Zamówienia publiczne

prawo pracy jako specjalizacja w Kancelarii KRS Katowice

Nasze usługi świadczymy zarówno na rzecz zamawiających jak i wykonawców składających oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Świadczymy usługi obsługi prawnej przetargów. Zespół naszej Kancelarii oferuje pomoc prawną na wszystkich etapach postępowania przetargowego począwszy od przygotowania dokumentacji postępowania przetargowego, poprzez jego przeprowadzenie, ocenę ofert i wybór wykonawcy, aż do etapu postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie i postępowania skargowego przed sądem. Reprezentujemy naszych klientów także w toku postępowań kontrolnych prowadzonych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Posiadamy szerokie doświadczenie w postępowaniach klasycznych jak i unijnych, a nasze usługi oferujemy zarówno zamawiającym klasycznym jak i sektorowym. Wspieramy zamawiających przy podejmowaniu wszelkich czynności w toku postępowania przetargowego takich jak odrzucenie oferty, wykluczenie wykonawcy, unieważnienie postępowania. Z kolei wykonawcom pomagamy ocenić spełnienie przez nich warunków udziału w postępowaniu.  

Członkowie naszego zespołu zdobyli dodatkowe kwalifikacje w trakcie studiów podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego pod patronatem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, a także licznych branżowych szkoleń i konferencji.   

Świadczymy obsługę prawną zamówień publicznych. Posiadamy bogate doświadczenie w reprezentowaniu zamawiających publicznych w postępowaniu odwoławczym przez Krajową Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniach wywołanych skargą od orzeczeń izby. Dzięki zdobytemu doświadczeniu jesteśmy w stanie zarekomendować klientom odpowiednie strategie działania, analizując wszelkie ryzyka związane z prowadzonym postępowaniem i przedstawiając możliwe skutki podjętych działań.  

Procedura zamówień publicznych przewiduje krótkie terminy na podjęcie czynności zarówno przez zamawiających jak i wykonawców. Zespół naszej Kancelarii dzięki zdobytemu doświadczeniu jest gotowy na podjęcie wszelkich wyzwań, jakie niesie ze sobą procedura udzielania zamówień, a także jest gotowy na podjęcie szybkiej reakcji wymaganej przepisami ustawy.  

Nasze usługi – obsługę prawną przetargów – oferujemy także w zakresie udzielania zamówień nieobjętych obowiązkiem stosowania ustawy prawo zamówień publicznych. W zdecydowanej większości udzielanie zamówień przez zamawiających publicznych poniżej ustawowych progów charakteryzuje się stosowaniem regulaminów wprowadzających procedurę zbliżoną do PZP. Członkowie naszego zespołu świadczą pomoc także w procedurze zamówień objętych tego rodzaju regulaminami, które niejednokrotnie wymagają od zamawiającego oraz oferentów przestrzegania terminów oraz obowiązków związanych ze składaniem i oceną odpowiednich dokumentów.  

Zamawiającym oferujemy: 

 • pomoc w przygotowaniu postępowania, w tym w zakresie wyboru właściwego trybu postępowania, 
 • pomoc w przygotowaniu dokumentów postępowania, w szczególności Specyfikacji Warunków Zamówienia, Opisu Przedmiotu Zamówienia, wzoru umowy lub jej istotnych postanowień, 
 • udział w pracach komisji przetargowej, 
 • sporządzenie wszelkich wezwań do wykonawców, które okażą się konieczne w toku postępowania przetargowego, w szczególności w zakresie rażąco niskiej ceny, wyjaśnienia treści oferty, wadium, terminu związania ofertą, 
 • sporządzenie odpowiedzi na wnioski wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ, 
 • pomoc w ocenie ofert oraz przedmiotowych i podmiotowych środków dowodowych, 
 • doradztwo prawne przy podejmowaniu wszelkich czynności zamawiającego w toku postępowania, w tym w szczególności wyboru oferty, odrzucenia oferty, wykluczenia wykonawcy, unieważnienia postępowania, 
 • analizę wniesionych odwołań od czynności zamawiającego pod katem wdania się w spór lub uznania odwołania, 
 • sporządzanie odpowiedzi na odwołanie wykonawców i reprezentację w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą, 
 • sporządzanie skarg na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej i reprezentację w postępowaniu skargowym przed sądem, 
 • doradztwo i reprezentację w toku kontroli prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, 
 • doradztwo i reprezentację w toku kontroli prowadzonej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 
 • pomoc prawną w analizie wydatków publicznych w zakresie udzielanych zamówień, w szczególności w aspekcie dyscypliny finansów publicznych, 
 • pomoc w sporządzaniu wewnętrznych regulaminów i zarządzeń związanych ze stosowaniem ustawy prawo zamówień publicznych takich jak regulaminy komisji przetargowych, 
 • pomoc w sporządzaniu regulaminów i zarządzeń związanych z udzielaniem zamówień nieobjętych obowiązkiem stosowania ustawy PZP, 
 • doradztwo prawne w toku przetargu lub konkursu nieobjętego obowiązkiem stosowania ustawy PZP, w tym szczególności opracowanie warunków postępowania, regulaminu konkursu, 
 • wsparcie pod względem prawnych przy wprowadzaniu u zamawiającego rozwiązań informatycznych usprawniających prowadzenie postępowań np. aukcja elektroniczna, elektroniczne formularze ofert itp. 

 

Wykonawcom oferujemy: 

 • pomoc w przygotowaniu i składaniu pytań do SWZ, 
 • opiniowanie wzoru umowy lub jej istotnych postanowień, 
 • analizę spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
 • pomoc w składaniu oferty i wyjaśnienie wątpliwości co do treści dokumentów przetargowych, 
 • pomoc w kompletowaniu podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych, 
 • przygotowanie lub opiniowanie umów konsorcjum, 
 • sporządzanie umów z podwykonawcami, 
 • pomoc w sporządzaniu wyjaśnień składanych do Zamawiającego, w szczególności w zakresie rażąco niskiej ceny, 
 • sporządzanie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej i reprezentacja w postępowaniu odwoławczym, 
 • sporządzanie skarg od orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej i reprezentacja w postępowaniu skargowym przed sądem, 
 • doradztwo prawne i pomoc w toku postępowań nieobjętych obowiązkiem stosowania ustawy PZP, w tym analiza regulaminów zamawiającego.  

Jesteśmy gotowi podjąć się pomocy prawnej na każdym etapie postępowania przetargowego. Dzięki doświadczonym członkom naszego zespołu jesteśmy w stanie podjąć współpracę w każdym momencie, w szczególności mając na uwadze krótkie terminy na podjęcie czynności, w tym krótkie terminy wnoszenia odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej.

Doświadczenie zdobyte w toku licznych postępowań przetargowych, w szczególności w toku reprezentacji przed KIO, pozwala nam realnie ocenić szansę klienta na wygraną i rzeczowo ocenić ryzyko podejmowanych decyzji. 

Logo Kancelarii Prawnej

Knapek Rybczyński Szmit i Partnerzy Kancelaria Adwokacka

ul. Zabrska 18, 40-083 Katowice
godziny otwarcia: pn.-pt. 08:00-17:00