksów, potwierdzeń spłat raty. W związku z tym pomagamy klientom przygotować do banku odpowiednie wnioski pozwalające na uzyskanie brakującej dokumentacji i tym samym wszczęcie sporu sądowego.

 • ustalenie jakiej kwoty klient/ klientka może się domagać w sporze z Bankiem

Zmiany rachunków bankowych, fuzje i przejęcia banków nie sprzyjają zachowaniu przez klientów całej historii spłaty rat kredytów i zapłaty innych należności banków. Ponadto bardzo rzadko klienci banków są w stanie wskazać, ile spłacili do banku tzw. kapitału, a jaką część spłaty stanowiły odsetki. W związku z tym bardzo często spotykamy się z sytuacją, że klient nie wie, tak naprawdę, jakiej kwoty może dochodzić od banku. 
W związku z tym Kancelaria pomaga uzyskać z banku informację, jaka kwota została na jego rzecz spłacona i w jaki sposób (na poczet czego) została zaksięgowana.

 • przygotowanie pozwu, wraz z wnioskiem o zabezpieczenie i zastępstwo procesowe przez wszystkie instancje

Samo zgromadzenie dokumentów i ustalenie kwoty, jakiej klient może się domagać od banku nie prowadzi jeszcze do wygrania sprawy. W tym celu należy wdać w tzw. spór sądowy – przygotować pismo wszczynające – pozew wraz z odpowiednimi wnioskami dowodowymi, a następnie po doręczeniu pozwu bankowi, który staje się przeciwnikiem procesowym, prowadzić merytoryczny spór z bankiem przed Sądem. 
Wraz ze zmianami orzeczeń sądowych na poziomie sądów apelacyjnych, Sądu Najwyższego, a także europejskich orzeczeń zmienia się też taktyka banków. Doświadczenie w prowadzeniu sporów z różnymi bankami, a także duża ilość prowadzonych spraw, pozwala Kancelarii przygotować odpowiednią strategie procesową i przygotować się na spór z bankiem wyprzedzając niejednokrotnie zarzuty banku.

Jak zacząć współpracę z naszą Kancelarią?

Jeśli jesteś osobą związaną z bankiem kredytem w walucie obcej (najczęściej frankiem, ale także euro lub dolar) i chcesz dowiedzieć się, czy jest szansa na unieważnienie przed Sądem Twojej umowy lub ustalenie, że jest to de facto kredyt złotówkowy prześlij nam skan Twojej umowy kredytowej na adres: sekretaria@kancelariakrs.pl. Podając swoje dane kontaktowe – imię, nazwisko i numer telefonu.

W odpowiedzi otrzymasz z Kancelarii informację, czy zawarta przez Ciebie umowa zawiera klauzule abuzywne (niedozwolone), lub jest obarczona innymi wadami powodującymi jej nieważność, a także informację o możliwości wszczęcia sporu sądowego i propozycję spotkania.

Na umówionym w Kancelarii KRS w Katowicach spotkaniu omówimy etapy prowadzenia sporu i zakreślimy szanse jego wygrania przed Sądem, a także informację o honorarium Kancelarii i kosztach prowadzenia sprawy przed Sądem.

Koszty prowadzenia sprawy przed Sądem obejmują opłatę od pozwu w wysokości 1000 zł, opłatę od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł oraz koszty sporządzenia opinii przez biegłego sądowego.

W przypadku podjęcia przez klienta decyzji o zleceniu sprawy do prowadzenia przez Kancelarię przygotowujemy odpowiednią umowę zlecenia, a także przyjmujemy pełnomocnictwo do prowadzenia sprawy przed Sądem.

CO NAS WYRÓŻNIA JAKO KANCELARIĘ FRANKOWĄ

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów z bankami. Kancelaria jest prowadzona przez specjalistki i specjalistów w swojej branży, posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe – tytuł adwokata lub radcy prawnego. 
Zlecając prowadzenie sprawy Kancelarii KRS klient/klientka ma pewność, że sprawa zostanie poprowadzona przez osobę, która posiada odpowiednie kwalifikacje i ponosi odpowiedzialność zawodową za swoje działania.

Współpracujemy z biegłymi sądowymi z zakresu rachunkowości, których opinie wydane na etapie przedsądowym, pozwalają nam zaoszczędzić czas potrzebny do przeprowadzenia sprawy przed sądem.

Przyjęcie odpowiedniej taktyki w tym zakresie pozwala klientom na zaoszczędzenie zarówno czasu niezbędnego do zakończenia sporu w pierwszej instancji (zwykle około roku), jak i środków finansowych – zlecenie sporządzenia opinii przez biegłego sądowego na etapie przedsądowym jest zdecydowanie tańsze, niż przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego dopiero na etapie sądowym.

OSOBA, ADWOKAT DO KONTAKTU

Adwokatka Karolina Szmit

Adwokatka Karolina Szmit

Specjalistką w sprawach dotyczących kredytów frankowych w Kancelarii KRS w Katowicach jest adwokatka Karolina Szmit.

 

Jeśli potrzebujesz porady, pomocy prawnej w kredycie frankowym, skontaktuj się z Kancelarią.