Problem z należnościami ZUS w obliczu COVID-19

Jeżeli płatnik składek na ubezpieczenia oraz inne fundusze, na które składki pobiera Zakład Ubezpieczeń Społecznych posiada zadłużenie w ZUS i nie jest w stanie go spłacić może wystąpić do ZUS o pomoc. Pomoc na może zostać udzielona w 3 wariantach:
1. prolongowanie spłaty zobowiązań względem ZUS;
2. rozłożenie na raty spłaty zobowiązań względem ZUS;
3. umorzenie spłaty zobowiązań względem ZUS.

Umorzenie długu względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będzie możliwe jeżeli ZUS stwierdzi całkowitą nieściągalność należności lub uzna, że dłużnik jest w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej. Całkowita nieściągalność należności zachodzi, gdy m.in. dłużnik zmarł i nie pozostawił majątku, który pozwala na spłatę długu, ani nie ma spadkobierców lub innych następców prawnych, dłużnik nie prowadzi już działalności gospodarczej i nie ma majątku, który pozwala na spłatę długu, oraz nie ma małżonka, wspólników lub następców prawnych, w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwot przekraczających wydatki egzekucyjne. Natomiast o trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej mówimy, wówczas gdy płatnik składek ZUS udowodni przed Zakład Ubezpieczeń Społecznych, że w sytuacji opłacenia należności składkowych nie mógłby zaspokoić niezbędnych potrzeb życiowych swoich, jak również swojej rodziny.

 

Jeżeli przedsiębiorca ma problem z bieżącym opłaceniem składek to może wówczas wnioskować do ZUS o przesunięcie terminu ich płatności. Przedsiębiorca może również uniknąć naliczania odsetek, jeśli podpisze z ZUS umowę o odroczenie terminu płatności składek. O odroczenie terminu płatności składek może ubiegać się każdy płatnik aktualnie zobowiązany do ich opłacania, który ma chwilowe problemy finansowe, uniemożliwiające pozyskanie środków na uregulowanie składek. Płatnik składek ZUS może odroczyć składki na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. Co ważne, należy pamiętać, iż odroczenie może dotyczyć tylko składek bieżących lub przyszłych, których termin płatności jeszcze nie upłynął.

Jeżeli przedsiębiorca ma problem z opłaceniem składek może on również skorzystać z ulgi, która polegać będzie na rozłożeniu zadłużenia na raty. W tym celu płatnik składek powinien złożyć wniosek o rozłożenie na raty. Przedsiębiorcy mogą rozłożyć na raty następujące składki: na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych wraz z odsetkami za zwłokę naliczonymi do dnia złożenia wniosku. Na raty zostaną również rozłożone dodatkowa opłata i koszty upomnienia.

Co więcej, osoba prowadząca działalność gospodarczą może ją zawiesić. W czasie przerwy w funkcjonowaniu firmy przedsiębiorca nie ma obowiązku odprowadzania do ZUS składek ubezpieczeniowych. Jeśli przedsiębiorca zawiesi prowadzoną działalność, spowoduje to ustanie obowiązku ubezpieczeń w okresie od dnia, w którym nastąpiło rozpoczęcie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. Ubezpieczeniom tym przedsiębiorca nie będzie podlegał aż do dnia poprzedzającego dzień wznowienia tej działalności.

 

Jeśli potrzebujesz porady, pomocy prawnej, skontaktuj się z Kancelarią:

Udostępnij artykuł:

Może Cię również zainteresować

Zmiana stosunków jako przesłanka podwyższenia lub obniżenia alimentów

Jaki rozwód w Polsce? Rodzaje rozwodów w polskim prawie

Logo Kancelarii Prawnej

Knapek Rybczyński Szmit i Partnerzy Kancelaria Adwokacka

ul. Zabrska 18, 40-083 Katowice
godziny otwarcia: pn.-pt. 08:00-17:00