Prawo karne

Blog, Prawo karne / 01.03.2023

Oczywiście nie warto wchodzić w konflikty z prawem, jednak jeśli się tak stanie, to najprawdopodobniej będzie potrzebna pomoc adwokata prawa karnego. Podejmowanie samodzielnych decyzji może okazać się nie tylko nieskuteczne, ale nawet szkodliwe, dlatego warto współpracować z profesjonalistą. Jeśli ciekawi Cię jak wybrać kancelarię adwokacką i adwokata w sprawie karnej w Katowicach, czytaj dalej! Adwokat karnista z Katowic — kiedy się z nim kontaktować? Kontakt z adwokatem do sprawy karnej z Katowic powinien nastąpić niezwłocznie po wezwaniu do stawienia się w celu przesłuchania. Pozwoli to na zorganizowanie przesłuchania wraz z obrońcą, który dopilnuje przestrzegania wszelkich praw przesłuchiwanego w charakterze podejrzanego. Jeśli nastąpi pozbawienie wolności, inna osoba ma prawo do zastosowania zastępczego upoważnienia, co wiąże się z możliwością kontaktu adwokata z podejrzanym. Adwokat z Katowic od spraw karnych w tej sytuacji ma również prawo do obecności przy przesłuchaniu. Warto zaznaczyć, że prawem podejrzanego jest posiadanie adwokata prawa karnego i nic nie może mu tego prawa zakłócić lub odebrać. Poprzez ustanowienie obrońcy, oskarżony ma pewność, że jego prawa nie będą łamane, a on sam otrzyma odpowiednią prawną pomoc. Jak wybrać właściwego adwokata do sprawy karnej w Katowicach? Szukając odpowiedniego adwokata w Katowicach do spraw karnych, powinno się skupić na kilku aspektach. Bardzo ważne jest doświadczenie obrońcy, który oprócz tego, że jest biegły w przepisach, to z uwagi na staż doskonale orientuje się w zawiłościach spraw karnych i dobrze sobie z nimi radzi. Warto sprawdzić specjalizację adwokata i dobrać go do swoich aktualnych potrzeb jak np. specjalista od prawa karnego gospodarczego, podatków, czy prawa karnego skarbowego. Warto również sprawdzić opinie na temat adwokata prawa karnego, bo to one najwięcej powiedzą o jego stylu pracy i możliwościach. Jeśli wśród najbliższych nie ma osoby mogącej polecić konkretnego adwokata z Katowic, można zajrzeć do Internetu, gdzie znajdzie się wiele opinii i wskazówek co do wyboru obrońcy. Adwokat do spraw karnych a korzyści dla podejrzanego Każda osoba oskarżona ma prawo do obrony i wybrania obrońcy. Najlepiej, jeśli specjalnością tego adwokata jest prawo karne. Pamiętać należy, że odpowiedni specjalista np. prawa rodzinnego, niekoniecznie może pomóc podejrzanemu w sprawie karnej, dlatego ważny jest właściwy dobór obrońcy. W sytuacji konfliktu z prawem każda decyzja związana z procesem musi być konsultowana z obrońcą. Adwokat z Katowic do spraw karnych opracowuje linię obrony, dobiera dowody świadczące o braku winy podejrzanego i podpowiada jak złożyć wyjaśnienia podczas przesłuchiwań. Warto pamiętać, że korzystając z usług obrońcy, ma się większą szansę na negocjacje lepszych warunków np. dobrowolnego poddania się karze. Ponadto pozwala to na aktywny udział w procesie, zadawanie pytań świadkom czy składanie właściwych wniosków dowodowych. Jeśli wyrok będzie dla oskarżonego niesatysfakcjonujący lub też nie będzie się z nim zgadzał, adwokat z Katowic, może w jego imieniu wnieść apelację. Poza tym skorzystanie z obrońcy zminimalizuje stres, zaoszczędzi czas i przygotuje na proces oraz dalsze konsekwencje. Podsumowując, szukając adwokata spraw karnych, a kancelarii adwokackiej, warto postawić na taką, której specjaliści sprawnie poruszają się w obrębie prawa karnego, co zwiększa szanse na powodzenie podczas procesu....

Prawo karne / 20.12.2018

Życie bywa czasem nieprzewidywalne, generuje problemy, na które nie jesteśmy przygotowani. Sytuacje, w których pojawia się konflikt z obowiązującymi przepisami prawa prowadzą czasem do bardzo nieprzyjemnych konsekwencji. Podczas czynności zatrzymania przez organy ścigania często nie znamy swoich uprawień, nie wiemy jak zachować się w trakcie wykonywanych, z naszym udziałem, czynności procesowych. Jakie uprawnienia ma zatrzymany a jakie tymczasowo aresztowany? Jak może pomóc adwokat w przypadku zatrzymania oraz wydania postanowienia o tymczasowym aresztowaniu?
Blog, Prawo karne / 12.11.2018

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi sposobów zaskarżania wyroków, bądź też możliwościami działania w postępowaniu wykonawczym (po uprawomocnieniu się wyroku) spróbuje przybliżyć Państwu tą problematykę. I Kodeks postępowania karnego 1. Wyrok Sądu I instancji (nieprawomocny): Kodeks postępowania karnego przewiduje 4 tryby postępowania: postępowanie zwyczajne, postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego, postępowanie nakazowe oraz postępowanie przyspieszone. a) postępowanie zwyczajne. W toku postępowania zwyczajnego sąd orzeka wyrokiem. Wyrok ten jest ogłaszany ustnie. Oskarżonemu przysługuje prawo do wniesienia wniosku o pisemne uzasadnienie tego wyroku w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku do sądu, który wydał wyrok. Wniosek o uzasadnienie wyroku należy sporządzić według następującego wzoru: Miejscowość, dnia ………… 20….. roku Sąd Rejonowy/Sąd Okręgowy adres Dane oskarżonego Sygnatura akt Wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia Działając w imieniu własnym na podstawie art. 422 § 1 i 2 k.p.k. wnoszę o: 1. sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku wydanego w dniu ……….. 20….roku przez Sąd……. w sprawie o sygn. akt……… (w całości – gdy nie zgadzamy się z całym wyrokiem; w części dotyczącej czynu……. – w przypadku gdy nie zgadzamy się z wyrokiem w zakresie skazania za dany czyn, a w pozostałym zakresie zgadzamy się z wyrokiem; w części dotyczącej orzeczenia o karze lub/i środkach karnych – w przypadku gdy nie kwestionujemy winy, ale nie zgadzamy się z karą lub/i środkiem karnym); 2. doręczenie na adres oskarżonego odpisu w/w wyroku wraz z uzasadnieniem. Podpis oskarżonego W przypadku otrzymania żądanego wyroku wraz z uzasadnieniem proszę pamiętać, iż w postępowaniu karnym termin do wniesienia apelacji wynosi 14 dni od dnia doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem. b) postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego. W toku postępowania w sprawach z oskarżenia prywatnego w zakresie zaskarżania wyroków stosuje się przepisy o postępowaniu zwyczajnym. c) postępowanie nakazowe. Sąd na posiedzeniu bez udziału oskarżonego może wydać wyrok w sytuacjach przewidzianych w Kodeksie postępowania karnego. Oskarżony, który nie zgadza się z wyrokiem nakazowym, powinien w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego wyroku wnieść sprzeciw do sądu, który wydał wyrok według następującego wzoru: Miejscowość, dnia ………… 20….. roku Sąd Rejonowy adres Dane oskarżonego Sygnatura akt SPRZECIW od wyroku nakazowego Działając w imieniu własnym na podstawie art. 506 § 1 k.p.k. wnoszę sprzeciw od: wyroku nakazowego wydanego przez Sąd ……….. w dniu …….. 20…… roku w sprawie prowadzonej pod sygn. akt ……… Podpis oskarżonego Po wniesieniu sprzeciwu wyrok nakazowy traci moc, a sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych. d) postępowanie przyspieszone. wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienie wyroku składa się ustnie do protokołu rozprawy lub posiedzenia, lub na piśmie w terminie 3 dni od daty doręczenia wyroku. Termin do wniesienia apelacji wynosi 7 dni od daty doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem. Z uwagi na rygory występujące w postępowaniu przyśpieszonym, by rozprawa była rozpoznawana w trybie zwyczajnym należy zgłosić wniosek dowodowy np. o przesłuchanie w charakterze świadka osoby, która miałaby istotne informacje dotyczące przedmiotowej sprawy. Przypominam, iż samodzielne prowadzenie obrony w sprawach karnych może doprowadzić do sytuacji, w której adwokat nie będzie w stanie pomóc, albo znacznie ograniczy się jego pole manewru, w przypadku jego zgłoszenia do sprawy w charakterze obrońcy oskarżonego. Dlatego też, proszę zawsze korzystać z pomocy adwokata w toku postępowania karnego już na etapie postępowania przygotowawczego, czy to w formie konsultacji prawnych, czy też jako obrońcy. 2. Wyrok prawomocny. W przypadku, gdy wyrok skazujący staje się prawomocny, to wobec skazanego można orzec następujące kary lub/i środki karne (w zależności od popełnionego przestępstwa). Karami przewidzianymi w Kodeksie karnym są: a) grzywna (co do zasady ilość stawek dziennych wynosi od 10 do 540, zaś wysokość stawki dziennej to kwota od 10 złotych do 2000 złotych); b) ograniczenie wolności (trwa od miesiąca do 2 lat i wymierzana jest w miesiącach i latach); c) pozbawienie wolności (trwa od miesiąca do 15 lat i wymierzana jest w miesiącach i latach); d) 25 lat pozbawienia wolności; e) dożywotnie pozbawienie wolności. Środkami karnymi przewidzianymi w Kodeksie karnym są: a) pozbawienie praw publicznych (od 1 roku do 10 lat); b) zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania zawodu, prowadzenia działalności gospodarczej (od 1 roku do 15 lat); c) zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem. leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi (od 1 roku do 15 lat); d) zakaz przebywania w określonych miejscach, środowiskach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu (od 1 roku do 15 lat); e) zakaz wstępu na imprezę masową (od 2 lat do 6 lat); f) zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych (od 1 roku do 10 lat); g) nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym; h) zakaz prowadzenia pojazdów (od 1 roku do 15 lat, jednakże w przypadku skazania sprawcy za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, jeżeli był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia na okres nie krótszy niż 3 lata, możliwe jest również orzeczenie dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów); i) świadczenie pieniężne (w wysokości do 60.000 złotych); j) podanie wyroku do publicznej wiadomości. 3. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie po wydaniu prawomocnego orzeczenia. a) Warunkowe przedterminowe zwolnienie. Skazanego na karę pozbawienia wolności sąd może warunkowo zwolnić z odbycia reszty kary pozbawienia wolności tylko wtedy,...

Prawo karne / 24.04.2016

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi sposobów zaskarżania wyroków, bądź też możliwościami działania w postępowaniu wykonawczym (po uprawomocnieniu się wyroku) spróbuje przybliżyć Państwu tą problematykę. Będzie ona podzielona na dwie części. W pierwszej części zajmiemy się postępowaniem w sprawach o wykroczenia. I Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia 1. Wyrok Sądu I instancji (nieprawomocny): Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia przewiduje 4 tryby postępowania: postępowanie zwyczajne, postępowanie przyśpieszone, postępowanie nakazowe i postępowanie mandatowe. Jako że postępowanie mandatowe omawiane było już wcześniej, zajmiemy się orzeczeniami kończącymi pozostałe tryby postępowania.
Prawo karne / 29.12.2015

W związku z szeregiem pytań dotyczących postępowania mandatowego, poniżej chciałbym przedstawić najważniejsze kwestie związane z tym postępowaniem, które pozwolą odpowiedzieć na pytanie czy przyjmować mandat, czy też odmówić jego przyjęcia. Odpowiadając na to pytanie autor ogranicza się jedynie do uregulowań zawartych w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 roku Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz w ustawie z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń. Postępowanie mandatowe charakteryzuje się umiarkowanym formalizmem polegającym na tym, że nie wydaje się decyzji o jego wszczęciu, czynności nie są protokołowane, organ ujawniający popełnione wykroczenie jest również uprawniony do nałożenia grzywny, a co najważniejsze brak jest środków zaskarżenia. Co do zasady postępowanie prowadzi Policja, oraz inne organy, gdy otrzymują takie uprawnienie w przepisach szczególnych. Aktualnie policjanci uprawnieni są do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego za wszystkie wykroczenia, które podlegają ściganiu w zakresie ich działania.
Prawo karne / 22.07.2015

Szanowni Państwo, w związku z nowelizacją Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu karnego, Ustawy Prawo o ruchu drogowym, Kodeksu wykroczeń oraz Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia i licznymi pytaniami dotyczącymi zatrzymania dokumentu prawa jazdy przez funkcjonariusza Policji, chciałbym rozwiać Państwa wątpliwości na czterech następujących przykładach, które powinny rozjaśnić nieco sytuację. Na podstawie art. 135 ust. 1 pkt 1a lit. a Ustawy prawo o ruchu drogowym (dalej jako p.r.d.) Policjant ma uprawnienie do zatrzymania prawa jazdy za pokwitowaniem w przypadku czynu polegającego na przekroczeniu dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym. Pokwitowanie takie uprawnia kierującego do kierowania pojazdem w okresie 24 godzin od chwili zatrzymania dokumentu.