Prawo nieruchomości

prawo pracy jako specjalizacja w Kancelarii KRS Katowice

Nasze usługi kierujemy do osób fizycznych i prawnych, których działalność jest związana z koniecznością regulowania stanu prawnego nieruchomości lub jej zarządem. Zwykle to nieruchomości stanowią najbardziej wartościowy element majątku i to wokół nich koncentrują się problemy związane z zarządem. 

Zgodnie z art. 46 Kodeksu Cywilnego nieruchomości to części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. 

Przepisy regulujące kwestie związane z nieruchomościami – takie jak ich sprzedaż, używanie, najem, dzierżawa, ich zabudowa (prywatna, deweloperska i przemysłowa), a także możliwość ich obciążania (hipoteka) znajdują się w różnych aktach prawnych, a ich interpretacja wymaga wiedzy prawnika ds. nieruchomości.  

Przepisy regulujące sprawy związane z nieruchomościami często określane są mianem prawa nieruchomości. W Polsce składają się na nie przepisy m.in.: 

 • Kodeksu cywilnego, 
 • ustawy Prawo budowlane, 
 • ustawy o księgach wieczystych i hipotece, 
 • ustawy o gospodarce nieruchomościami, 
 • ustawy Prawo spółdzielcze, 
 • ustawy o własności lokali, 
 • ustawy deweloperskiej 
 

Prawo nieruchomości w Polsce tworzy zbiór wielu przepisów. Przedsiębiorstwa oraz osoby prywatne, zajmujące się obrotem nieruchomościami lub innymi inwestycjami związanymi z nieruchomościami powinny zapewnić sobie skuteczną pomoc prawną świadczoną przez profesjonalistów, w tym adwokata ds. nieruchomości czy radcy prawnego ds. nieruchomości.  

Klientami Kancelarii są osoby, których potrzeby związane są z potrzebą uregulowania stanu prawnego nieruchomości, zweryfikowania bezpieczeństwa transakcji zakupu lub sprzedaży nieruchomości, konsultacji w zakresie zawarcia umowy deweloperskiej, sporządzenia wszelkiego rodzaju umów związanych z korzystaniem z nieruchomości. Nasze usługi w tym zakresie mogą przybrać formę porady prawnej, przeprowadzenia postępowania sądowego (np. ustanowienia służebności czy uregulowania treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. 

OFERTA KIEROWANA DO WSZYSTKICH WŁAŚCICIELI NIERUCHMOŚCI 

 • due diligence nieruchomości – weryfikacja stanu prawnego nieruchomości przez księgi wieczyste, wypisy z rejestru gruntów, akty własności ziemi, 
 • uregulowanie stanu prawnego nieruchomości poprzez przeprowadzenie postępowania spadkowego lub dział spadku, postępowania o zasiedzenie, dokonania wpisu lub wykreślenia w księdze wieczystej, 
 • uzyskanie dostępu do drogi publicznej – służebność przechodu, przejazdu, parkingu, 
 • zniesienie współwłasności, 
 • przeprowadzenie przed sądem postępowania związanego z uzyskaniem zgody na czynności zarządcze, 
 • przygotowanie umowy najmu, umowy dzierżawy, umowy użyczenia, 
 • rozliczenie nakładów dokonanych na nieruchomości wspólnej, 
 • ochrona bezprawnie zajętej nieruchomości, 
 • przeprowadzenie postępowania o opróżnienie i opuszczenie lokalu (eksmisja), 
 • pomoc w nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców, 
 • pomoc w skorzystaniu z prawa pierwokupu lub odkupu, 
 • udział w czynnościach notarialnych związanych obrotem nieruchomościami (sprzedaż, zamiana, ustanowienie służebności, zawarcie umowy dożywocia, oświadczenie o poddaniu się egzekucji z aktu notarialnego, ustanowienie hipoteki). 

 

OFERTA KIEROWANA DO PRZEDSIĘBIORCÓW 

 • sporządzenie wzorów umów do obrotu i zarządzania nieruchomościami: 
  • umowy najmu okazjonalnego,
  • umowy najmu lokalu użytkowego
  • regulaminu korzystania z nieruchomości,
  • umowy deweloperskiej,
  • umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości 
Logo Kancelarii Prawnej

Knapek Rybczyński Szmit i Partnerzy Kancelaria Adwokacka

ul. Zabrska 18, 40-083 Katowice
godziny otwarcia: pn.-pt. 08:00-17:00