Alimenty na dzieci: jak wygląda sprawa o alimenty, ile trwa, ile wynoszą alimenty…?

Obowiązek alimentacyjny wobec dziecka spoczywa na rodzicach, którzy zobowiązani są dostarczyć mu środków utrzymania. Kwestie związane z prawem alimentacyjnym reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Czasem jednak przepisy wydają się nam zawiłe i niezrozumiałe. Jak napisać pozew alimentacyjny, jak wygląda sprawa o alimenty, jak ściągnąć alimenty na dziecko? Poniżej kilka przydatnych informacji.

 

Czym jest obowiązek alimentacyjny wobec dzieci?

Jest to obowiązek, który powstaje z chwilą przyjścia dziecka na świat. Ciąży na rodzicach, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów związanych z jego wychowaniem i utrzymaniem. Przede wszystkim, celem takiego obowiązku jest zapewnienie dziecku min. mieszkania, wyżywienia, odzieży, edukacji, rozrywki, opieki lekarskiej. Bez znaczenia pozostaje fakt, czy rodzice dziecka kiedykolwiek pozostawali w związku małżeńskim.

Do jakiego wieku przysługują alimenty na dziecko?

Obowiązek płacenia alimentów nie wygasa z chwilą osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Wiek dziecka nie stanowi w tym przypadku kryterium, jest nim możliwość samodzielnego utrzymania się. Jeżeli dziecko, po ukończeniu osiemnastego roku życia, kontynuuje naukę w szkole, szkole wyższej, w związku z czym nie może podjąć pracy zarobkowej w celu utrzymania, rodzice nadal mają obowiązek uiszczania alimentów na dziecko. Chęć dalszego kształcenia nie może przybierać cech pozorności, np. pełnoletnie dziecko nie może co roku zmieniać kierunku studiów.

Czym jest ugoda alimentacyjna?

Uprawnionym do otrzymywania rat alimentacyjnych jest dziecko i ono występuje w roli powoda. Do momentu uzyskania pełnoletności małoletni zawsze jest reprezentowany przez swojego przedstawiciela ustawowego, jest to najczęściej jedno z rodziców. Warto pamiętać, że chcąc uzyskać alimenty na dziecko, przed złożeniem pozwu, możemy zawrzeć ugodę z drugim rodzicem. Takie dobrowolne rozwiązanie sprawy będzie na pewno mniej stresującym i szybszym załatwieniem sprawy. Należy zawrzeć w niej informacje na temat żądanej kwoty alimentów wraz z uzasadnieniem z czego ona wynika. Istotne, że ugoda jest równoważna wyrokowi po nadaniu jej klauzuli wykonalności przez sąd.

Jak wygląda sprawa o alimenty na dziecko?

Kiedy zachodzi sytuacja, w której brak jest możliwości porozumienia na mocy ugody należy złożyć pozew w sądzie właściwym według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej (przedstawiciel ustawowy małoletniego) lub sądzie właściwym według miejsca zamieszkania pozwanego.
Złożenie pozwu skutkuje przeprowadzeniem sądowego postępowania o alimenty, w czasie którego sąd rozstrzygnie kwestię świadczenia alimentacyjnego. Alimenty określone zostaną w oparciu o sytuację rodzinną, majątkową małoletniego, jego potrzeby związane z wychowaniem, wykształceniem. Ustalone zostaną również możliwości majątkowe i zarobkowe rodzica pozwanego. Często sprawa o alimenty kończy się po pierwszej rozprawie, jednak nie można jednoznacznie stwierdzić ile trwa sprawa o alimenty od momentu złożenia pozwu, jest to zazwyczaj kilka miesięcy.

Jak napisać pozew o alimenty na dziecko?

Formułując pozew o alimenty należy:

  • wskazać dokładnie strony postępowania wraz z określeniem danych osobowych powoda, przedstawiciela ustawowego i danych osoby pozwanej,
  • określić przedmiot sporu, czyli sumę świadczeń jakich żądamy za okres jednego roku,
  • wskazać żądaną kwotę na rzecz małoletniego wraz z odsetkami w przypadku opóźnień,
  • uzasadnić roszczenia, określić miesięczne koszty utrzymania dziecka. Opisać sytuację materialną i rodzinną rodzica, pod opieką którego pozostaje dziecko oraz wskazać możliwości majątkowe i zarobkowe rodzica, od którego żądamy alimentów.

Do pozwu należy dołączyć zaświadczenie o zarobkach, skrócony odpis aktu urodzenia. W przypadku gdy matka żąda alimentów na dziecko od ojca z wolnego związku – oświadczenie o uznaniu dziecka, pełny akt urodzenia dziecka lub wyrok ustalający ojcostwo. Warto przedłożyć dowody opłat jakie ponosimy w związku z utrzymaniem dziecka np. faktury za leki, kolonie, dodatkowe zajęcia.

Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko?

Warto wiedzieć jak obliczyć alimenty. Wysokość alimentów na dziecko jest ustalana odrębnie i indywidualnie. Trzeba wziąć po uwagę, że dziecko ma prawo do funkcjonowania na równej stopie życiowej z rodzicami. Ile wynoszą alimenty na dziecko ustalane jest każdorazowo dla określonej sytuacji.

Sąd, przyznając alimenty na dziecko, dokonuje analizy jaki jest aktualny, miesięczny koszt utrzymania dziecka, jakie są jego potrzeby. Ustala również jakie są możliwości majątkowe i zarobkowe rodziców, jaki wkład wnoszą rodzice w wychowanie dziecka oraz jakie są możliwości finansowe osoby pozwanej.

Ważne jest, że sąd ocenia nie tylko zarobki i dochód rzeczywiście uzyskiwany przez rodzica pozwanego, ale również jego możliwości w tej kwestii, tzn. wykształcenie, doświadczenie zawodowe, dotychczasowe zarobki. W ten sposób sąd weryfikuje jakie są możliwości zarobkowe tego rodzica.

Czy alimenty na dziecko wlicza się do dochodu?

Alimenty na dziecko są formą dochodu zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zgodnie z przepisami prawa podatkowego alimenty są przychodem pochodzącym z innych źródeł. Alimenty na dziecko, w wieku do 25 lat, nie są opodatkowane, niezależnie od kwoty. Nie są również opodatkowane świadczenia alimentacyjne dziecka jeśli, jednocześnie, przysługuje mu renta socjalne lub zasiłek pielęgnacyjny.

Co grozi za niepłacenie alimentów na dziecko?

Osoby, które uchylają się od łożenia rat alimentacyjnych wobec dziecka, muszą liczyć się z negatywnymi konsekwencjami jak:

  • Egzekucja komornicza – rozpoczyna się zazwyczaj od zajęcia wynagrodzenia za pracę. Komornik może potrącić maksymalnie 60% wielkości wynagrodzenia w przypadku umowy o pracę. W przypadku umów cywilnoprawnych może zająć całe wynagrodzenia pod warunkiem, że nie stanowi jedynego źródła dochodu.
  • Przeprowadzenie postępowania karnego w oparciu o art. 209 kk.
  • Możliwość zatrzymania prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu.
  • Wpis na listę dłużników.

 

Jak może pomóc nam prawnik w sprawie o alimenty?

Rozważając kwestię zawarcia ugody alimentacyjnej, złożenia pozwu warto zastanowić się nad skorzystaniem z usług dobrego adwokata lub radcy prawnego. Adwokat lub radca prawny pomoże w sporządzeniu pozwu, będzie reprezentował w postępowaniu przed sądem, pomoże w egzekucji zasądzonych alimentów. Wybór odpowiedniego prawnika da nam gwarancję prawidłowo przeprowadzonego postępowania, pozwoli na profesjonalne rozwiązanie sporu.

Jeśli potrzebujesz porady, pomocy prawnej, skontaktuj się z Kancelarią:

Udostępnij artykuł:

Może Cię również zainteresować

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy – co mówią przepisy?

Adwokat, radca prawny, prawnik – różnice, kto ma jakie uprawnienia?

Pomoc prawna dla firm w zakresie RODO – na czym polega? Dlaczego RODO warto wprowadzać z pomocą prawnika?

Logo Kancelarii Prawnej

Knapek Rybczyński Szmit i Partnerzy Kancelaria Adwokacka

ul. Zabrska 18, 40-083 Katowice
godziny otwarcia: pn.-pt. 08:00-17:00