Pracowniczy laptop i komórka

Pracowniczy laptop i komórka

Zgodnie z art. 124 kodeksu pracy pracownik, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się:

  1. pieniądze, papiery wartościowe lub kosztowności,
  2. narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a także środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze,
    odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu.

Przepisy, w tym w szczególności kodeks pracy, nie nakładają obowiązku sporządzania z indywidualnym pracownikiem umowy lub porozumienia w przedmiocie przekazania mienia przez pracodawcę. W związku z tym nie trzeba spisywać z pracownikiem żadnej umowy, porozumienia lub protokołu z przekazania sprzętów typu laptop lub komórka. Wystarczy ustne uzgodnienie pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.

To samo dotyczy zabierania powierzonego mienia do domu, bez względu na to, czy następuje to w celach wykonywania pracy czy innych. Wystarczy ustne uzgodnienie między pracownikiem a pracodawcą. To od pracodawcy zależy, w jakiej formie pracownikom oddawany jest do dyspozycji sprzęt.

Spisanie takiej umowy lub protokołu jest natomiast celowe dla pracodawcy, aby zabezpieczyć go w razie ewentualnego sporu z pracownikiem spowodowanego wykryciem uszkodzenia takiego sprzętu. Umowa lub protokół pisemny mają bowiem charakter dowodu, że pracownik sprzęt przejął i ponosi za ten sprzęt odpowiedzialność.
Czym innym jest przyjęcie wspólnej odpowiedzialności materialnej za mienie powierzone przez pracodawcę co najmniej dwóm pracownikom. Wówczas należy sporządzić pisemną umowę pod rygorem nieważności. Tą regulację stosuję się w przypadkach łącznego powierzenia pracownikom mienia, z obowiązkiem wyliczenia się, w zakładzie pracy lub w wydzielonej części zakładu, w której odbywa się sprzedaż, produkcja lub świadczenie usług albo przechowuje się mienie stanowiące przedmiot powierzenia i oddzielnego rozliczenia.

Katarzyna Knapek
katarzyna.knapek@kancelariakrs.pl