Prawo umowy

prawo pracy jako specjalizacja w Kancelarii KRS Katowice

Zarówno życie codzienne jak i prowadzenie działalności gospodarczej wymaga od nas umiejętności sporządzania umów, ich interpretacji oraz oceny zawartych w nich postanowień. Niestety te umiejętności, potrzebne w każdym aspekcie życia, niejednokrotnie wymagają skończenia studiów prawniczych, a także wieloletniej praktyki. W ramach prowadzenia Kancelarii oferujemy nasze usługi w zakresie formułowania postanowień umów i ich interpretacji, a także rozwiązywania najbardziej skomplikowanych zagadnień w zakresie umów. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu praktyki adwokackiej pozwoliło członkom Kancelarii na nabycie umiejętności formułowania postanowień umowy, tłumaczenia ich funkcji a także tłumaczeniu ich praktycznych konsekwencjach (w tym ryzykach wiążących się z poszczególnymi postanowieniami umownymi).  

Naszym klientom oferujemy wiedzę i praktykę z zakresu posługiwania się różnymi mechanizmami prawa umów. Ich pełne zrozumienie jest możliwe dzięki znajomości procesów zmiany prawa i orzecznictwa, które doprowadziły do wykształcenia się określonych rozwiązań prawnych.  

Nasi prawnicy posługują się biegle językiem prawa umów handlowych oraz prawa umów gospodarczych.   

Usługi Kancelarii w tym obszarze dotyczą prawa umów w obrocie profesjonalnym i konsumenckim. Naszym Klientom pomagamy zawier umowy, kształtowich treści (w tym w ramach procesu negocjacji) i je wykonyw. W obszarze zainteresowania Kancelarii pozostają umowy zawarte  między przedsiębiorcami (B2B) lub przedsiębiorcami a konsumentami. W przypadku naruszenia postanowień zawartej umowy pomagamy wyciągnąć konsekwencje prawne. W przypadku konieczności sporządzenia umowy przez notariusza – bierzemy udział w czynnościach notarialnych. 

Pomoc prawna Klientom Kancelarii koncentruje się m.in.  na następujących zagadnieniach: 

 • sposoby zawierania umów i ich forma, 
 • regulaminy, ogólne warunki umów i wzorce umowy (sporządzanie, redagowanie, kwestionowanie zapisów) 
 • niedozwolone postanowienia umowne (klauzule abuzywne), 
 • odsetki i oprocentowanie, 
 • zadatek i zaliczka, 
 • kara umowna, 
 • naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, 
 • ustawowe prawo odstąpienia od umowy,  
 • umowne prawo odstąpienia od umowy,  
 • konsumenckie prawo odstąpienia od umowy,  
 • sporządzanie umów najmu, 
 • sporządzanie umów o współpracę, 
 • sporządzenie umów sprzedaży, 
 • sporządzanie umów spółek prawa handlowego i prawa cywilnego, 
 • odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 
Logo Kancelarii Prawnej

Knapek Rybczyński Szmit i Partnerzy Kancelaria Adwokacka

ul. Zabrska 18, 40-083 Katowice
godziny otwarcia: pn.-pt. 08:00-17:00