Ogłoszenie upadłości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Kiedy spółka może ogłosić upadłość?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest odrębnym bytem prawny, działającym niezależnie od jej wspólników. Ogłoszenie jej upadłości jest możliwe w przypadku niewypłacalności:
1. gdy zobowiązania pieniężne spółki przekraczają wartość majątku i stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający 24 miesiące,
2. jeżeli utraciła ona zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

W przypadku niewypłacalności spółki, na członkach zarządu spoczywa obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie 30 dni od zaistnienia takiego stanu rzeczy

Jaki jest cel przeprowadzenia postępowania upadłościowego?

Postępowanie upadłościowe ma zasadniczo dwa cele:
1. Zaspokojenie wierzycieli w jak największym stopniu.
2. W miarę możliwości zachowanie istniejącego przedsiębiorstwa.

Wszczęcie postępowania upadłościowego.

Postępowanie wszczyna się poprzez złożenie do sądu rejonowego właściwego dla siedziby spółki wniosku o ogłoszenie upadłości. W wniosku takim oprócz podstawowych danych spółki we wniosku należy wskazać między innymi majątek spółki, wskazać wierzycieli, dołączyć bilans spółki.

Jakie są koszty postępowania upadłościowego?

• koszt złożenia wniosku o upadłość spółki z o.o. do sądu to 1.000 zł, wraz ze złożeniem wniosku należy uiści zaliczkę na poczet kosztów postępowania.
Kosztami postępowania upadłościowego są wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem, zarządem i likwidacją masy upadłości. Należy wskazać, iż nie są to małe kwoty, a jeśli majątek spółki nie wystarcza albo wystarcza tylko na pokrycie kosztów postepowania, Sąd oddali wniosek o upadłość.

Jakie są konsekwencje przeprowadzenia postępowania upadłościowego?

Sposoby zakończenia postępowania:
1. zaspokojenie wszystkich wierzycieli w toku postepowania
2. podział funduszów masy upadłości pomiędzy wierzycieli – przyjęcie ostatecznego planu podziału
3. przyjęcie układu przez zgromadzenie wierzycieli i prawomocne zatwierdzenia tego układu przez Sąd
4. umorzenie postępowania

Po zakończeniu postępowania upadłościowego możliwe jest między innymi:
• wykreślenie wpisów dotyczących upadłości z rejestrów (np. księgi wieczystej i KRS),
• odzyskanie przez dłużnika prawa zarządzania swoim majątkiem.

Jeśli potrzebujesz porady, pomocy prawnej, skontaktuj się z Kancelarią:

Udostępnij artykuł:

Może Cię również zainteresować

Umowa darowizny dokonana pod pozorną umową sprzedaży – skutki

Co oznacza ugoda z bankiem w kredycie frankowym?

Logo Kancelarii Prawnej

Knapek Rybczyński Szmit i Partnerzy Kancelaria Adwokacka

ul. Zabrska 18, 40-083 Katowice
godziny otwarcia: pn.-pt. 08:00-17:00