Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce

prawo pracy jako specjalizacja w Kancelarii KRS Katowice

Obecnie istnieje szereg szczegółowych regulacji prawnych, określających zasady wjazdu i  pobytu cudzoziemców na terytorium Polski, a także możliwości zatrudnienia czy prowadzenia przez cudzoziemców działalności gospodarczej. Procedura legalizacji pobytu cudzoziemców, jak również legalizacji zatrudnienia cudzoziemców, jest różna w zależności od kraju pochodzenia cudzoziemca. Ponadto procedura legalizacji pobytu, a także formalności jakie należy spełnić, bezpośrednio związane są również z celem w jakim obcokrajowiec ma zamiar przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

W Polsce przepisy regulujące podstawy legalnego pobytu oraz zatrudniania cudzoziemców zawarte są  m.in. w następujących aktach prawnych: 

 • Ustawie o cudzoziemcach; 
 • Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 
 • Ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dotyczy m. in. legalizacji pobytu w Polsce obywatela Ukrainy); 
 • Ustawie o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin; 
 • Ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
 • Ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; 
 • Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wiz dla cudzoziemców; 
 • Rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi; 
 • Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy; 
 • Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały; 
 • Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej; 
 • Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę; 
 • Rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi; 
 • Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców; 

 

Należy podkreślić, że nielegalne przebywanie oraz zatrudnienie cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, może prowadzić do negatywnych konsekwencji prawnych zarówno dla cudzoziemca jak i dla zatrudniającego go podmiotu.  

 

W związku z powyższym, a także z uwagi na szereg różnych aktów prawnych regulujących zagadnienie legalnego pobytu oraz zatrudniania cudzoziemców, zaleca się skorzystanie  
z pomocy specjalistów do spraw legalizacji pobytu. Adwokaci w ramach Kancelarii prowadzą szeroką i specjalistyczną pomoc prawną, a także udzielają porad prawnych obcokrajowcom. Kancelaria ofertujemy usługi zarówno dla cudzoziemców jak i dla podmiotów zatrudniających lub chcących zatrudnić cudzoziemców. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących legalizacji pobytu oraz zatrudniania cudzoziemców, pozwoliło na wypracowanie odpowiednich zasad postępowania oraz koniecznych wzorów dokumentów niezbędnych do złożenia wraz z wnioskiem w zależności od celu pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także na zapoznanie się z praktyką organów administracyjnych  
w tym zakresie. Powyższe bez wątpienia pozwala na znaczne skrócenie całej procedury legalizacyjnej i uzyskanie niezbędnych decyzji w relatywnie krótkim czasie.  

Naszym klientom oferujemy wiedzę i praktykę z zakresu uzyskiwania niezbędnych dokumentów legalizujących pobyt jak i zatrudnienie cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Naszą ofertę kierujemy zarówno bezpośrednio do cudzoziemców jak i do podmiotów zatrudniających lub chcących zatrudnić cudzoziemców. Kancelaria prowadzi również stałą obsługę przedsiębiorców zatrudniających obcokrajowców.   

OFERTA KIEROWANA DO CUDZOZIEMCÓW: 

 • Pomoc prawna dla cudzoziemców – analiza sytuacji faktycznej i prawnej cudzoziemca oraz poszukiwanie właściwej procedury na uzyskanie legalnego pobytu na terytorium Polski przez cudzoziemca oraz rodzinę cudzoziemca; 
 • Przygotowywanie wniosków wraz z kompletem dokumentów w procedurze uzyskiwania zezwolenia na pobyt czasowy, z uwzględnieniem celu pobytu cudzoziemca na terytorium Polski;  
 • Przygotowywanie wniosków wraz z kompletem dokumentów w procedurze uzyskiwania zezwolenia na pobyt stały;  
 • Przygotowywanie wniosków wraz z kompletem dokumentów w procedurze uzyskiwania jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę;  
 • Przygotowywanie wniosków wraz z kompletem dokumentów w procedurze uzyskiwania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej; 
 • Przygotowywanie wniosków wraz z kompletem dokumentów w procedurze uzyskiwania Karty Polaka; 
 • Reprezentacja cudzoziemców przed organami administracyjnymi w takcie procedury legalizacji pobytu; 
 • Sporządzanie odwołania i skargi od decyzji odmownej w sprawie legalizacji pobytu  
  i pracy obcokrajowca na terytorium Polski; 
 • Sporządzanie środków odwoławczych od decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu; 
 • Pomoc w usunięciu danych cudzoziemca z wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany; 
 • Porady prawne dla cudzoziemców; 
 • Obsługa prawna cudzoziemców; 
 

OFERTA KIEROWANA DO PODMIOTÓW ZATRUDNIAJĄCYCH LUB CHCĄCYCH ZATRUDNIAĆ CUDZOZIEMCÓW: 

 • Analiza możliwości zatrudnienia cudzoziemca pod względem legalności pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
 • Przygotowywanie wniosków wraz z kompletem dokumentów w procedurze uzyskiwania zezwolenia na pracę; 
 • Reprezentacja podmiotów powierzających pracę cudzoziemcowi przed organami administracyjnymi w takcie procedury legalizacji pracy cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
 • Reprezentacja podmiotów powierzających pracę cudzoziemcowi przed organami kontroli m. in. Strażą Graniczną; 
 • Analiza konieczności uzyskiwania informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry osób bezrobotnych  
  i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy; 
 • Pomoc w przygotowaniu wniosku do starosty w celu uzyskania informacji o na temat braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry osób bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy; 
 • Pomoc podczas rejestracji / zgłoszenia zatrudnienia cudzoziemca w Urzędzie Pracy. 

Usługi Kancelarii w tym obszarze obejmują zatem zarówno analizę sytuacji faktycznej i prawnej cudzoziemca, kolejno przygotowanie odpowiedniego wniosku wraz z kompletem dokumentów jak i reprezentację na całym etapie postępowania przed właściwymi organami administracyjnymi. Naszym Klientom na podstawie przedstawionych dokumentów, doradzamy jaką procedurę legalizacyjną wybrać dla danego cudzoziemca, a także w jaki sposób legalnie zatrudnić obcokrajowca. W przypadku kontroli dokonywanej m. in. przez Straż Graniczną, Kancelaria pomaga w czynnościach kontrolnych oraz sporządza wymagane przez kontrolującego dokumenty.  

Logo Kancelarii Prawnej

Knapek Rybczyński Szmit i Partnerzy Kancelaria Adwokacka

ul. Zabrska 18, 40-083 Katowice
godziny otwarcia: pn.-pt. 08:00-17:00