Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Kancelaria zapewnienia kompleksową obsługę prawną w zakresie procedur o udzielenie zamówienia publicznego, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. W jej ramach prawnicy Kancelarii zapewniają wszechstronne doradztwo podmiotom zamawiającym oraz wykonawcom uczestniczącym w postępowaniach regulowanych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

W zakresie świadczonych usług mieści się miedzy innymi przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, analiza ogłoszeń i dokumentacji udostępnianych przez podmiot zamawiający pod względem ich zgodności z przepisami prawa, weryfikacją ofert zgodnie z wymogami nałożonymi przez ustawę, przygotowywaniem dokumentów przetargowych i sporządzeniem umów o wykonanie zamówienia publicznego.

Nadto Kancelaria przygotowuje opinie prawne w zakresie interpretacji znaczenia i skutków poszczególnych zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ponadto Kancelaria reprezentuje wykonawców i uczestników konkursów w sporach z zamawiającym składającym zamówienie publiczne w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Pomoc prawna w rozwiązywaniu sporów i problemów