Zgodnie z art. 677 Kodeksu cywilnego, „Roszczenia wynajmującego przeciwko najemcy 
o naprawienie szkody z powodu uszkodzenia lub pogorszenia rzeczy, jak również roszczenia najemcy przeciwko wynajmującemu o zwrot nakładów na rzecz albo o zwrot nadpłaconego czynszu przedawniają się z upływem roku od dnia zwrotu rzeczy.” Wyjaśniamy!