Audyt prawny (due diligence)

prawo pracy jako specjalizacja w Kancelarii KRS Katowice

Nasi klienci najczęściej zwracają się do nas o wsparcie w przeprowadzeniu badania audytowego w przypadku sprzedaży spółki, pakietu akcji lub udziałów, sprzedaży przedsiębiorstwa. Nie wyczerpuje to jednak transakcji, w których wykonanie due diligence prawnego jest zalecane. Nasze usługi świadczymy zarówno na rzecz klientów będących stroną kupującą jak i sprzedającą, gdyż bardzo często przy skomplikowanych i wielowymiarowych transakcjach pomoc prawna po stronie sprzedającej jest nieodzowna.

Zakres audytu prawnego każdorazowo określony jest potrzebami klienta, specyfiką danej działalności gospodarczej. Zawsze na wstępie przedstawiamy rekomendowany zakres szczegółowości audytu oraz czas jego trwania. W zależności od potrzeb klienta na zakończenie audytu prawnego przedstawiamy sprawozdanie, rekomendacje, uwagi. Nasz audyt prawny stanowi następnie podstawę do podjęcia decyzji w przedmiocie transakcji i jej warunków oraz ostatecznego jej kształtu. Badamy kondycję przedsiębiorstwa, w które zamierza zainwestować nasz klient oraz wykonujemy due diligence spółki, w której udziały lub akcje zamierza nabyć.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów sporządzamy zarówno kompleksowe due diligence prawne jak i częściowe audyty prawne obejmujące daną gałąź działalności lub majątku podmiotu. Ponadto sporządzamy audyty szyte na miarę naszych klientów, których przedmiotem są mniejsze transakcje, nie koniecznie od razu całe przedsiębiorstwa lub spółki. Pomagamy ocenić ryzyko przed kupnem nieruchomości, udzieleniem finansowania na rzecz nieznanego podmiotu, zainwestowaniem w start-up.

 

Przeprowadzenie due diligence prawnego składa się z kilku etapów:

 1. Pierwszy etap polega na gromadzeniu wszelkich niezbędnych do wykonania prawidłowej analizy dokumentacji i badania spółki. Przed przystąpieniem do czynności wykonujemy listę niezbędnych dokumentów oraz uzupełniamy ją w trakcie audytu, gdy pojawi się taka konieczność. Dbamy o to, aby nic nie umknęło naszej uwadze w trakcie wykonywanego due diligence. Informujemy na bieżąco klientów o napotkanych trudnościach lub stwierdzonych nieprawidłowościach lub zagrożeniach po stronie audytowanego podmiotu.
 2. Drugi etap polega na szczegółowej analizie zgromadzonych dokumentów i informacji. W trakcie tego etapu najczęściej sporządzamy raport due diligence lub sprawozdanie, które po zakończeniu badania przekazujemy klientowi.
 3. Trzecia część audytu polega na omówieniu z klientem wyników analizy, przedstawieniu zarówno stwierdzonych prawidłowości i zgodności z obowiązującymi przepisami, jak i nieprawidłowości. Przedstawiamy następnie nasze rekomendacje w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości, w szczególności pod kątem możliwych do podjęcia działań naprawczych.

Co obejmuje audyt prawny:

 • analizę dokumentów założycielskich spółki (statutu, aktu założycielskiego, uchwał i protokołów),
 • analizę struktury właścicielskiej, portfela udziałów lub akcji,
 • analizę spraw korporacyjnych (uchwał wspólników, uchwał Zarządu, uchwał Rady Nadzorczej, regulaminów, struktury organizacyjnej),
 • analizę zawartych kontraktów, pod kątem prawidłowości oraz ryzyk,
 • analizę umów z zakresu prawa pracy, ich istnienia bądź braku, stosowanej polityki zatrudnienia, zapisów stosowanych w umowach zawieranych z pracownikami,
 • analizę ochrony własności intelektualnej i własności przemysłowej, istnienia bądź braku i możliwości zarejestrowania oznaczeń produktów jako znaków towarowych,
 • analizę struktury majątku posiadanego przez podmiot (nieruchomości, ruchomości) oraz wszelkich zobowiązań i uprawnień z tego wynikających,
 • analizę ewentualnych sporów sądowych, postępowań administracyjnych, w których uczestniczy badany podmiot,
 • audyt przetwarzania danych osobowych, zgodnie z RODO.

Korzyści z przeprowadzenia audytu:

 • uzyskanie szczegółowej wiedzy na temat nabywanego podmiotu lub składników majątku,
 • ustalenie zapisów w dokumentach korporacyjnych, umowach, kontraktach, regulaminach,
 • minimalizacja ryzyka nietrafionej inwestycji i straty zainwestowanych pieniędzy,
 • minimalizacja ryzyka ponoszenia odpowiedzialności karnej i cywilnej,
 • minimalizacja ryzyka obowiązku zapłaty kar administracyjnych, grzywien, odszkodowań,
 • wdrożenie w oparciu o wniosku z badania due diligence nowych rozwiązań, porządków, wzorców dokumentów, zapisów w umowach,
 • wszczęcie odpowiednich postępowań mających na celu zabezpieczenie inwestycji, takich jak wszczęcie spraw sądowych mających na celu naprawienie poniesionych szkód, odzyskanie wierzytelności, postępowań o rejestrację znaków towarowych.
Logo Kancelarii Prawnej

Knapek Rybczyński Szmit i Partnerzy Kancelaria Adwokacka

ul. Zabrska 18, 40-083 Katowice
godziny otwarcia: pn.-pt. 08:00-17:00