Spis inwentarza w postępowaniu spadkowym

spotkanie u prawnika

Spis inwentarza w postępowaniu spadkowym

Spis inwentarza służy zabezpieczeniu spadkobierców dziedziczących z dobrodziejstwem inwentarza przed ewentualnymi długami spadkobiercy. Spis inwentarza polega na ustaleniu i wymienieniu całego majątku spadkowego oraz długów spadku, 
z zaznaczeniem wartości każdego przedmiotu spadkowego oraz wartości czystego spadku.

Czego dotyczy ten artykuł:

 

Kto może żądać sporządzenia spisu inwentarza

Uprawnionym do złożenia wniosku o sporządzenie spisu inwentarza jest:

  • spadkobierca,
  • uprawniony do zachowku,
  • zapisobierca,
  • wykonawca testamentu,
  • tymczasowy przedstawiciel,
  • wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy.

Należy zaznaczyć, że sporządzenia spisu inwentarza może żądać również spadkobierca wydziedziczony, jeśli uprawdopodobni, że jest uprawniony do zachowku (m.in. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2007 roku, sygn. akt III CZP 149/06, OSNC 2007, nr 12, poz. 178.).
Sądem właściwym w sprawie sporządzenia spisu inwentarza jest sąd spadku, a więc co do zasady sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy. Sąd spadku niezwłocznie zarządza ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza. Ogłoszenie to wraz 
z odpowiednimi danymi, jest zamieszczane niezwłocznie na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń sądu spadku.

Żądanie sporządzenia spisu inwentarza a komornik?

Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza może być skierowany również bezpośrednio do komornika, który zgodnie z obowiązującymi przepisami byłby właściwy do wykonania postanowienia sądu spadku o sporządzeniu spisu inwentarza. W takiej sytuacji, komornik po wpłynięciu wniosku przystępuje niezwłocznie do sporządzenia spisu inwentarza oraz zawiadamia o tym sąd spadku.

Sąd spadku wydaje wówczas stosowne postanowienie w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza. Jeżeli sąd oddali albo odrzuci wniosek złożony do komornika, lub też umorzy postępowanie, spis inwentarza sporządzony przez komornika w takiej sytuacji rodzi takie same konsekwencje jak złożenie wykazu inwentarza.

Spis inwentarza to nie wykaz inwentarza

Spisu inwentarza nie należy mylić z wykazem inwentarza. Wykaz inwentarza składa spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, zapisobierca windykacyjny lub wykonawca testamentu. Podstawowa różnica pomiędzy spisem inwentarza i wykazem inwentarza polega na tym, że spis inwentarza sporządzony przez komornika posiada walor dokumentu urzędowego, natomiast wykaz inwentarza traktowany jest jako dokument prywatny.

Jeśli potrzebujesz porady, pomocy prawnej skontaktuj się z Kancelarią.

Tags:
Redakcja
optymalneseo@gmail.com