Prawo przewozowe i transportowe

Prawo przewozów i transportu

Kancelaria, w ramach doradztwa prawnego z zakresu prawa przewozowego prowadzi sprawy związane z odpowiedzialnością przewoźników za wyrządzone szkody (w tym komunikacyjne), uszkodzenia towaru, opóźnienia w dostarczeniu przesyłki, ubytki masy, szkody częściowe, uszkodzenia spowodowane czynnościami ładunkowymi, niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zlecenia transportowego, utracone korzyści, a także sprawy przeciwko zakładom ubezpieczeń w zakresie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika (OCP) jak i spedytora.

Kancelaria reprezentuje Klientów w kontaktach i w trakcie kontroli ze strony ITD, pomaga w uzyskaniu licencji transportowych, prowadzi sprawy związane z ADR, AETR, Konwencją CMR, TIR, INCOTERMS 2000, IATA. Zapewniamy fachową obsługę podmiotów gospodarczych działających w tym segmencie na rynku, oferując pomoc prawną przy zawieraniu umów transportowych i rozwiązywaniu sporów związanych z realizacją tego typu kontaktów. Reprezentujemy Klientów przez sądami i organami administracji publicznej w sporach wynikłych z działalności transportowej.

Pomoc prawna w rozwiązywaniu sporów i problemów