alimenty Tag

Blog, Prawo cywilne / 13.11.2023

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej powoduje szereg ograniczeń, w zakresie możliwości podejmowania decyzji przez upadłego w sferze prawa spadkowego. Czego dotyczy ten artykuł: Otwarcie spadku po ogłoszeniu upadłości Otwarcie spadku przed ogłoszeniem upadłości Wyłączenia spadku z masy upadłości   Otwarcie spadku po ogłoszeniu upadłości Zgodnie z art. 119 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe, jeżeli do spadku otwartego po dniu ogłoszenia upadłości powołany zostaje upadły, spadek wchodzi do masy upadłości. Syndyk ani też upadły nie składają oświadczenia o przyjęciu spadku, a spadek uważa się za przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza z mocy prawa. W takiej sytuacji syndyk nie jest uprawniony do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku, chociażby było to korzystne dla masy upadłości. Oświadczenie upadłego o odrzuceniu spadku lub o przyjęciu spadku oraz zapisu windykacyjnego, jest bezskuteczne w stosunku do masy upadłości, jeżeli zostało złożone po ogłoszeniu upadłości. Spadek w takim przypadku zostaje przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza. Powyższe oznacza, że spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku. Sporządzenie spisu inwentarza następuje na podstawie postanowienia sądu, a uprawnionym do złożenia wniosku 
o spis inwentarza jest syndyk. Wniosek o ustalenie spisu inwentarza powinien być złożony niezwłocznie po przyjęciu spadku do masy upadłości. Należy zaznaczyć, że syndyk jest również uczestnikiem postępowania o stwierdzenie oraz dział spadku. Otwarcie spadku nastąpiło przed ogłoszeniem upadłości Jeżeli otwarcie spadku nastąpiło przed ogłoszeniem upadłości, a do chwili jej ogłoszenia nie upłynął jeszcze termin do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku i powołany spadkobierca oświadczenia takiego nie złożył, spadek wchodzi do masy upadłości. Syndyk również w tej sytuacji nie składa oświadczenia o przyjęciu spadku, a spadek uważa się za przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza. W przypadku natomiast złożenia przez upadłego będącego spadkobiercą, oświadczenia 
o odrzuceniu spadku (jeżeli otwarcie spadku nastąpiło przed ogłoszeniem upadłości), spadek nie wchodzi do masy upadłości, gdyż jest wyłączony od dziedziczenia. Oświadczenie upadłego o odrzuceniu spadku, złożone przed datą ogłoszenia upadłości jest skuteczne do masy upadłości, niemniej może ono być zaskarżone przez syndyka. Wyłączenia spadku z masy upadłości Istnieje możliwość wyłączenia spadku z masy upadłości na podstawie art. 121 Ustawy - Prawo upadłościowe. Postanowienie o wyłączeniu spadku z masy upadłości wydaje sędzia-komisarz. Wyłączenie z masy upadłości na podstawie tego przepisu powoduje, że masa upadłości nie ponosi odpowiedzialności za długi spadkowe. W pierwszym przypadku wyłączenie jest możliwe, jeżeli wejście spadku do masy upadłości byłoby niekorzystne dla postępowania upadłościowego lub gdy składniki majątkowe wchodzące w skład spadku są trudno zbywalne. Wyłączenie ma charakter obligatoryjny. Najczęściej dotyczy to sytuacji, kiedy składniki spadku przedstawiają niską wartość rynkową lub których sprzedaż łączy się z niewspółmiernym kosztem w stosunku do możliwości uzyskania ceny, albo też kiedy długi spadkowe przewyższają stan czynny masy spadkowej. W tym przypadku włączenie spadku do masy upadłości, nie będzie korzystne dla wierzyciela upadłego. Nadto jeżeli w skład spadku wchodzą wierzytelności i prawa wątpliwe co do istnienia lub możliwości ich wykonania, można wyłączyć spadek z masy upadłości. Takie wyłącznie ma charakter fakultatywny, uznaniowy. Powyższe może realizować się w sytuacji, gdy nie ma dostatecznych dowodów do wykazania występowania wierzytelności lub prawa i istnieje podstawa do przyjęcia, że ono nie istnieje lub też gdy wierzytelności i prawa są sporne. Jeśli natomiast chodzi o wykonanie wierzytelności lub prawa, to należy dokonać oceny czy na skutek podjęcia przez organ upadłościowy czynności prawnych, zostanie zaspokojona określona wierzytelność lub prawo. Będzie to miało miejsce w przypadku np. niewypłacalności dłużnika czy przedawnienia. Jeżeli spadek zostanie wyłączony z masy upadłości, oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku składa spadkobierca. Termin do złożenia oświadczenia zaczyna biec od chwili uprawomocnienia się postanowienia o wyłączeniu. Przepis ten odnosi się zarówno do spadków otwartych przed datą ogłoszenia upadłości spadkobiercy, jak i po tej dacie. Zatem upadły może złożyć oświadczenie w tym przedmiocie w terminie 6 miesięcy, licząc od dnia uprawomocnienia się postanowienia sędziego-komisarza o wyłączeniu spadku. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy oświadczenie o przyjęciu albo odrzuceniu spadku zostało złożone przez spadkobiercę przed ogłoszeniem upadłości bądź przed tą datą nie złożył on żadnego oświadczenia, ale upłynął już 6-miesięczny termin do złożenia tego oświadczenia. Jeżeli zaś spadek był otwarty przed ogłoszeniem upadłości, a dłużnik nie złożył stosownego oświadczenia, ale do dnia ogłoszenia upadłości nie upłynął 6-miesięczny termin, po wyłączeniu spadku z masy upadłości bieg terminu rozpoczyna się na nowo. Należy również wskazać, że upadły po ogłoszeniu upadłości nie może zawrzeć umowy zbycia całości, lub części spadku, lub części udziału spadkowego. Taka umowa jest nieważna. Sankcją nieważności dotknięta jest również dokonana przez upadłego po ogłoszeniu upadłości czynność rozporządzająca udziałem w przedmiocie należącym do spadku, jak i jego zgoda na rozporządzenie udziałem w przedmiocie należącym do spadku przez innego spadkobiercę. Długi spadkowe zaspokajane są z masy upadłości, na zasadzie przewidzianej dla wierzytelności powstałych przed ogłoszeniem upadłości i podlegają zgłoszeniu syndykowi. Jeśli potrzebujesz porady, pomocy prawnej skontaktuj się z Kancelarią. [button icon="fa-envelope" target="_self" hover_type="default" text="karolina.szmit@kancelariakrs.pl" icon_color="#deb545" link="mailto:karolina.szmit@kancelariakrs.pl"][vc_empty_space][button icon="fa-phone" target="_self" hover_type="default" text="601 530 742" icon_color="#deb545" link="tel:+48601530742"]...

Blog, Prawo cywilne / 13.11.2023

Zgodnie z art. 138 Ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Zatem po prawomocnym wyroku ustalającym obowiązek alimentacyjny czy też po zawarciu ugody, której przedmiotem są alimenty, istnieje możliwość zmiany ich wysokości zarówno poprzez obniżenie jak i podwyższenie wysokości alimentów. Wskazany powyżej przepis uzależnia możliwość zmiany obowiązku alimentacyjnego od zmiany stosunków. Czego dotyczy ten artykuł: Czym jest zmiana stosunków w obowiązku alimentacyjnym? Kiedy dochodzi do zmiany stosunków? Obowiązek alimentacyjny a pełnoletność dziecka   Czym jest zmiana stosunków w obowiązku alimentacyjnym? Zmiana stosunków najczęściej polega na zmianie istotnych okoliczności od których uzależniony jest obowiązek alimentacyjny oraz jego zakres tj. zakresu usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub możliwości majątkowych i zarobkowych zobowiązanego. Zmiana stosunków może również wynikać z wystąpienia, po ustaleniu alimentów, jakiegoś zdarzenia, które uzasadnia zmianę wysokości alimentów. Kiedy dochodzi do zmiany stosunków? Do zmiany stosunków może dojść między innymi w następujących sytuacjach: dziecko uzyskało możliwość samodzielnego zaspokajania swoich potrzeb; nastąpiła istotna zmiana siły nabywczej pieniądza po powstaniu zobowiązania alimentacyjnego; zobowiązany lub uprawniony zawarł związek małżeński; zobowiązanemu do świadczeń alimentacyjnych urodziło się kolejne dziecko; nastąpiła utrata przez zobowiązanego jakichkolwiek możliwości majątkowych lub zarobkowych; nastąpiło istotne zwiększenie uzasadnionych potrzeb dziecka w związku z wiekiem czy pójściem do szkoły, a także zdolnościami i zainteresowaniami dziecka; wystąpiła długotrwała choroba lub znaczne pogorszenie się stanu zdrowia, zarówno po stronie uprawnionego jak i zobowiązanego. Powyższe sytuacje mają charakter przykładowy. Zmiana stosunków musi mieć charakter istotny, co każdorazowo oceniane jest przez sąd orzekający. Jednocześnie sąd musi dokonać porównania sytuacji z momentu początkowego, czyli ustalenia obowiązku alimentacyjnego (zawarcia ugody alimentacyjnego lub uprawomocnienie się orzeczenia zasądzającego alimenty) oraz momentu końcowego, czyli stanu istniejącego w dacie orzekania o ich zmianie.   Obowiązek alimentacyjny a pełnoletność dziecka Należy zaznaczyć, że zmianą stosunków nie jest fakt osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Rodzice są zobowiązani do wykonywania obowiązku alimentacyjnego do czasu, aż dziecko nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać, nawet jeśli mamy do czynienia z pełnoletnim dzieckiem. Z chwilą uzyskania przez uprawnionego pełnoletności, alimenty należy świadczyć bezpośrednio do jego rąk. Jeżeli wykonywanie obowiązku alimentacyjnego przez rodziców byłoby połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeśli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania, istnieje możliwość zmiany obowiązku alimentacyjnego, a nawet jego uchylenie. Jeśli potrzebujesz porady, pomocy prawnej skontaktuj się z Kancelarią. [button icon="fa-envelope" target="_self" hover_type="default" text="karolina.szmit@kancelariakrs.pl" icon_color="#deb545" link="mailto:karolina.szmit@kancelariakrs.pl"][vc_empty_space][button icon="fa-phone" target="_self" hover_type="default" text="601 530 742" icon_color="#deb545" link="tel:+48601530742"]...