Prawo karne gospodarcze

prawo pracy jako specjalizacja w Kancelarii KRS Katowice

Dynamiczny obrót gospodarczy stawia przed Przedsiębiorcami różnego rodzaju wyzwania, dlatego oferujemy kompleksowe doradztwo przy ocenie ryzyka przedsięwzięcia gospodarczego i prowadzonej działalności pod kątem prawnokarnym. Kancelaria nie tylko pomaga zabezpieczyć interesy naszych klientów przed ryzykiem związanym z obrotem gospodarczym, ale również systemowo chronić ich interesy na płaszczyźnie prawa karnego gospodarczego. 

Nasze usługi świadczymy na rzecz przedsiębiorców – osób prawnych i osób fizycznych, wykonujących działalność gospodarczą, która może być obarczona ryzykiem, osób zarządzających w prowadzeniu takiej działalności, jak również wierzycieli pokrzywdzonych przestępstwem. Oferujemy wsparcie przedsiębiorców popierających działania oskarżyciela publicznego w sprawach przeciwko kadrze zarządzającej, pracownikom albo podmiotom prowadzącym działalność konkurencyjną, która w sposób bezprawny spowodowała pogorszenie sytuacji gospodarczej innego uczestnika obrotu gospodarczego. 

Żeby jak najlepiej zabezpieczyć interesy naszych klientów, usługi w zakresie prawa karnego gospodarczego świadczymy już na etapie przedprocesowym – zanim sprawa karna znajdzie się w orbicie zainteresowania organów ścigania. Dzięki zdobytemu doświadczeniu jesteśmy w stanie zarekomendować klientom odpowiednie strategie działania, analizując wszelkie ryzyka podejmowanych działań na rynku i przedstawiając ich możliwe skutki. Wieloletnie doświadczenie w sprawach gospodarczych i wynikająca z tego znajomość realiów obrotu gospodarczego oraz doświadczenie z prowadzonych spraw karnych gospodarczych, pozwalają nam na profesjonalne zabezpieczenie Klientów przed czyhającymi na nich zagrożeniami systemu prawnego. 

Członkowie naszego zespołu reprezentują klientów w postępowaniach prokuratorskich i sądowych w sprawach dotyczących nadużyć i przestępstw gospodarczych takich jak: oszustwo, pranie brudnych pieniędzy, przestępstwa przeciwko wierzycielom, naruszenie tajemnicy gospodarczej i informacji poufnej, wyłudzenie, rozpowszechnianie nieprawdziwej informacji gospodarczych, nielegalne wyprowadzenie aktywów z podmiotu gospodarczego. 

W przypadku wszczęcia postępowania karnego, szczególny nacisk kładziemy na pomoc naszym klientom w najtrudniejszych dla nich chwilach, jakimi niewątpliwie są zatrzymanie i postępowanie w przedmiocie zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Najczęściej czynności podejmowane przez organy na wstępnym etapie sprawy karnej mają kluczowe znaczenie dla jej wyników, dlatego ważne jest, aby pomyśleć o udziale adwokata jeszcze przed przeprowadzeniem jakichkolwiek czynności ze swoim udziałem.  

Udział adwokata w sprawie karnej gospodarczej pozwoli na przygotowanie linii obrony, jej dostosowanie stosownie do wyników podejmowanych czynności procesowych oraz dbałość o zabezpieczenie wszelkich praw i interesów klienta. 

Przykładamy szczególną wagę do czynności dowodowych przeprowadzanych w toku procesu. Członkowie naszego zespołu w toku studiów doktoranckich, licznych szkoleń i konferencji naukowych zdobyli dodatkowe kwalifikacje w zakresie prawa dowodowego, w tym dowodów nielegalnych lub tzw. owoców zatrutego drzewa.

Osobom podejrzanym/ podejrzanym/ oskarżonym oferujemy: 

 • doradztwo prawne przy ocenie ryzyka przedsięwzięcia gospodarczego i prowadzonej działalności pod kątem potencjalnego naruszenia prawa karnego 
 • doradztwo prawne dla zabezpieczenia indywidualnych interesów majątkowych 
 • analizę wszystkich aspektów sprawy pod kątem ewentualnego naruszenia prawa karnego gospodarczego, wyjaśnienie możliwości rozwoju sprawy karnej i przygotowanie obrony – rekomendacja optymalnego sposobu dalszego postępowania 
 • doradztwo prawne w postępowaniu przed organami śledczymi 
 • pomoc przy zatrzymaniu 
 • kompleksowe czynności związane ze stosowaniem środków zapobiegawczych (tymczasowe aresztowanie, dozór policji poręczenie), w tym w szczególności udział w tzw. posiedzeniach aresztowych 
 • przygotowanie odpowiednich wniosków dowodowych, pomoc w uzyskaniu materiału dowodowego 
 • analiza materiału dowodowego 
 • kontakt z organami ściągania celem programowania czynności procesowych lub ewentualnego uzgodnienia konsensualnego zakończenia postępowania karnego (dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, w tym warunkowe umorzenie postępowania) 
 • doradztwo prawne i pomoc przy wszystkich czynnościach procesowych 
 • udział w mediacji 
 • pomoc przy składaniu wyjaśnień oraz przesłuchaniach świadków przez organy ścigania/ sąd 
 • zastępstwo procesowe w toku całego postępowania, na każdym jego etapie 
 •  sporządzenie wniosków, pism procesowych oraz środków zaskarżenia (zażaleń, apelacji, kasacji) w przypadku podejmowania przez organy procesowe niekorzystnych decyzji procesowych 

 

Pokrzywdzonym przestępstwem oferujemy: 

 • doradztwo prawne dla zabezpieczenia interesów majątkowych w prowadzonej działalności i w toku postępowania karnego gospodarczego 
 • analizę potencjalnych czynów nieuczciwej konkurencji, które mogą rodzić odpowiedzialność na płaszczyźnie prawa karnego gospodarczego 
 •  analizę wszystkich aspektów sprawy pod kątem ewentualnego naruszenia prawa karnego gospodarczego, wyjaśnienie możliwości rozwoju sprawy karnej i rekomendacja optymalnego sposobu prowadzenia czynności 
 • przygotowanie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, 
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia 
 • pomoc w gromadzeniu materiału dowodowego i jego analiza, 
 • dochodzenie naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem – sporządzenie wniosku o zasądzenie odszkodowania/zadośćuczynienia/nawiązki i reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym 
 • doradztwo prawne i pomoc przy wszystkich czynnościach procesowych,  
 • kontakt z organami ściągania celem programowania czynności procesowych 
 • udział w mediacji 
 • pomoc przy przesłuchaniu przed organami ścigania/ sądem 
 • zastępstwo procesowe w toku całego postępowania, na każdym jego etapie 
 • sporządzenie wniosków, pism procesowych oraz środków zaskarżenia (zażaleń, apelacji, kasacji) w przypadku podejmowania przez organy procesowe niekorzystnych decyzji procesowych 

Dzięki doświadczonym adwokatom – członkom naszego zespołu jesteśmy w stanie świadczyć pomoc w sprawach karnych w każdym momencie, w szczególności mając na uwadze dynamikę podejmowania czynności dowodowych i konieczność szybkiej reakcji w przypadku zatrzymania. Doradzimy jak zabezpieczyć Twoje interesy majątkowe. 

Dotychczasowe bogate, wieloletnie doświadczenie zdobyte w sprawach gospodarczych oraz w toku licznych postępowań karnych, pozwala nam na profesjonalne wsparcie – kompleksowe doradztwo przy ocenie ryzyka podejmowanych przedsięwzięć gospodarczych i prowadzonej działalności, możliwego rozwoju sprawy karnej i wyników postępowania karnego oraz dostosowanie do tego optymalnego sposobu obrony lub reprezentacji interesów pokrzywdzonego. 

Logo Kancelarii Prawnej

Knapek Rybczyński Szmit i Partnerzy Kancelaria Adwokacka

ul. Zabrska 18, 40-083 Katowice
godziny otwarcia: pn.-pt. 08:00-17:00