Prawo rodzinne

prawo pracy jako specjalizacja w Kancelarii KRS Katowice

Jeśli szukacie Państwo adwokata zajmującego się prawem rodzinnym, specjalisty zajmującego się poradami prawnymi z zakresu prawa rodzinnego lub tzw. adwokata rozwodowego znaleźli się Państwo we właściwym miejscu. 

Kancelaria zajmuje się pomocom klientom indywidulanym w zakresie szeroko pojętego prawa rodzinnego, w ramach którego prowadzimy i doradzamy w sprawach rozwodowych, podziału majątku dorobkowego, alimentacyjnych, kontaktów rodziców/ babci i dziadka z dzieckiem oraz władzy rodzicielskiej. W imieniu naszych klientów prowadzimy przedsądowe mediacje, pomagamy osiągnąć porozumienie bez konieczności wizyty w sądzie, a gdy sporu nie da się rozwiązać polubownie kierujemy odpowiednie pozwy i wnioski do Sądu. Klient przez cały okres współpracy z Kancelarią może liczyć na jej wsparcie, które jest szczególnie cenne w okresie sporów rodzinnych. 

Jednym z najczęstszych rodzajów spraw, w jakich zwracają się do Kancelarii klienci są sprawy rozwodowe. „Rozwód z adwokatem” stanowczo ułatwia całą procedurę stronie, która z sądem ma zwykle pierwszy raz do czynienia. Już na pierwszej wizycie w Kancelarii informujemy klientów jakie są przesłanki założenia sprawy rozwodowej – złożenia pozwu rozwodowego do Sądu Okręgowego, tak aby Sąd ten mógł orzec rozwód małżonków oraz jakimi innymi kwestiami prawnymi, oprócz usankcjonowania rozpadu związku małżeńskiego musi zająć się sąd w ramach prowadzonego postępowania. Wskazujemy różnice pomiędzy rozwodem bez orzekania o winie stron (ugodowego zakończenia trwania związku małżeńskiego), rozwodem z winy obu stron oraz rozwodem z wyłącznej winy jednego z małżonków, starając się wybrać razem z klientem sposób rozwiązania małżeństwa jak najbardziej korzystny dla strony. Gdy klientami naszej Kancelarii są osoby posiadające małoletnie dzieci udzielamy również szczegółowych informacji o skutkach prawnych rozwodu dot. małoletnich dzieci, w tym kwestiach władzy rodzicielskiej, pieczy, miejsca zamieszkania, alimentów i kontaktów dziecka z tym z rodziców, z którym nie będzie mieszkać. 

Jeżeli jest to możliwe i korzystne dla naszych klientów, staramy się tak pokierować postępowaniem, aby trwało możliwie jak najkrócej i było w jak najmniejszym stopniu dotkliwe dla jego uczestników. Dlatego tak ważne jest podjęcie współpracy z adwokatem od spraw rozwodowych. 

Jednym ze skutków orzeczenia przez Sąd rozwodu jest ustanie (koniec) tzw. wspólności majątkowej. Do czasu rozwodu, o ile wcześniej nie zawarto innej umowy majątkowej małżeńskiej (intercyzy) wszystko co małżonkowie zgromadzili po ślubie – zakupione mieszkania, wybudowane domy, nabyte samochody, prowadzone działalności gospodarcze – stanowiło ich wspólną i niepodzielną (czyli taką w której nie można było wyszczególnić udziału) własność. Orzeczenie rozwodu lub zawarcie umowy majątkowej ustanawiającej rozdzielność między małżonkami kończy ten stan. Od tego czasu małżonkowie lub byli małżonkowie posiadają udziały w majątku wspólnym, który można podzielić. Podziału majątku dorobkowego małżonków można dokonać w dwójnasób – poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do sądu, który zawiera projekt podziału majątku lub aktem notarialnym przed notariuszem. Podziału majątku dorobkowego dokonuje się poprzez przyznanie poszczególnych składników majątku lub poprzez dokonanie odpowiedniej spłaty. Zdarza się, że dokonując podziały majątku małżonkowie rozliczają także nakłady dokonane z majątków osobistych na majątek wspólny, lub z majątku wspólnego na majątek osobisty.  Kancelaria KRS pomaga klientom niezależnie od sposobu w jaki postanowili oni dokonać podziału swojego majątku.

W przypadku możliwości polubownego załatwienia sporu bierzemy udział w negocjacjach,
w trakcie których strony ustalają projekt, według którego godzą się dokonać podziału majątku, negocjujemy wysokość spłat i dopłat do majątku a w razie potrzeby zasięgamy opinii rzeczoznawcy majątkowego będącego biegłym sądowym, który pomoże wycenić poszczególne składniki majątku. Po przeprowadzeniu negocjacji ustalamy termin wizyty u notariusza celem sfinalizowania podziału majątku w formie aktu notarialnego. Towarzyszymy klientom na każdym etapie postępowania, w tym bieżymy udział w czynnościach notarialnych tak, aby dopilnować wszelkich formalności.

W przypadku, gdy polubowny podział majątku nie jest możliwy, w imieniu klienta i po przeprowadzeniu odpowiedniego wywiadu składamy do sądu wniosek o podział majątku dorobkowego, w tym również ustalając nierówne udziały w majątku.

W przypadku prowadzenia postępowania sądowego również towarzyszymy klientom na każdym etapie postępowania, podpierając się wieloletnim doświadczeniem, doradzamy starając się uzyskać dla klienta jak najkorzystniejsze rozstrzygnięcie, w tym składając zarzuty do opinii powołanych w sprawie biegłych. Sprawa o podział majątku dorobkowego kończy się postanowieniem, wskazującym komu sąd przyznał poszczególne przedmiotu majątku oraz w jakiej wysokości zasądził spłatę na rzecz drugiego małżonka.  

Jedną z najczęściej zlecanych spraw Kancelarii, z zakresu prawa rodzinnego, jest sprawa o alimenty. Alimenty to regularne, obligatoryjne świadczenia najczęściej na rzecz członków rodziny (dzieci, byłych małżonków), polegające na dostarczaniu środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Świadczenia alimentacyjne możemy podzielić na dwa rodzaje – świadczenia finansowe (zapłatę określonej sumy na rzecz osoby uprawnionej do otrzymania alimentów) oraz do dostarczania alimentów (świadczeń alimentacyjnych) obowiązani są krewni w linii prostej oraz rodzeństwo, oznacza to m.in., że do tzw. łożenia na utrzymanie, a czasem również wychowanie obowiązani są np. rodzice (ale też dziadkowie) względem dzieci (wnucząt).

Obowiązek alimentacyjny dotyczy również jednego małżonka wobec drugiego po rozwiązaniu czy unieważnieniu małżeństwa albo po orzeczeniu separacji wyprzedza obowiązek krewnych tego drugiego małżonka.

Rodzice są obowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Rodzice nie mogą uchylić się od obowiązku alimentacyjnego na tej podstawie, że wykonywanie tego obowiązku stanowiłoby dla nich nadmierny ciężar. Obowiązani są dzielić się z dzieckiem nawet najmniejszymi dochodami. W szczególnych przypadkach, gdy wymaga tego sytuacja, na rodzicach ciąży nawet obowiązek wyzbywania się posiadanego majątku lub niektórych jego składników, aby w ten sposób sprostać ciążącemu na nich obowiązkowi, np. dla ratowania zdrowia dziecka. Jednak rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się. 

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci jest najszerszy. Dziecko ma prawo do takiego samego poziomu życia jak jego rodzice. W innych wypadkach (np. obowiązek wobec rodzeństwa, dziadków) uprawnionym do świadczeń alimentacyjnych jest tylko te n, kto znajduje się w niedostatku.

Chcąc uzyskać korzystne orzeczenie i odpowiednią wysokość alimentów warto skorzystać z pomocy kancelarii prawa rodzinnego jaką niewątpliwie jest Kancelaria KRS.

Kontakty, to odrębne od władzy rodzicielskiej, prawo rodziców, ale także innych osób, które nawiązały z dzieckiem trwałą relacje do spotykania/ odwiedzania dziecka w określonym czasie. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej. Jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia; w braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy.

Regulowanie kontaktów rodzica z dzieckiem lub dziecka np. z babcią lub dziadkiem ma zwykle miejsce w sytuacji rozstania rodziców i niemożności polubownego ustalenia przez nich, kiedy syn lub córką mogą spotkać się, lub spędzić dłuższy okres czasu (np. tydzień ferii lub część wakacji) z tym rodzicem, z którym na co dzień nie mieszka. Wniosek o uregulowanie kontaktów jest zwykle elementem pozwu rozwodowego, gdyż Sąd Okręgowy wydając orzeczenie, którego przedmiotem jest rozwód ma obowiązek wydać w tym zakresie rozstrzygnięcie. Gdy rodzice potrafią dochodzić do porozumienia na bieżąco możliwe jest zaniechanie orzekania o kontaktach. Jednak jest to sytuacja stosunkowo rzadka, gdyż do rozstania rodziców najczęściej dochodzi w wyniku trwającego sporu. Chcą zadbać o odpowiednią relację z dzieckiem niezbędne jest uregulowanie kontaktów i dbanie o regularne spotkanie się z dzieckiem, a także spędzanie z nim ważnych wydarzeń w każdym roku kalendarzowym. W odpowiednim uregulowaniu kontaktów z dzieckiem pomocą okazuje się prawnik prawa rodzinnego, który nie tylko wniesie w imieniu rodzica lub innej osoby odpowiedni wniosek, ale także pomoże ułożyć harmonogram spotkań z dzieckiem. 

Należy pamiętać, że uregulowanie kontaktów rodzica z dzieckiem może przybrać formę ich ograniczenia. Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy ograniczy utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem. Ograniczenie może przybrać formę zakazu spotykania się z dzieckiem bez obecności drugiego rodzica lub kuratora, zakazu zabierania poza miejsce zamieszkania a nawet zakazu spotykania się dzieckiem. Taka forma regulowania kontaktów ma miejsce, gdy rodzic, którego kontakty podlegają regulowaniu prezentuje np. moralnie naganne postawy życiowe lub jest uzależniony od stosowania substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu. W skrajnych przypadkach – np. jeżeli dziecko było ofiara przemocy ze strony rodzica – jeżeli utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem poważnie zagraża dobru dziecka lub je narusza, sąd zakaże ich utrzymywania. 

Pod pojęciem władzy rodzicielskiej kryje się prawo i obowiązek rodziców do wykonywania pieczy (opieki) nad dzieckiem i jego majątkiem (jeżeli posiada) dziecka do wychowania dziecka, szanując jednocześnie jego prawa. W związku z tym do zakresu władzy rodzicielskiej należy podejmowanie wszystkich istotnych decyzji związanych z dzieckiem – gdzie będzie mieszkać, do jakiej będzie uczęszczać szkoły, w jakiej wierze będzie wychowywane, w jaki sposób będzie leczone. Jak wskazuje kodeks rodzinny i opiekuńczy Rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim. Rodzic tacy obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień. Prawidłowe wykonywanie władzy rodzicielskiej polega na takim podejmowaniu decyzji dotyczących dziecka, aby były one przede wszystkich zgodne z interesem i dobrem małoletniego, a niekoniecznie z interesem rodzica. Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom i nie jest ona przez Sąd regulowana z urzędu, poza sprawami rozwodowymi, w których Sąd ma obowiązek zawrzeć rozstrzygnięcie w zakresie władzy rodzicielskiej. Nawet jeżeli rodzice małoletniego syna lub małoletniej córki podejmują decyzję o rozstaniu – nie zależnie od tego czy ma to postać rozwodu, czy rozstania partnerów, nie musi się to wiązać z ograniczaniem władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców.

Konieczność uregulowania kwestii związanych z władzą rodzicielską pojawia się w kilku przypadkach – gdy prowadzone jest postępowanie rozwodowe, gdy prowadzone jest postępowanie ustalające pochodzenia dziecka, a także gdy wystąpi o to jedno z rodziców, w związku brakiem możliwości wykonywania wspólnie władzy rodzicielskiej. Przepisy KRO wskazują, że jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom żyjącym w rozłączeniu, sąd opiekuńczy może ze względu na dobro dziecka określić sposób jej wykonywania i utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Sąd pozostawia władzę rodzicielską obojgu rodzicom, jeżeli przedstawili zgodne z dobrem dziecka pisemne porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.

W braku porozumienia, o którym mowa powyżej, sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia.

Powyższe oznacza, że nawet rodzice pozostający w konflikcie, jeżeli są w stanie dogadać się w kwestiach wykonywania władzy rodzicielskiej, a nawet zawrzeć w tym zakresie stosowne porozumienie mogą wspólnie sprawować władzę rodzicielką. Natomiast jeśli rodzice mają zgoła odmienne zapatrywanie na sposób wykonywania władzy rodzicielskiej i na tym tle toczy się między nimi spór to sąd rozstrzygnie w jaki sposób władza rodzicielska ma być sprawowana przez każdego z nich, w tym czy jeden będzie sprawował władzę rodzicielską w sposób nieograniczony, a władza drugiego z rodziców zostanie ograniczona np. do tzw. istotnych sprawa dziecka. Wskazane ograniczenie powoduje, iż rodzic, którego władza jest ograniczona ma tylko tzw. prawo sprzeciwu i gdy chce je wyegzekwować od drugie rodzica będzie musiał się zwrócić w tym względzie o rozstrzygnięcie sądu rodzinnego. Podobnie jak w innych sprawach z zakresu prawa rodzinnego ważnym atutem przy prowadzeniu tego typu sprawy jest adwokat prawa rodzinnego.

Odpowiednie wsparcie na każdym etapie sporu rodzinnego jest kluczem do jego zażegnania lub wygrania. Takie wsparcie oferuje Kancelaria KRS. Kancelaria współpracuje ze specjalistami i specjalistkami z zakresu prawa rodzinnego – adwokatami prawa rodzinnego, ale także notariuszami, psychoterapeutami, psychiatrami, psycholożkami. Współpraca Kancelarii KRS, jako kancelarii prawa rodzinnego, z szerokim wachlarzem specjalistów została podjęta po to w razie potrzeby odpowiednio przekierować klienta. Niejednokrotnie skierowanie naszych klientów, na etapie przedsądowym do odpowiedniego terapeuty rodzinnego, przełożyło się na sukces w sprawie na etapie sądowym. Bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw rodzinnych, w tym o alimenty, kontakty, władzę rodzicielską oraz spraw rozwodowych wyróżnia nas na rynku usług prawnych. 

Jeśli jesteś osobą, której sytuacja osobista wskazuje na istnienie sporu z zakresu prawa rodzinnego i chcesz dowiedzieć się jakie są Twoje prawa, względnie szanse na wygranie sporu sądowego skontaktuj się z nami za pośrednictwem wiadomości e – mail adres: sekretaria@kancelariakrs.pl podając swoje dane kontaktowe – imię, nazwisko i numer telefonu lub bezpośrednio telefonicznie. 

W odpowiedzi otrzymasz z Kancelarii  informację z propozycją spotkania w Kancelarii. 

Na umówionym w Kancelarii spotkaniu adwokat od spraw rodzinnych, adwokat od spraw rozwodowych omówi przysługujące Ci prawa, a także obowiązki, etapy prowadzenia sporu i zakreślimy szanse jego wygrania przed Sądem, a także informację o honorarium Kancelarii i kosztach prowadzenia sprawy przed Sądem. Koszty prowadzenia sprawy przed Sądem obejmują opłatę od pozwu lub wniosku, opłatę od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł. W przypadku podjęcia przez klienta decyzji o zleceniu sprawy do prowadzenia przez Kancelarię przygotowujemy odpowiednią umowę zlecenia a także przyjmujemy pełnomocnictwo do prowadzenia sprawy przed Sądem. 

Logo Kancelarii Prawnej

Knapek Rybczyński Szmit i Partnerzy Kancelaria Adwokacka

ul. Zabrska 18, 40-083 Katowice
godziny otwarcia: pn.-pt. 08:00-17:00