Prawo karne

Prawo karne / 20.12.2018

Życie bywa czasem nieprzewidywalne, generuje problemy, na które nie jesteśmy przygotowani. Sytuacje, w których pojawia się konflikt z obowiązującymi przepisami prawa prowadzą czasem do bardzo nieprzyjemnych konsekwencji. Podczas czynności zatrzymania przez organy ścigania często nie znamy swoich uprawień, nie wiemy jak zachować się w trakcie wykonywanych, z naszym udziałem, czynności procesowych. Jakie uprawnienia ma zatrzymany a jakie tymczasowo aresztowany? Jak może pomóc adwokat w przypadku zatrzymania oraz wydania postanowienia o tymczasowym aresztowaniu?
Blog, Prawo karne / 12.11.2018

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi sposobów zaskarżania wyroków, bądź też możliwościami działania w postępowaniu wykonawczym (po uprawomocnieniu się wyroku) spróbuje przybliżyć Państwu tą problematykę. I Kodeks postępowania karnego 1. Wyrok Sądu I instancji (nieprawomocny): Kodeks postępowania karnego przewiduje 4 tryby postępowania: postępowanie zwyczajne, postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego, postępowanie nakazowe oraz postępowanie przyspieszone. a) postępowanie zwyczajne. W toku postępowania zwyczajnego sąd orzeka wyrokiem. Wyrok ten jest ogłaszany ustnie. Oskarżonemu przysługuje prawo do wniesienia wniosku o pisemne uzasadnienie tego wyroku w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku do sądu, który wydał wyrok. Wniosek o uzasadnienie wyroku należy sporządzić według następującego wzoru: Miejscowość, dnia ………… 20….. roku Sąd Rejonowy/Sąd Okręgowy adres Dane oskarżonego Sygnatura akt Wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia Działając w imieniu własnym na podstawie art. 422 § 1 i 2 k.p.k. wnoszę o: 1. sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku wydanego w dniu ……….. 20….roku przez Sąd……. w sprawie o sygn. akt……… (w całości – gdy nie zgadzamy się z całym wyrokiem; w części dotyczącej czynu……. – w przypadku gdy nie zgadzamy się z wyrokiem w zakresie skazania za dany czyn, a w pozostałym zakresie zgadzamy się z wyrokiem; w części dotyczącej orzeczenia o karze lub/i środkach karnych – w przypadku gdy nie kwestionujemy winy, ale nie zgadzamy się z karą lub/i środkiem karnym); 2. doręczenie na adres oskarżonego odpisu w/w wyroku wraz z uzasadnieniem. Podpis oskarżonego W przypadku otrzymania żądanego wyroku wraz z uzasadnieniem proszę pamiętać, iż w postępowaniu karnym termin do wniesienia apelacji wynosi 14 dni od dnia doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem. b) postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego. W toku postępowania w sprawach z oskarżenia prywatnego w zakresie zaskarżania wyroków stosuje się przepisy o postępowaniu zwyczajnym. c) postępowanie nakazowe. Sąd na posiedzeniu bez udziału oskarżonego może wydać wyrok w sytuacjach przewidzianych w Kodeksie postępowania karnego. Oskarżony, który nie zgadza się z wyrokiem nakazowym, powinien w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego wyroku wnieść sprzeciw do sądu, który wydał wyrok według następującego wzoru: Miejscowość, dnia ………… 20….. roku Sąd Rejonowy adres Dane oskarżonego Sygnatura akt SPRZECIW od wyroku nakazowego Działając w imieniu własnym na podstawie art. 506 § 1 k.p.k. wnoszę sprzeciw od: wyroku nakazowego wydanego przez Sąd ……….. w dniu …….. 20…… roku w sprawie prowadzonej pod sygn. akt ……… Podpis oskarżonego Po wniesieniu sprzeciwu wyrok nakazowy traci moc, a sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych. d) postępowanie przyspieszone. wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienie wyroku składa się ustnie do protokołu rozprawy lub posiedzenia, lub na piśmie w terminie 3 dni od daty doręczenia wyroku. Termin do wniesienia apelacji wynosi 7 dni od daty doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem. Z uwagi na rygory występujące w postępowaniu przyśpieszonym, by rozprawa była rozpoznawana w trybie zwyczajnym należy zgłosić wniosek dowodowy np. o przesłuchanie w charakterze świadka osoby, która miałaby istotne informacje dotyczące przedmiotowej sprawy. Przypominam, iż samodzielne prowadzenie obrony w sprawach karnych może doprowadzić do sytuacji, w której adwokat nie będzie w stanie pomóc, albo znacznie ograniczy się jego pole manewru, w przypadku jego zgłoszenia do sprawy w charakterze obrońcy oskarżonego. Dlatego też, proszę zawsze korzystać z pomocy adwokata w toku postępowania karnego już na etapie postępowania przygotowawczego, czy to w formie konsultacji prawnych, czy też jako obrońcy. 2. Wyrok prawomocny. W przypadku, gdy wyrok skazujący staje się prawomocny, to wobec skazanego można orzec następujące kary lub/i środki karne (w zależności od popełnionego przestępstwa). Karami przewidzianymi w Kodeksie karnym są: a) grzywna (co do zasady ilość stawek dziennych wynosi od 10 do 540, zaś wysokość stawki dziennej to kwota od 10 złotych do 2000 złotych); b) ograniczenie wolności (trwa od miesiąca do 2 lat i wymierzana jest w miesiącach i latach); c) pozbawienie wolności (trwa od miesiąca do 15 lat i wymierzana jest w miesiącach i latach); d) 25 lat pozbawienia wolności; e) dożywotnie pozbawienie wolności. Środkami karnymi przewidzianymi w Kodeksie karnym są: a) pozbawienie praw publicznych (od 1 roku do 10 lat); b) zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania zawodu, prowadzenia działalności gospodarczej (od 1 roku do 15 lat); c) zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem. leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi (od 1 roku do 15 lat); d) zakaz przebywania w określonych miejscach, środowiskach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu (od 1 roku do 15 lat); e) zakaz wstępu na imprezę masową (od 2 lat do 6 lat); f) zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych (od 1 roku do 10 lat); g) nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym; h) zakaz prowadzenia pojazdów (od 1 roku do 15 lat, jednakże w przypadku skazania sprawcy za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, jeżeli był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia na okres nie krótszy niż 3 lata, możliwe jest również orzeczenie dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów); i) świadczenie pieniężne (w wysokości do 60.000 złotych); j) podanie wyroku do publicznej wiadomości. 3. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie po wydaniu prawomocnego orzeczenia. a) Warunkowe przedterminowe zwolnienie. Skazanego na karę pozbawienia wolności sąd może warunkowo zwolnić z odbycia reszty kary pozbawienia wolności tylko wtedy,...

Prawo karne / 24.04.2016

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi sposobów zaskarżania wyroków, bądź też możliwościami działania w postępowaniu wykonawczym (po uprawomocnieniu się wyroku) spróbuje przybliżyć Państwu tą problematykę. Będzie ona podzielona na dwie części. W pierwszej części zajmiemy się postępowaniem w sprawach o wykroczenia. I Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia 1. Wyrok Sądu I instancji (nieprawomocny): Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia przewiduje 4 tryby postępowania: postępowanie zwyczajne, postępowanie przyśpieszone, postępowanie nakazowe i postępowanie mandatowe. Jako że postępowanie mandatowe omawiane było już wcześniej, zajmiemy się orzeczeniami kończącymi pozostałe tryby postępowania.
Prawo karne / 29.12.2015

W związku z szeregiem pytań dotyczących postępowania mandatowego, poniżej chciałbym przedstawić najważniejsze kwestie związane z tym postępowaniem, które pozwolą odpowiedzieć na pytanie czy przyjmować mandat, czy też odmówić jego przyjęcia. Odpowiadając na to pytanie autor ogranicza się jedynie do uregulowań zawartych w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 roku Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz w ustawie z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń. Postępowanie mandatowe charakteryzuje się umiarkowanym formalizmem polegającym na tym, że nie wydaje się decyzji o jego wszczęciu, czynności nie są protokołowane, organ ujawniający popełnione wykroczenie jest również uprawniony do nałożenia grzywny, a co najważniejsze brak jest środków zaskarżenia. Co do zasady postępowanie prowadzi Policja, oraz inne organy, gdy otrzymują takie uprawnienie w przepisach szczególnych. Aktualnie policjanci uprawnieni są do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego za wszystkie wykroczenia, które podlegają ściganiu w zakresie ich działania.
Prawo karne / 22.07.2015

Szanowni Państwo, w związku z nowelizacją Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu karnego, Ustawy Prawo o ruchu drogowym, Kodeksu wykroczeń oraz Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia i licznymi pytaniami dotyczącymi zatrzymania dokumentu prawa jazdy przez funkcjonariusza Policji, chciałbym rozwiać Państwa wątpliwości na czterech następujących przykładach, które powinny rozjaśnić nieco sytuację. Na podstawie art. 135 ust. 1 pkt 1a lit. a Ustawy prawo o ruchu drogowym (dalej jako p.r.d.) Policjant ma uprawnienie do zatrzymania prawa jazdy za pokwitowaniem w przypadku czynu polegającego na przekroczeniu dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym. Pokwitowanie takie uprawnia kierującego do kierowania pojazdem w okresie 24 godzin od chwili zatrzymania dokumentu.