Prawo karne

prawo pracy jako specjalizacja w Kancelarii KRS Katowice

Prawo do obrony oskarżonego oraz prawo do realizowania interesów pokrzywdzonego, w tym w szczególności korzystania z pomocy adwokata są podstawowymi uprawnieniami uczestników spraw karnych. Wobec skomplikowania norm prawa karnego i szerokich uprawnień organów ścigania, udział adwokata w sprawach karnych odgrywa szczególną rolę. Adwokaci specjalizujący się w prawie karnym pomogą w zebraniu potrzebnych dowodów oraz dążą do uniewinnienia lub uzyskania jak najniższego wyroku oskarżonego. W sprawach karnych, w których prawnicy reprezentują pokrzywdzonego/ oskarżyciela posiłkowego, ich zadaniem jest dążenie do uzyskania sprawiedliwego wyroku. 

Zespół adwokatów Kancelarii specjalizujący się w sprawach karnych świadczy pomoc prawną zarówno dla osób będących w orbicie zainteresowania organów ścigania, jak i dla pokrzywdzonych przestępstwem, na każdym etapie postępowania karnego i przed jego wszczęciem. Reprezentujemy interesy stron postępowania przed sądem oraz organami ścigania – Policją, Prokuraturą, CBŚ, CBA, ABW i in. 

Nasza pomoc nie ogranicza się jedynie do postępowań przed sądem pierwszej instancji i sądem odwoławczym. Oferujemy również możliwość profesjonalnej reprezentacji w postępowaniu karnym wykonawczym. Tak kompleksowa usługa powoduje, iż nasi klienci na każdym etapie szeroko rozumianego postępowania karnego, czują, iż znajdują się w dobrych rękach. 

 

+ DORADZTWO PRZED WSZCZĘCIEM SPRAWY KARNEJ 

Żeby jak najlepiej zabezpieczyć interesy naszych klientów, usługi kancelarii prawa karnego oferujemy już na etapie przedprocesowym – zanim sprawa karna znajdzie się w orbicie zainteresowania organów ścigania. Dzięki zdobytemu doświadczeniu jesteśmy w stanie zarekomendować klientom odpowiednie strategie działania, analizując wszelkie ryzyka podejmowanych działań i przedstawiając ich możliwe skutki. 

Jeszcze przed procesem podejmujemy się pierwszej analizy materiału dowodowego, członkowie naszego zespołu pomogą w pozyskaniu tego materiału, wyjaśnią w jaki optymalny sposób utrwalić dowody na potrzeby ewentualnego procesu.  

W zdecydowanej większości spraw przygotowanie na tym etapie pozwala na osiągnięcie pożądanego skutku dalszych czynności procesowych.  

 

+ POMOC PRZY ZATRZYMANIU I STOSOWANIU ŚRODKÓW ZAPOBIEGAWCZYCH 

Szczególny nacisk kładziemy na pomoc naszym klientom w najtrudniejszych dla nich chwilach, jakimi niewątpliwie są zatrzymanie i postępowanie w przedmiocie zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Najczęściej czynności podejmowane przez organy na wstępnym etapie sprawy karnej mają kluczowe znaczenie dla jej wyników, dlatego ważne jest, aby pomyśleć o udziale adwokata jeszcze przed przeprowadzeniem jakichkolwiek czynności ze swoim udziałem. Pamiętaj, że masz prawo domagać się kontaktu z adwokatem po zatrzymaniu. 

Przy zatrzymaniu członkowie naszego zespołu zweryfikują, czy czynności przeprowadzono w sposób prawidłowy, czy podjęto niezbędne kroki formalne. Wszelkie braki w tym zakresie mogą być podstawą do odwołania się od oskarżenia oraz domagania się odszkodowania. Po wstępnym zapoznaniu się ze sprawą, przygotowują optymalną linię obrony i uczestniczą przy pierwszym przesłuchaniu, udzielają niezbędnej pomocy przy składaniu wyjaśnień. 

W razie tymczasowego aresztowania nasi adwokaci karniści pomogą zarówno w trakcie tzw. posiedzeń aresztowych, jak i szczegółowej weryfikacji podstawy – materiału dowodowego, co może uzasadniać wniosek o uchylenie środka zapobiegawczego. Nasi prawnicy doradzą również w zakresie stosowania innych, optymalnych środków zapobiegawczych, w tym poręczenia. 

Pomoc adwokata karnisty może okazać się również niezbędna w przypadku jazdy pod wpływem alkoholu, w wyniku którego doszło do zabrania prawa jazdy. To właśnie przy przestępstwach tego typu szczególnie ważny jest kontakt z organami śledczymi dla negocjacji jak najszybszego, konsensualnego zakończenia postępowania karnego. 

 

+ WSPARCIE W TOKU POSTĘPOWANIA KARNEGO 

Udział adwokata karnisty w postępowaniu karnym po jego wszczęciu – przed organami ściągania i przed sądem pozwoli na przygotowanie linii obrony, jej dostosowanie stosownie do wyników podejmowanych czynności procesowych oraz dbałość o zabezpieczenie wszelkich praw i interesów klienta, którego interesy są reprezentowane w postępowaniu karnym.  

Prawo karne procesowe przewiduje dla obrońcy i pełnomocnika szereg uprawnień. Adwokat specjalizujący się w sprawach karnych zadba o prawidłowość wszelkich prowadzonych czynności procesowych. Wieloletnie doświadczenie procesowe pozwala nam świadczyć profesjonalną pomoc zwłaszcza w przy składaniu wyjaśnień i przesłuchaniu. 

Przykładamy szczególną wagę do czynności dowodowych przeprowadzanych w toku procesu. Członkowie naszego zespołu w toku studiów doktoranckich, licznych szkoleń i konferencji naukowych zdobyli dodatkowe kwalifikacje w zakresie prawa dowodowego, w tym dowodów nielegalnych lub tzw. owoców zatrutego drzewa. 

W przypadku dalszego ustalenia, że tymczasowe aresztowanie było niesłuszne, Kancelaria przygotuje stosowny wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie oraz podejmuje się reprezentowania interesów w toku postępowania przed sądem, pomagając uzyskać odszkodowanie w adekwatnej wysokości. 

 

+ POMOC W POSTĘPOWANIU KARNYM WYKONAWCZYM 

Członkowie naszego zespołu świadczą kompleksową pomoc dla klientów, również po zakończeniu postępowania karnego. W przypadku skazania pomogą Ci zabezpieczyć Twoje słuszne interesy w trakcie wykonania kary, wykonując zastępstwo w sprawach penitencjarnych.  

W szczególności przygotowujemy wnioski o wykonanie kary w Systemie Dozoru Elektronicznego. 

Osobom podejrzanym/ podejrzanym/ oskarżonym / skazanym oferujemy: 

 • analizę wszystkich aspektów sprawy pod kątem ewentualnego naruszenia prawa karnego, wyjaśnienie możliwości rozwoju sprawy karnej i przygotowanie obrony – rekomendacja optymalnego sposobu dalszego postępowania 
 • doradztwo prawne w postępowaniu przed organami śledczymi 
 • pomoc przy zatrzymaniu 
 • pomoc przy zatrzymaniu prawa jazdy 
 • kompleksowe czynności związane ze stosowaniem środków zapobiegawczych (tymczasowe aresztowanie, dozór policji poręczenie), w tym w szczególności udział w tzw. posiedzeniach aresztowych 
 • przygotowanie odpowiednich wniosków dowodowych, pomoc w uzyskaniu materiału dowodowego 
 • analiza materiału dowodowego 
 • kontakt z organami ściągania celem programowania czynności procesowych lub ewentualnego uzgodnienia konsensualnego zakończenia postępowania karnego (dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, w tym warunkowe umorzenie postępowania) 
 • doradztwo prawne i pomoc przy wszystkich czynnościach procesowych 
 • udział w mediacji 
 • pomoc przy składaniu wyjaśnień oraz przesłuchaniach świadków przez organy ścigania/ sąd 
 • zastępstwo procesowe w toku całego postępowania, na każdym jego etapie 
 •  sporządzenie wniosków, pism procesowych oraz środków zaskarżenia (zażaleń, apelacji, kasacji) w przypadku podejmowania przez organy procesowe niekorzystnych decyzji procesowych 
 • prowadzenie spraw o odszkodowanie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie  
 • doradztwo i reprezentację w postępowaniu wykonawczym, w tym: 
  • wnioski o odroczenie wykonania kary 
  • wnioski o udzielenie przerwy w wykonaniu kary 
  • wnioski o zezwolenie na odbycie kary w Systemie Dozoru Elektronicznego 

 

 

Pokrzywdzonym przestępstwem oferujemy: 

 • analizę wszystkich aspektów sprawy pod kątem ewentualnego naruszenia prawa karnego, wyjaśnienie możliwości rozwoju sprawy karnej i rekomendacja optymalnego sposobu prowadzenia czynności 
 • przygotowanie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, 
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia 
 • pomoc w gromadzeniu materiału dowodowego i jego analiza, 
 • dochodzenie naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem – sporządzenie wniosku o zasądzenie odszkodowania/zadośćuczynienia/nawiązki i reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym 
 • doradztwo prawne i pomoc przy wszystkich czynnościach procesowych,  
 • kontakt z organami ściągania celem programowania czynności procesowych 
 • udział w mediacji 
 • pomoc przy przesłuchaniu przed organami ścigania/ sądem 
 • zastępstwo procesowe w toku całego postępowania, na każdym jego etapie 
 • sporządzenie wniosków, pism procesowych oraz środków zaskarżenia (zażaleń, apelacji, kasacji) w przypadku podejmowania przez organy procesowe niekorzystnych decyzji procesowych 

Dzięki doświadczonym adwokatom – członkom naszego zespołu jesteśmy w stanie świadczyć pomoc w sprawach karnych w każdym momencie, w szczególności mając na uwadze dynamikę podejmowania czynności dowodowych i konieczność szybkiej reakcji w przypadku zatrzymania.  

Dotychczasowe bogate, wieloletnie doświadczenie zdobyte w toku licznych postępowań karnych, pozwala nam na profesjonalne wsparcie – realną ocenę ryzyka podejmowanych czynności, możliwego rozwoju sprawy karnej i wyników postępowania karnego oraz dostosowanie do tego optymalnego sposobu obrony lub reprezentacji interesów pokrzywdzonego. 

Logo Kancelarii Prawnej

Knapek Rybczyński Szmit i Partnerzy Kancelaria Adwokacka

ul. Zabrska 18, 40-083 Katowice
godziny otwarcia: pn.-pt. 08:00-17:00